biele auto na ceste bez EČV

Zrušenie PZP pri predaji vozidla

Predávate auto, ale stále máte platné povinné zmluvné poistenie? Čo by ste mali urobiť, ak do konca poistného obdobia ostáva ešte pár mesiacov? Dostanete zaplatené peniaze späť? Zisťovali sme odpovede za vás.

Zrušenie PZP: Predaj vozidla patrí k najčastejším dôvodom

Predaj vozidla patrí k najčastejším dôvodom ukončenia povinného zmluvného poistenia (PZP). Spája sa hneď s niekoľkými administratívnymi úkonmi, ktorými musíte prejsť. Viete, ktoré to sú?

Viete, že...

...PZP musíte ukončiť aj v prípade, ak ste auto darovali? Povinnosť uzatvoriť novú zmluvu PZP má obdarovaný.

#1 Odhlásenie vozidla z evidencie

Ešte predtým, než pôjdete zrušiť PZP, musíte vozidlo odhlásiť z evidencie vozidiel. Zmenu vlastníctva, resp. zmenu držby vozidla dnes už môžete urobiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Kompletný prepis vozidla sa vykoná na jednom pracovisku a kupujúci už nemusí žiadať o vydanie nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom na inšpektoráte podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo sídla.

Pri prepise vozidla môžete byť prítomní obaja – predávajúci aj kupujúci. Ak však nie je prítomný kupujúci, ako predávajúci od neho musíte mať písomné splnomocnenie na vykonanie zmeny držby vozidla s jeho úradne osvedčeným podpisom (splnomocnenie môže byť podané aj cez elektronickú službu). Ďalšou možnosťou je vydokladovanie iného spôsobu preukázania vlastníctva vozidla (napríklad právoplatný rozsudok súdu alebo právoplatné uznesenia o dedičstve).

K žiadosti priložíte tieto doklady:

 • platný doklad totožnosti,

 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré uzavrel nový držiteľ vozidla,

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,

 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané - v prípade, ak je prítomný aj kupujúci,

 • čestné vyhlásenie o strate alebo krádeži dokladov alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov,

 • doklad o zriadení právnickej osoby použiteľný na právne úkony, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb,

 • správny poplatok podľa aktuálneho sadzobníka – platí ho žiadateľ, a to aj v prípade, ak nie je prítomný kupujúci.


Urobiť tak môžete na najbližšom dopravnom inšpektoráte, ktorý navštívte spolu s autom, ktoré predávate, a novým majiteľom.

Ako pôvodný majiteľ budete na odhlásenie potrebovať tieto doklady:

 • žiadosť o odhlásenie vozidla,

 • platný doklad totožnosti,

 • technický preukaz,

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak ste podnikateľ.

Nový majiteľ si musí pripraviť:

 • žiadosť o prihlásenie vozidla,

 • platný doklad totožnosti,

 • kolok v hodnote 33 eur,

 • doklad o predbežnom zmluvnom poistení,

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak je podnikateľ.

#2 Odhlásenie PZP v poisťovni

V súvislosti so zmenami pri prepise vozidla, ktoré platia od 1. januára 2023, sa zjednodušil aj proces odhlásenia PZP v pôvodnej poisťovni. Momentálne platí, že okamihom zápisu zmeny držby vozidla na kupujúceho pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká a stáva sa neplatným. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu kupujúci.

Znamená to, že na dopravnom inšpektoráte už nedostanete odhlásený technický preukaz, ktorý by ste ešte v nedávnej minulosti museli predložiť vo svojej poisťovni. Ak dnes zašlete poisťovni žiadosť o zrušenie PZP z dôvodu predaja vozidla, poisťovňa nebude od vás vyžadovať kópiu technického preukazu, ale overí si zmenu držiteľa cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, kde sa prejaví spravidla do dvoch dní od vykonania zápisu na dopravnom inšpektoráte.

Len v prípade, že sa poisťovni nepodarí overiť zmenu držiteľa týmto spôsobom, vyžiada si od vás príslušné potvrdenie, ktorým je napríklad technický preukaz s novým držiteľom alebo potvrdenie o odhlásení z dopravného inšpektorátu.

Úlohou vás ako predávajúceho je odhlásenie PZP vo vašej poisťovni. Ak ste auto predali, poisťovňa nebude chcieť žiadnu zmluvu, ani to, či predaj prebehol bez zmluvy. Jediné, čo bude požadovať, je kópia technického preukazu vystaveného na pôvodného držiteľa s poznámkou o zrušení z polície alebo kópia technického preukazu, ktorý je už vystavený na nového majiteľa.

Odhlásenie poistky auta urobíte cez výpoveď zmluvy PZP, ktorú nájdete na internetovej stránke vašej poisťovne. Výpoveď PZP si môžete vygenerovať aj na našom webe. Potom už len stačí tlačivo vyplniť, podpísať a poslať. Výpoveď spolu s ostatnými dokladmi doručte svojej poisťovni. Ďalšou možnosťou je, že žiadosť podáte priamo v pobočke poisťovne alebo cez internet, kde všetky potrebné dokumenty jednoducho pripojíte a odošlete.

V žiadosti o ukončenie poistenia napíšte, akým spôsobom si želáte zaslať nespotrebované poistné. Keďže poistné sa platí vždy na celý rok, jeho alikvótnu časť za mesiace, ktoré už poistenie nevyužijete, je vám poisťovňa povinná vrátiť. Môže tak urobiť prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Rada odborníka

Ak predávate auto ku konci poistného obdobia, stačí, ak vyplníte len žiadosť o zrušenie PZP. Pošlite ju poštou na adresu poisťovne alebo ju prineste osobne do pobočky.

Poistenie auta pri prepise: Nové PZP musí kupujúci uzatvoriť v predstihu

Nový vlastník vozidla je povinný uzatvoriť PZP ešte pred samotným zaregistrovaním zmien na dopravnom inšpektoráte, čiže pred fyzickým prepísaním majiteľa vozidla na polícii. Ak to nespraví, prepis na dopravnom inšpektoráte sa neuskutoční. Znamená to, že už pri samotnom prihlasovaní vozidla sa musí preukázať platným PZP.

Na prihlásenie auta na PZP bude nový majiteľ potrebovať VIN číslo vozidla, pričom do poistnej zmluvy uvedie aktuálne platné evidenčné číslo. Po vykonaní prepisu vozidla pošle technický preukaz so zaznačením úkonu vám ako pôvodnému majiteľovi, aby ste o zmene mohli upovedomiť svoju poisťovňu. Na základe tohto úkonu je definitívne skončený samotný predaj aj zrušenie PZP. Do niekoľkých dní príde pôvodnému majiteľovi vyrozumenie aj zvyšná časť poistného.

Povinné zmluvné poistenie je nutné dohodnúť najneskôr v prvý deň používania motorového vozidla, ktoré má byť poistené novým majiteľom alebo držiteľom. To už, samozrejme, nie je vecou pôvodného majiteľa, ale nového. Ak by si teda nový majiteľ auto nepoistil, prakticky to už nie je vaša vec, no na druhej strane, ak ho nemá poistené, polícia mu auto nezapíše a celý proces sa komplikuje.

Predávate auto cez autobazár?

Ak nechcete predávať svoje vozidlo sám, bez pomoci odborníkov, môžete sa obrátiť na autobazár. Rátajte však s menšími komplikáciami. Autobazár totiž zvyčajne pri nákupe neprepisuje vozidlo na seba, čo znamená, že zo zákona nie je možné zmluvu o PZP zrušiť.

Keď teda svoje vozidlo predáte autobazáru, musíte platiť PZP dovtedy, kým sa nenájde nový kupec. Na neho sa následne vozidlo prepíše a poistenie sa zruší. Poisťovňa vám ale vráti peniaze len odo dňa, kedy sa vozidlo prepísalo na nového majiteľa. Ak sa teda nepredá napríklad nasledujúcich šesť mesiacov, PZP budete počas tejto doby stále platiť.

V niektorých prípadoch podpisujete v bazároch zmluvu, v ktorej je určené, dokedy by sa malo vozidlo predať. Autobazár môže mať na predaj vášho vozidla napríklad dva mesiace. V každom prípade však zaplatíte niekoľkých desiatok eur navyše. Dobre si preto premyslite, či sa auta predsa len nechcete zbaviť sami.

Zrušenie PZP: Toto sú ďalšie prípady

Predaj je jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa PZP ruší. Nie je ale jediný. K ďalším patria napríklad:

 • Nová cena poistného – využíva sa, keď poisťovňa zmení cenu poistného, no neinformuje vás o nej najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Zmluvu môžete zrušiť kedykoľvek pred jej uplynutím.

 • Škodová udalosť – využíva sa, keď po škodovej udalosti zistíte, že poistenie nie je také výhodné, ako sa zdalo. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia písomného oznámenia o vypovedaní PZP druhej strane.

 • Vyradenie vozidla z evidencie – využíva sa v prípade zániku vozidla.

 • Krádež – využíva sa v prípade, že vám niekto odcudzí motorové vozidlo.

 • Nezaplatenie poistného – ak poistné nezaplatíte do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, zmluva zaniká. Poisťovňa je však povinná vyzvať vás na platbu. Ak to aj napriek tomu neurobíte, poistenie prestáva platiť.

Zrušte PZP rýchlo a jednoducho

Zrušenie povinného zmluvného poistenia pri predaji vozidla sa môže zdať komplikované. Keď však viete, ako na to, všetko je oveľa ľahšie a rýchlejšie. S našimi praktickými tipmi predáte auto bez stresov a zbytočne zdĺhavých papierovačiek.

Malá rada na záver: Uvedený postup odhlásenia povinného zmluvného poistenia je univerzálny. Mal by byť rovnaký v každej poisťovni. Ak sa však chcete vyhnúť predĺženiu celého procesu, pre istotu svoju poisťovňu vopred kontaktujte. Niektoré inštitúcie môžu vyžadovať doklady navyše, prípadne majú iný systém posielania dokumentov.

Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Kľúče od nového auta
  23. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Auto na splátky v roku 2024: Aké sú podmienky?

  Rozhodli ste sa pre kúpu nového auta? Predtým, ako si vyberiete značku a typ vozidla, zamyslite sa nad dôležitejšou otázkou. Z čoho budete kúpu auta financovať? Alternatív, vďaka ktorým si môžete kúpiť nové auto, je viacero. Ktorá z nich bude pre vás tou navýhodnejšou?

 • Zhorené staré auto
  22. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Šrotovné na autá: Ako funguje? Bude aj v roku 2024?

  Finančný príspevok na auto sa na Slovensku v minulosti objavil už niekoľkokrát. Mimoriadne populárne bolo predovšetkým tzv. šrotovné, kde bol príspevok na auto podmienený likvidáciou starého vozidla. Ako vlastne proces šrotovania vozidla prebieha? A kedy bude šrotovné na autá opäť? Čítajte ďalej, všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • čierne auto neznámej značky
  14. novembra 2023|Daniel Výcha
  Viete, ako na odhlásenie auta bez zošrotovania?

  Auto môžete odhlásiť z evidencie aj v prípade, že ho neplánujete zošrotovať. Postup je mierne odlišný, ale nemusíte sa ničoho obávať. Ak viete, ako na to, príliš veľa času vám to nezaberie. Pre zjednodušenie odhlásenia sme pre vás pripravili prehľadný návod, ktorý vám krok za krokom vysvetlí všetko.

 • ridicI
  05. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Na dovolenku služobným autom: Na čo si dať pozor?

  Možnosť využívať služobné auto na súkromné účely patrí dnes rozhodne medzi najobľúbenejšie benefity poskytovaných zamestnancom. Ak vám ju zamestnávateľ ponúkol, rátajte s tým, že s touto výhodou sa spája aj prebratie čiastočnej zodpovednosti za firemné vozidlo. Dá sa táto zodpovednosť nejakým spôsobom poistiť? A akým spôsobom môžete riešiť menej bežné situácie, ako sú napríklad dovolenky?

 • Plácnutie rukou ako znak dohody pri kúpe auta z druhej ruky
  25. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako kúpiť ojazdené auto? Postup krok za krokom

  Nový automobil stráca v prvom roku až tretinu svojej hodnoty. Z finančného hľadiska môže byť preto výhodnejšie kúpiť si ojazdené auto. Aj staršie autá totiž dokážu poskytnúť dostatočne kvalitný úžitok, musíte si však vybrať správne. Na čo by ste si mali dávať pozor, ak kupujete auto z druhej ruky?

 • nehoda dvoch áut
  26. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zmluvné poistenie: Čo všetko kryje?

  Povinné zmluvné poistenie, známe aj pod skratkou PZP, sa zameriava na krytie tretích osôb. V praxi to znamená, že v prípade dopravnej nehody, ktorú spôsobíte vy, by mala poisťovňa preplatiť všetky náklady spojené so škodami na zdraví a majetku ostatných účastníkov dopravnej nehody.

 • Peniaze z ruky do ruky
  17. septembra 2023|Martina Pisarčíková
  Ako dlho trvá vyplatenie poistnej udalosti?

  Zo zákona má poisťovňa stanovený časový rámec pre vykonanie likvidácie poistnej udalosti do 15 dní. Lehota začína plynúť od chvíle, keď sa ukončí vyšetrovanie. Ak aj napriek vašej výraznej snahe proces trvá dlhšie, môžete od poisťovne požiadať o zálohu na poistnom plnení.