Obchodné podmienky spoločnosti Superpoistenie s.r.o., Vrútocká 17086/48, 821 04 Bratislava

1) Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.superpoistenie.sk je spoločnosť Superpoistenie s.r.o. so sídlom Vrútocká 17086/48, 821 04 Bratislava, IČO: 31 679 242, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45256/B (ďalej „Superpoistenie s.r.o.“).

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. vykonáva činnosť finančného sprostredkovania pre sektor poistenia a zaistenia ako podriadený finančný agent a je zapísaná v Registri finančných sprostredkovateľov vedeným Národnou bankou Slovenska pod reg. číslom 165140. Super­poistenie s.r.o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na základe zmluvy so samostatným finančným agentom, spoločnosťou INSIA SK s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 45660891, ktorá je zapísaná v Registri finančných sprostredkovateľov vedených Národnou bankou Slovenska pod číslom 127035.

2) Služby poskytované na stránke www.superpoistenie.sk

2.1. Stránka www.superpoistenie.sk ponúka možnosť porovnať ceny poistného, porovnať poistné krytie a uzatvoriť Návrh poistnej zmluvy v poistných produktoch Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „povinné zmluvné poistenie“), Havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len „havarijné poistenie“) a Cestovné poistenie.

2.2. Služby poskytované na stránke www.superpoistenie.sk sú finančným sprostredkovaním v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.

3) Definícia pojmov

3.1 Záujemca o poistenie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem zistiť aktuálne ceny poisťovní v poistných produktoch povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia a cestovného poistenia. Aktuálne ceny poisťovní sa návštevníkovi stránky zobrazia po vyplnení údajov vo vstupnom formulári.

3.2. Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol po zadaní údajov potrebných na uzatvorenie poistnej zmluvy vytvorený Návrh poistnej zmluvy.

3.3. Klientske konto. Po vytvorení Návrhu poistnej zmluvy sú klientovi zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu prístupové údaje do Klientskeho konta, kde má k dispozíciu Návrh poistnej zmluvy a všetky ďalšie dokumenty týkajúce sa daného Návrhu poistnej zmluvy.

3.4. Poisťovňa je právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti.

4) Dojednanie poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy

4.1. Dojednanie poistenia (uzatvorenie poistnej zmluvy) sa riadi zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 186/2009 Z. z. o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poistnými podmienkami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito Obchodnými podmienkami spoločnosti Superpoistenie, s.r.o, a Pravidlami používania stránok.

4.2. Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená prostredníctvom internetovej stránky www.superpoistenie.sk je považovaná za zmluvu na diaľku v zmysle zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

4.3. Pri poistení dojednanom prostredníctvom www.superpoistenie.sk platí, že klient uzatvára Návrh poistnej zmluvy. Poistná zmluva vzniká, a teda poistenie sa stane platným zaplatením prvého poistného, pričom prvé poistné musí byť uhradené vo výške a v lehote uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy. Ak poistné nie je zaplatené do dátumu, ktorý je uvedený na Návrhu poistnej zmluvy, Návrh poistnej zmluvy stráca platnosť a poistenie nevznikne.

4.4. Ten, kto dojednáva návrh poistnej zmluvy je povinný odpovedať pravdivo na otázky, ktoré sú uvedené na stránke www.superpoistenie.sk. V prípade, že klient uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje, poisťovňa má právo odstúpiť od poistnej zmluvy v zmysle § 802 Občianskeho zákonníka.

5) Platba poistného

5.1. Platbu poistného je možné realizovať poštovým poukazom, prevodom na účet alebo platbou platobnou kartou prostredníctvom stránky www.superpoistenie.sk.

5.2. Platba poistného je hradená priamo na účet poisťovne, v ktorej je uzatvorený návrh poistnej zmluvy. Bankové účty, na ktoré klient uhrádza poistné, sú účtami poisťovní. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník spoločnosti Superpoistenie s.r.o. nie je oprávnený vyberať od klienta poistné ani žiadne iné finančné prostriedky.

6) Dojednanie zmlúv na diaľku

6.1. Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená prostredníctvom internetovej stránky www.superpoistenie .sk je považovaná za zmluvu na diaľku v zmysle zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

6.2. Pri poistení dojednanom prostredníctvom www.superpoistenie.sk platí, že klient uzatvára Návrh poistnej zmluvy. Poistná zmluva vzniká, a teda poistenie sa stane platným zaplatením prvého poistného, pričom prvé poistné musí byť uhradené vo výške a v lehote uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy. 4.3.
Ak poistné nie je zaplatené do dátumu, ktorý je uvedený na Návrhu poistnej zmluvy, Návrh poistnej zmluvy stráca platnosť a poistenie nevznikne. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku uvedenými v dokumente „Informácie pre spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy na diaľku“, ktorý je súčasťou zmluvnej dokumentácie k Návrhu poistnej zmluvy.

7) Zrušenie žiadosti o poistenie (Návrhu poistnej zmluvy)

Klient je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do momentu zaplatenia poistného na účet poisťovne, a to najmä telefonicky alebo e-mailom. Po právoplatnom uzatvorení poistnej zmluvy, ku ktorému dochádza zaplatením poistného , klient môže vypovedať poistnú zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými právnymi predpismi.

8) Obhliadka vozidla pri havarijnom poistení motorových vozidiel

8.1. V prípade havarijného poistenia motorových vozidiel platí, že poistenie vzniká zaplatením prvého poistného vo výške a v lehote uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy a vykonaním obhliadky vozidla.

8.2. Po uzatvorení Návrhu poistnej zmluvy bude klient kontaktovaný pracovníkom spoločnosti Superpoistenie s.r.o. , alebo externým spolupracovníkom spoločnosti Superpoistenie s,r,o,, alebo pracovníkom poisťovne za účelom vykonania obhliadky poisťovaného motorového vozidla.

8.3. Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vykonania obhliadky, najmä umožniť výkon obhliadky v čo najkratšom čase po uzatvorení Návrhu poistnej zmluvy. V prípade, že nedôjde k vykonaniu obhliadky vozidla, poistenie nevznikne, resp. nenadobudne účinnosť (v závislosti od Všeobecných poistných podmienok konkrétnej poisťovne).

9) Súhlas s uložením osobných údajov v spoločnosti Superpoistenie s.r.o., ochrana osobných údajov

Svojou žiadosťou o uzatvorenie poistenia alebo iného finančného produktu dojednávaného spoločnosťou Superpoistenie s.r.o. užívateľ stránok www.superpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Superpoistenie s.r.o. potvrdzuje, že súhlasí s uložením osobných dát a údajov spoločnosťou Superpoistenie s.r.o. Tieto dáta sú potrebné k dojednaniu poistenia, k príprave novej ponuky alebo k skvalitneniu súčasnej ponuky pre klienta.

Niektoré údaje uvedené klientom pri žiadosti klienta o poistenie majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Všetky údaje, ktoré používateľ stránok www.superpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Superpoistenie s.r.o. poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov stránok www.superpoistenie.sk alebo klientov spoločnosti Superpoistenie s.r.o. Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia medzinárodným bezpečnostným certifikátom DigiCert.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uvedené v dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Pozrite si aj Pravidlá používania stránok spoločnosti Superpoisteni­e s.r.o.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2

Výhody portálu

  • Okamžitá platnosť poistenia
  • Aktuálne sadzby
  • Všetky poisťovne
  • Možnosť online platby
  • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
  • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením