Obchodné podmienky spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o. pre službu Superpoistenie.sk, podmienky prístupu a používania stránok (ďalej len „Obchodné podmienky“)

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok I.
Prevádzkovateľ služby Superpoistenie.sk na webových stránkach www.superpoistenie.sk

(1) Prevádzkovateľom služby Superpoistenie.sk na webových stránkach https://www.superpoistenie.sk/ a doméne SUPERPOISTENIE.SK a serveri prevádzkovanom pod doménou SUPERPOISTENIE.SK je spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. so sídlom Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe, sp. Zn.: C144679, pôsobiaca na Slovensku prostredníctvom ePojisteni.cz s.r.o., organizačná zložka Slovensko, IČO: 53 695 780, Vrútocká 48, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 8718/B (ďalej len „spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o.“, alebo „prevádzkovateľ“, alebo „spoločnosť“.)(2) Spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. vykonáva sprostredkovanie poistenia ako finančný agent z iného členského štátu. Spoločnosť ePojisteni.cz je registrovaná ako podriadený finančný agent v sektore poistenia v Registri finančných agentov Národnej Banky Slovenska pod registračným číslom 220808.

Článok II. Poisťovateľ

Poisťovateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá je držiteľom príslušnej licencie na poisťovanie a s ktorou záujemca o poistenie uzatvoril, alebo zamýšľa uzatvorenie návrhu na uzatvorenie poistenia, alebo poistnej zmluvy.

Článok III. Záujemca o poistenie

(1) Z) Záujemcom o poistenie (ďalej aj „záujemca“) je návštevník webových stránok http://www.superpoistenie.sk, ktorý je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom služby Superpoistenie.sk zisťuje aktuálne sadzby poisťovateľov pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „povinné zmluvné poistenie“) alebo iné poistenie a voči prevádzkovateľovi prejaví svoj záujem o poistenie tým spôsobom, že prostredníctvom stránok prevádzkovateľa uskutoční porovnanie cien poistenia on-line, uzatvorí návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy, alebo kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom dopytového formulára tvoriaceho podklad pre vypracovanie ponuky poistenia.(2) Prijatím návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy, uzatvorením poistnej zmluvy, alebo iným spôsobom, ktorý stanovuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení sa zo záujemcu o poistenie stáva klient.

Článok IV. Popis služby Superpoistenie

(1) Služba Superpoistenie.sk umožňuje záujemcovi o poistenie porovnanie sadzieb a ponúk povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia, cestovného poistenia a/alebo iného poistenia na základe ním zadaných údajov. Porovnanie ponúk povinného zmluvného poistenia je klientovi k dispozícii on-line. Porovnanie ponúk ostatných produktov je realizované prostredníctvom dopytového formulára tvoriaceho podklad pre ich vypracovanie.(2) Prevádzkovateľ zabezpečí v maximálnej možnej miere aktuálnosť sadzieb uvedených na svojich webových stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neaktuálne sadzby z dôvodu nedodania informácií zo strany partnerských poisťovní. V prípade, ak sa sadzby uvedené na stránkach spoločnosti stali neaktuálnymi a záujemca o poistenie s vedomím takýchto sadzieb zaslal návrh na uzatvorenie poistenia prostredníctvom siete Internet, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie takéhoto návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy.

ČASŤ 2. ONLINE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

Článok I. Popis služby

(1) Online povinné zmluvné poistenie je služba dostupná na webovej adrese https://www.superpoistenie.sk/kalkulacie-povinne-vozidlo, ktorá umožňuje online porovnanie cien povinného zmluvného poistenia, voľbu najlacnejšieho povinného zmluvného poistenia spomedzi poisťovateľov, ktorých ponuka je záujemcovi o poistenia zobrazená a uzatvorenie návrhu poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia vo vybranej poisťovni on-line, ak táto takéto uzatvorenie umožňuje.

Článok II. Predloženie návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy a uzatvorenie poistnej zmluvy

(1) Záujemca o poistenie môže prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa zaslať prevádzkovateľovi návrh na uzatvorenie poistenia v príslušnej poisťovni a uzatvoriť tak poistnú zmluvu na diaľku.(2) Z návrhu na uzatvorenie poistenia sa stáva poistná zmluva vtedy, ak záujemca o poistenie v zmysle podmienok pre vznik poistenia konkrétnej poisťovne splní všetky náležitosti pre to, aby sa z návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy stala poistná zmluva.(3) Náležitosti pre to, aby sa z návrhu na uzatvorenie poistenia stala poistná zmluva sú uvedené v návrhu na uzatvorenie poistenia a sú pre záujemcu o poistenie záväzné.(4) Uzatvorenie poistnej zmluvy sa spravuje zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení, zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení, zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej únie a SR, poistnými podmienkami, zmluvnými a ďalšími dojednaniami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si záujemca o poistenie zvolil, ako aj týmito obchodnými podmienkami.

Článok III. Odstúpenie od návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy

(1) Záujemca o poistenie od návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy môže odstúpiť tak, že voči prevádzkovateľovi e-mailovým, alebo iným oznámením prejaví svoj zámer odstúpiť od návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy.(2) Od návrhu na uzatvorenie poistenia možno odstúpiť tiež takým spôsobom, že záujemca o poistenie nesplní všetky náležitosti nevyhnutné k tomu, aby sa z návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy stala poistná zmluva. Odstúpenie od návrhu je v tomto prípade účinné útlmom posledného dňa, kedy záujemca o poistenie mal splniť všetky náležitosti nevyhnutné k tomu, aby sa z návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy stala poistná zmluva a záujemca o poistenie tieto náležitosti k útlmu rozhodného dňa nesplnil.

Článok IV. Odstúpenie od poistnej zmluvy

(1) Klient môže odstúpiť od poistnej zmluvy v lehotách, ktoré ukladá zákon.(2) Zámer odstúpiť od poistnej zmluvy oznámi klient písomne príslušnému poisťovateľovi.(3) O podmienkach odstúpenia od poistnej zmluvy je prevádzkovateľ povinný záujemcu o poistenie a klienta informovať prostredníctvom zverejnenia Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku v zmysle § 4 zákona č. 266/2005 Z. z.

ČASŤ 3. POROVNANIE CIEN HAVARIJNÉHO POISTENIA

Článok I. Popis služby

(1) Porovnanie cien havarijného poistenia je služba dostupná na adrese https://www.superpoistenie.sk/havarijne-poistenie-porovnanie/, ktorá umožňuje záujemcovi o poistenie porovnanie cien havarijného poistenia a voľbu najlacnejšieho havarijného poistenia spomedzi poisťovateľov, ktorých ponuka je záujemcovi o poistenia zobrazená.(2) Pre využitie služby porovnania cien havarijného poistenia je nevyhnutné, aby záujemca o poistenie pravdivo a zodpovedne vyplnil formulár, ktorý je k dispozícii na https://online.superpoistenie.sk/havarijne-poistenie-porovnanie/ (ďalej len „dopyt“).(3) Prevádzkovateľ záujemcovi v rámci svojich možností a kapacít doručí kalkuláciu havarijného poistenia na záujemcom o poistenie zadanú emailovú adresu spravidla do 24 hodín od zadania dopytu.(4) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepredkladať kalkuláciu havarijného poistenia na nekompletné dopyty a dopyty s evidentne nepravdivo vyplnenými dátami.(5) Prevádzkovateľ je opravený obmedziť dostupnosť služieb v nadväznosti na jeho personálne kapacity v jednotlivých regiónoch. Prevádzkovateľ je rovnako oprávnený stanoviť obmedzenia týkajúce sa rozsahu vozidiel, pre ktoré je porovnanie cien havarijného poistenia možné poskytnúť prihliadnuc na podmienky jednotlivých poisťovateľov a to najmä stanoviť vekovú hranicu pre maximálny vek vozidla pri vstupe do poistenia.(6) Služba porovnanie cien havarijného poistenia je pre záujemcu o poistenie bezplatná a jej poskytnutie nie je záujemcom o poistenie nárokovateľné.

Článok II. Uzatvorenie poistenia

(1) Služba porovnanie cien havarijného poistenia umožňuje on-line uzatvorenie poistnej zmluvy alebo návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy.(2) Záujemca o poistenie môže uzatvoriť poistnú zmluvu, alebo návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy priamo s pracovníkom spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o., ktorý mu predložil kalkuláciu havarijného poistenia, pričom vzťahy medzi záujemcom a prevádzkovateľom sa riadia Zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(3) Záujemca sprístupnením osobných údajov prevádzkovateľovi súhlasí so spracovaním osobných údajov v sprístupnenom rozsahu ako i so zásadami pre ich spracovanie.

ČASŤ 4. PODMIENKY PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA STRÁNOK WWW.SUPERPOISTENIE.SK

Článok I. Prehlásenie návštevníka stránok alebo záujemcu o poistenie

(1) Návštevník stránok alebo záujemca o poistenie návštevou webových stránok www.superpoistenie.sk potvrdzuje, že si je vedomý všetkých podmienok a skutočností obsiahnutých v tomto dokumente a že bude podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.

Článok II. Autorské práva

(1) Autorské práva k stránkam, údajom na nich obsiahnutým, grafickým stvárnením webu, k layoutu a k štruktúre stránok prináležia prevádzkovateľovi. Všetky práva sú vyhradené. Stránky a informácie na nich uverejnené je možné využívať výlučne na osobné účely, ktoré nie sú priamo, ani nepriamo obchodného charakteru. Je neprípustné, aby stránky využívali na obchodné účely subjekty vykonávajúce sprostredkovanie poistenia. Obsah týchto stránok nie je možné uchovávať, modifikovať alebo šíriť bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Článok III. Zodpovednosť prevádzkovateľa za využívanie stránok

(1) Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť za akékoľvek majetkové, alebo nemajetkové ujmy, ktoré vzniknú používateľom stránok z dôvodu informácií na stránkach zverejnených, z dôvodu ich nesprávnosti, neaktuálnosti, alebo nezáväznosti.(2) Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť ak pri návšteve stránok používateľom bol počítač používateľa nainfikovaný vírusom, trójskym koňom, alebo iným potenciálne nebezpečným obsahom.(3) Informácie a materiály uvedené na webových stránkach www.superpoistenie.sk, vrátane textu, grafiky, odkazov a ďalších položiek, sú poskytnuté "tak, ako sú k dispozícii", "tak, ako stojí a leží" ("as is"). Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo úplnosť uvedených informácií a materiálov, možnosť obchodného uplatnenia, vhodnosť pre určitý účel či a prehlasuje, že vyššie uvedené materiály či informácie môžu obsahovať chybné údaje.(4) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky produktové informácie uverejnené na webových stránkach https://www.superpoistenie.sk/ nemusia byť presné. Pre presnosť informácií týkajúcich sa konkrétnych produktov je návštevník stránky/záujemca o poistenie povinný riadiť sa právne záväznými prameňmi, najmä poistnou zmluvou, návrhom na uzatvorenie poistnej zmluvy, všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami a obdobnými prameňmi, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení, zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení, zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej únie a SR.

Článok IV. Monitorovanie a vlastníctvo informácií, osobné údaje

(1) Prístupy na webové stránky http://www.superpoistenie.sk/, telefónne hovory, e-mailová alebo aj iná korešpondencia, ponúkané ako služba tohoto systému alebo aj ďalšie dostupné informácie o užívateľoch systému môžu byť zaznamenané či sledované. Použitím systému alebo jeho ďalších služieb dávate k tomuto svoj súhlas.(2) Podmienky spracovania osobných údajov sa riadi samostatnými podmienkami spracovania osobných údajov vydaných spoločnosťou ePojisteni.cz s.r.o., ktoré sú dostupné na webových stránkach superpoistenie.sk. Tieto obchodné podmienky neobsahujú informácie o spracovaní osobných údajov.

Článok V. Zásady internetovej bezpečnosti

(1) Webové stránky http://www.superpoistenie.sk/ sú vybavené bezpečnostným certifikátom vydaným spoločnosťou Go Daddy Secure Certification Authority.(2) Komunikácia návštevníka/záujemcu o poistenie je pri zadávaní osobných údajov chránená prostredníctvom šifrovaného kódu TLS (Transport Layer Security) 1.0. 256 bitovou šifrou podľa štandardu AES_256_CBC s algoritmom SHA1 pre overovanie správ a mechanizmom výmeny kľúčov DHE_RSA.(3) Použitie šifrovaného kódu TLS je prevádzkovateľom vynútené pri formulároch a prvkoch, pri ktorých používaní môže dôjsť k zadaniu osobných údajov návštevníka/záujemcu o poistenie, najmä na stránkach https://www.superpoistenie.sk/pzp / a https://www.superpoistenie.sk/kasko.(4) Návštevník/záujemca o poistenie je v záujme ochrany a bezpečného prenosu osobných údajov v prípade, keď začne vpisovať do formulárov uverejnených na stránke citlivé osobné údaje, povinný presvedčiť sa, či v URL adrese (v adrese danej stránky ktorú má otvorenú) sú uvedené ako prvé písmená adresy https:// ( a nie http:// bez s).

ČASŤ 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dokument bol zverejnený na webovej stránke https://www.superpoistenie.sk/ dňa 1.8.2022. Tento deň je zároveň dňom jeho platnosti a účinnosti.