Podmienky spracovania osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "Nariadenie"), najmä jeho článok. 13

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom osobných údajov je spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 284 80 406, so sídlom Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 144679, pôsobiaca na Slovensku prostredníctvom ePojisteni.cz s.r.o., organizačná zložka Slovensko, IČO: 53 695 780, Vrútocká 48, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 8718/B („ePojisteni.cz“). Spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. je prevádzkovateľom webovej stránky superpoistenie.sk a všetkých podstránok a vnorených rámov (iframy) na doméne superpoistenie.sk.

kontaktná osoba: Bohdan Šulák, poverenec pre ochranu osobných údajov

e-mail: bohdan.sulak@srovnejto.cz

adresa: Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

kontaktná adresa v prípade SR: ePojisteni.cz s.r.o., Vrútocká 17086/48, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Tento dokument sa vzťahuje na webové stránky superpoistenie.sk, všetky podstránky či vnorené rámy (iframy) na doméne superpoistenie.sk a ďalšie stránky patriace spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o. (pozri pätička stránky). V prípade, že budete presmerovaní na akékoľvek iné stránky a budú tu žiadané Vaše osobné údaje, prosím naštudujte si starostlivo podmienky spracovania uvedené na týchto iných stránkach.

Osobným údajom sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, na základe ktorých možno osobu priamo alebo nepriamo identifikovať (najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, údaje o dokladoch totožnosti, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa, identifikátory v sociálnych sieťach a komunikačných platformách, číslo bankového účtu, apod., vr. ich neskorších aktualizácií). Predmetom spracovanie, nevyžaduje ak to situácia, nie sú citlivé osobné údaje.


Účel spracovania


Správca môže spracovávať Vaše osobné údaje ako klienta (ďalej v texte pre Vás bude uvedený so "Subjekt údajov") na nasledujúce účely a na základe nižšie uvedeného právneho základu:


Účel spracovaniaPrávny základ

Vybavenie žiadosti o vytvorenie ponuky vhodného poistného produktu z oblasti neživotného poistenia, sprostredkovanie uzatvorenie poistnej zmluvy ku konkrétnemu produktu z oblasti neživotného poistenia.

Splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy [čl. 6 ods. 1, písm. b) nariadenie]

Zasielanie informácií zo zvolenej oblasti zahŕňajúcej zasielanie personalizovaných obchodných oznámení elektronickými prostriedkami z danej oblasti (priamy marketing).

Oprávnený záujem Správca či tretích osôb [čl. 6, ods. 1 písm. f) nariadenie] - Udelenie súhlasu Subjektu údajov [čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenie] (v prípade, že osobné údaje Subjektu údajov neboli získané v súvislosti s poskytovaním služieb).

Prieskum trhu a zasielanie všeobecných obchodných oznámení vrátane ponúk tovarov a služieb tretích strán

Udelenie súhlasu Subjektu údajov [čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia]


Na základe spracovaných osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vr. profilovania.

Osobné údaje môžu byť Správcom poskytnuté nasledujúcim kategóriám tretích subjektov:

  • poskytovatelia účtovných služieb, daňového poradenstva a audítori; poskytovatelia právnych služieb; marketingové spoločnosti, poskytovatelia IT služieb; spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním; spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií, spoločnosti poskytujúce softvér licenciu pre online komunikáciu, jednotlivé poisťovne, zamestnanci a spolupracovníci Správca

  • a ďalej spoločnosti Tarifomat, sro, so sídlom Rohanské nábreží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 29283183, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 215481 - sesterská spoločnosť sprostredkujúce úsporu na energiách a telekomunikáciách;

  • ďalšie subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté podľa zákona (napr. Polície).


Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP, ani medzinárodným organizáciám, ak nebude v konkrétnom prípade nevyhnutné postupovať inak (najmä ak sa to právny predpis alebo vykonateľné rozhodnutie).

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané a uchovávať po dobu, ktorá je nevyhnutná pre naplnenie účelov uvedených vyššie a po dobu určenú právnymi predpismi (ako sú napr. Predpisy v oblasti účtovníctva, predpisy proti praniu špinavých peňazí, archivačný lehoty). Výnimkou môže byť uchovanie osobných údajov pre obchodné a marketingové účely, ktoré sa môžu uchovávať až do odvolania súhlasu dotknutej osoby (pozri. ďalej).

Osobné údaje ďalej budú spracovávané a uchovávané po dobu vyžadovanú pravidlami a pokyny ČNB/NBS (napr. Povinnosť zabezpečiť uchovávanie dokumentácie vyhotovené v súvislosti so sprostredkovaním poistných produktov po dobu zohľadňujúci beh premlčacích lehôt, za účelom možnosti preukázania vynaložení odbornej starostlivosti). Niektoré osobné údaje môžu byť taktiež uchovávané na základe nášho oprávneného záujmu, spočívajúceho v určení, ochrane a výkonu našich právnych nárokov, a to po dobu trvania premlčacích lehôt, nárokov vyplývajúcich alebo súvisiacich s našimi sprostredkovateľskými činnosťami, predĺženú o 1 rok s ohľadom na ochranu našich právnych nárokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania budeme osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní.

V prípade, že ste poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a tento súhlas odvoláte, ukončíme spracovanie vašich osobných údajov na účely, pre ktoré bol súhlas udelený; také odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracovania založeného na tomto súhlase (tj. pred jeho odvolaním), ani na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe iných právnych dôvodov, než je udelený súhlas (napr. oprávnený záujem či dodržanie právneho záväzku).

Práva Subjektu údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má Subjekt údajov predovšetkým tieto práva:

i. na prístup k osobným údajom, vr. vyžiadanie potvrdenia, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak áno, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, plánovaná doba uloženia, existencia práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či práva vzniesť námietku proti spracovaniu, zdroje získanie osobných údajov, a či dochádza na základe spracovania osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie. S tým súvisí právo získať kópiu spracovaných osobných údajov; jej prvý poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Správca požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov (pozri článok. 15 Nariadenie);

ii. na opravu a doplnenie osobných údajov, kedy Správca bez zbytočného odkladu opraví alebo doplní nepresné / chýbajúce osobné údaje (pozri článok. 16 Nariadenie);

iii. na vymazanie osobného údaju, najmä ak už nie je potrebný pre spracovávaný účel alebo je odvolaný súhlas (pozri čl. 17 Nariadenie);

iv. na obmedzenie spracovania osobných údajov, kým sa nevyrieši sporné otázky ohľadne spracovania osobných údajov (pozri článok. 18 Nariadenie);

v. na prenosnosť osobných údajov, ktorému zodpovedá najmä právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky možné, právo, aby Správca údaje odovzdal inému správcovi (pozri článok. 20 Nariadenie);

vi. automatizované individuálne rozhodovanie - teda právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak toto nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (pozri článok. 20 Nariadenie);

vii. odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Vyššie popísané práva je možné uplatniť u Správcu najmä písomne doporučeným listom alebo e-mailom zaslanými na hore uvedené adresy.

Okrem toho Nariadenie umožňuje podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov. Viac informácií a kontaktné údaje sú dostupné na adrese https://www.uoou.cz/. V prípade Slovenskej republiky potom Úrad na ochranu osobných udajov Slovenskej republiky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov. Na základe žiadosti Správca osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby. Námietku možno vzniesť kedykoľvek proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

Dôsledkom neposkytnutia údajov môže byť nesprostredkované uzavretie zmluvy. Ak bude Správca užívať osobné údaje na iný účel, než ktorý je tu stanovený, poskytne informáciu o tomto inom účele a ďalšie, právnymi predpismi, stanovené informácie.

Tieto podmienky spracovania osobných údajov sú účinné od 19. 7. 2022.