biele auto na ceste

Ako zmeniť poisťovňu PZP?

Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

Nad zmenou PZP sa oplatí pouvažovať

Najčastejším dôvodom, prečo sa majitelia áut rozhodnú zmeniť poisťovňu, je nižšia cena PZP. Áno, každoročné navyšovanie poistného je pomerne bežné. Ak sa s tým nechcete zmieriť a iná poisťovňa vám ponúkne výhodnejšie podmienky, neváhajte.

Pýtate sa, kedy môžem zmeniť PZP? Ak hovoríme o najbežnejšom spôsobe zmeny PZP, ktorý sa realizuje výpoveďou poistnej zmluvy, máte na ňu právo každý rok. Rátajte však s tým, že proces zmeny poisťovne je nielen administratívne, ale aj časovo náročný. Aj napriek tomu sa pravidelné prehodnocovanie PZP rozhodne oplatí. Zmena PZP vám totiž dokáže ušetriť aj niekoľko desiatok eur ročne.


Viete že...

…vaša poisťovňa vás musí 10 týždňov pred výročím zmluvy informovať o výške poistného na nasledujúce obdobie, dátume skončenia poistného obdobia a termíne, dokedy môžete podať výpoveď poistnej zmluvy? Máte teda dostatok času rozhodnúť sa, či v poisťovni za daných podmienok zostanete alebo nie. Ak poisťovňa túto povinnosť nedodrží, poistnú zmluvu môžete vypovedať kedykoľvek pred uplynutím poistného obdobia.

Zmena PZP: Postup pri výpovedi zmluvy

Zmena poisťovne PZP pozostáva z troch na seba nadväzujúcich krokov:


 • nájdenie nového PZP,
 • výpoveď pôvodnej zmluvy,
 • uzatvorenie novej zmluvy.

#1 Nájdite si nové PZP

Ešte predtým, než zrušíte pôvodnú zmluvu, si nájdite nové povinné zmluvné poistenie. Vozidlo bez platného poistenia totiž nemôžete používať. V opačnom prípade sa vystavíte riziku vysokej pokuty.

Pri hľadaní nového PZP nemusíte nikam chodiť. Ponuky jednotlivých poisťovní si porovnáte rýchlo a jednoducho cez internet. Stačí vám na to len niekoľko minút vášho času a znalosť ŠPZ, prípadne základných technických údajov o poisťovanom vozidle.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %


Hoci tak robí množstvo vodičov, nevyberajte si nové PZP len podľa ceny. Všímajte si aj rozsah poistenia, asistenčné služby a iné benefity, ktoré vám poisťovňa poskytne. K PZP môžete získať aj rôzne pripoistenia, ktoré čiastočne nahrádzajú havarijné poistenie. Ak dôjde k poistnej udalosti, práve tieto parametre budú pri preplatení škody najdôležitejšie.

#2 Podajte výpoveď zmluvy PZP

Na to, aby ste mohli uzavrieť novú zmluvu PZP, musíte zrušiť tú starú. Len tak sa vyhnete plateniu dvoch poistení naraz. Najlepšou možnosťou pre zrušenie zmluvy je podanie výpovede ku koncu poistného obdobia.

Výpoveď poistnej zmluvy môžete podať z akéhokoľvek dôvodu najneskôr do 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, inak ho poisťovňa nemusí akceptovať. Pozor však, poistné obdobie spravidla nekopíruje kalendárny rok a jeho platnosť začala vtedy, keď ste ho uzatvorili. Preto si v zmluve pozrite deň, kedy ste ju uzatvorili a od výročného dňa začiatku poistenia odpočítajte 6 týždňov. Zistíte tak posledný možný deň výpovede PZP.

Na podanie výpovede budete potrebovať špeciálne tlačivo, ktoré získate ho priamo v pobočke poisťovne, na jej webovej stránke alebo si ho vygenerujte na našej stránke Výpoveď zmluvy PZP alebo havarijného poistenia.

Tlačivo vyplňte, vytlačte a podpíšte. Výpoveď musí podpísať poistník, teda osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, prípadne osoba, ktorú poistník splnomocnil. V prípade právnickej osoby podpisuje výpoveď štatutárny zástupca.

Takto pripravenú výpoveď PZP pošlite do poisťovne, ideálne doporučenou poštou. Môžete ho odovzdať aj osobne v pobočke, v tom prípade si však vypýtajte od prijímajúceho pracovníka potvrdenie o prevzatí. Niektoré inštitúcie umožňujú podať výpoveď PZP aj elektronicky.Viete že...

…pri podaní výpovede poštou sa zohľadňuje dátum doručenia výpovede, nie dátum jej odoslania? Ak teda podávate výpoveď na poslednú chvíľu, zaneste ju do pobočky radšej osobne. V prípade, že termín nestihnete, poisťovňa vám automaticky predĺži PZP o ďalší rok.

#3 Uzatvorte novú zmluvu

Keď si vyberiete nové PZP a staré zrušíte, prejdite na posledný krok. Je ním uzatvorenie zmluvy, ktoré môžete urobiť osobne na pobočke alebo online.

Medzi týmito dvoma spôsobmi je jeden zásadný rozdiel. Keď budete podpisovať zmluvu osobne, PZP je platné okamžite, čiže od momentu, keď dokumenty podpíšete. Online zmluva je však platná až vtedy, keď poistné zaplatíte. Pri bankových prevodoch si tak počkáte aj niekoľko dní.

Myslite na to a začnite si poistku vybavovať s dostatočným predstihom. Inak vám hrozí pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 3 320 eur.


Ako zmeniť PZP: Dá sa to aj inak (?)

Zrušenie PZP výpoveďou je síce najbežnejším spôsobom zmeny poisťovne, zďaleka však nie jediným. Ak chcete zmeniť poisťovňu, a vozidlo nepredávate, nevyraďujete z evidencie ani vám nebolo odcudzené, v zákone o PZP, Občianskom zákonníku a ďalších predpisoch nájdete aj ďalšie spôsoby zániku poistenia. Patria k nim napríklad tieto:

Odstúpenie od zmluvy uzavretej online

Ak ste zmluvu uzatvorili na diaľku, čo sa týka aj PZP uzatvoreného online alebo telefonicky, v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku ste oprávnený odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od jej uzavretia alebo od doručenia informácií.

Výpoveď do 2 mesiacov po uzavretí zmluvy

Podľa Občianskeho zákonníka možno dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je 8-denná a jej uplynutím poistenie zanikne. Ak chcete tento spôsob využiť, preverte si, či je táto možnosť uvedená v zmluve, resp. vo všeobecných obchodných podmienkach poisťovne.

Vznik škodovej udalosti

Ak sa vám stala škodová udalosť, v zmysle zákona o PZP môžete vy a takisto aj poisťovňa vypovedať poistnú zmluvu do 1 mesiaca od jej oznámenia poisťovni. Výpovedná lehota 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane a PZP uplynutím tejto doby zanikne. Pozor však, pri tomto spôsobe nebudete mať nárok na vrátenie pomernej časti poistného, pretože poisťovňa vám vypláca plnenie z poistnej udalosti.

Nezaplatenie poistného

Legislatíva umožňuje zánik poistenia aj nezaplatením poistného. Konkrétne Občiansky zákonník uvádza:


 • „Poistenie zanikne aj tak, že poistné za 1. poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

 • Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

 • Lehoty podľa odsekov 1 a 2 možno dohodou predĺžiť.”

Podobne aj v zákone o PZP je uvedené, že „poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu 3 mesiacov. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Na zrušenie zmluvy nezaplatením poistného si však dávajte mimoriadny pozor. Poisťovne totiž v poistných zmluvách bežne predlžujú lehotu 1 mesiaca na 45 dní až 3 mesiace od splatnosti. Ak máte nastavenú inú ako ročnú frekvenciu platenia poistného a platíte ho v splátkach, lehota na zánik poistnej zmluvy sa počíta od dátumu splatnosti poslednej splátky poistného. Ak teda platíte PZP polročne, poistenie by zaniklo ukončením 7. mesiaca a ak kvartálne, až ukončením 10. mesiaca.

Navyše, poisťovňa môže od vás v tomto prípade vyžadovať aj dlžné poistné (pri nezaplatení k výročiu je to spravidla poistné za 1 – 3 mesiace). Možnosť zrušenia PZP nezaplatením poistného si preto vopred dôkladne preverte.

Výber PZP si vždy dobre premyslite

Zmena PZP je síce náročná, ale v mnohých prípadoch sa naozaj oplatí. Dôkladne si však preverte, či je to naozaj tak. Niektoré ponuky poisťovní vyzerajú veľmi príťažlivo. Keď však zistíte, že okrem nízkej sumy neposkytujú nič navyše, prechod z jednej poisťovne do druhej by bol zbytočný.

Ak sa chcete celému tomuto procesu zmeny PZP vyhnúť, výber samotného PZP si vždy dobre rozmyslite už pri prvom poisťovaní vozidla. Jednotlivé ponuky zvážte a porovnajte si ich. Zistite, či pre vaše auto neposkytuje iná poisťovňa lepšie podmienky alebo ceny.

Dobre spravíte, ak sa pozriete na možnosti zliav. Poisťovne zohľadňujú napríklad bezškodový priebeh a zodpovedným vodičom poskytujú výhodnejšie ceny. Zľavu môžete získať aj vtedy, keď máte v poisťovni uzatvorené aj iné poistenie, prípadne ak si dohodnete PZP online.

Ak si nie ste výberom istý, radi vám pomôžeme vybrať si. Naši špecialisti vám poradia na bezplatnej infolinke 0800 100 001 alebo odošlite svoju požiadavku mailom na adresu info@superpoistenie.sk.


Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.


Lívia OvcarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • Kľúče od nového auta
  23. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Auto na splátky v roku 2024: Aké sú podmienky?

  Rozhodli ste sa pre kúpu nového auta? Predtým, ako si vyberiete značku a typ vozidla, zamyslite sa nad dôležitejšou otázkou. Z čoho budete kúpu auta financovať? Alternatív, vďaka ktorým si môžete kúpiť nové auto, je viacero. Ktorá z nich bude pre vás tou navýhodnejšou?

 • Zhorené staré auto
  22. apríla 2024|Lívia Ovcarčíková
  Šrotovné na autá: Ako funguje? Bude aj v roku 2024?

  Finančný príspevok na auto sa na Slovensku v minulosti objavil už niekoľkokrát. Mimoriadne populárne bolo predovšetkým tzv. šrotovné, kde bol príspevok na auto podmienený likvidáciou starého vozidla. Ako vlastne proces šrotovania vozidla prebieha? A kedy bude šrotovné na autá opäť? Čítajte ďalej, všetko podstatné sme pre vás spísali v nasledujúcich riadkoch.

 • povinna-vybava-auta-rakusko
  22. februára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v Rakúsku

  Na Slovensku sa ako vodiči nezaobídeme bez autolekárničky, výstražného trojuholníka, reflexnej vesty či náhradného kolesa. Povinná výbava v Rakúsku je síce podobná, ale v niektorých detailoch sa odlišuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli užitočné informácie, na čo by ste si mali pri cestách do Rakúska dávať pozor.

 • 26. januára 2024|Martina Pisarčíková
  Aké sú najčastejšie pripoistenia k PZP?

  Poisťovne v súčasnosti k svojim základným balíkom poistenia poskytujú aj tzv. pripoistenia. Tieto pripoistenia rozširujú krytie zvoleného poistenia a prinášajú množstvo ďalších výhod. Kedy je vhodné si ich zvoliť a prečo by ste to mali urobiť?

 • biele auto na ceste bez EČV
  22. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Zrušenie PZP pri predaji vozidla

  Predávate auto, ale stále máte platné povinné zmluvné poistenie? Čo by ste mali urobiť, ak do konca poistného obdobia ostáva ešte pár mesiacov? Dostanete zaplatené peniaze späť? Zisťovali sme odpovede za vás.

 • ruka na volante
  Máte najlacnejšie PZP?

  Ako naznačuje samotný názov, povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Uzatvorené ho musí mať každý majiteľ motorového vozidla. A čo vy, platíte za PZP málo alebo veľa? Odpoveď na túto otázku nemusí byť jednoznačná. Cena PZP sa totiž odvíja od množstva parametrov.

 • výstražný trojuholník
  03. januára 2024|Lívia Ovcarčíková
  Povinná výbava auta v roku 2024: Máte všetko?

  Pri otázke povinnej výbavy mnohí vodiči len pokrčia ramenami a spoliehajú sa na to, že lekárnička je všetko, čo im v aute bude stačiť. Povinnú výbavu však určuje zákon a je podstatne bohatšia. Požiadavky na ňu sa dokonca odlišujú aj v jednotlivých štátoch. Preto si preverte, či vám pri cestách po Slovensku i do zahraničia v aute naozaj nič nechýba. 

 • Peniaze a autíčko
  29. decembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Zdražovanie povinného zmluvného poistenia 2024

  Poisťovne avizujú zvyšovanie cien PZP pre rok 2024. Čo je príčinou zdražovania? O koľko viac si za povinné zmluvné poistenie priplatíme? Koho sa zvýšenie cien dotkne najviac a koho najmenej? Na všetky tieto otázky odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

 • Vodič šoféruje auto
  05. decembra 2023|Martina Pisarčíková
  Tipy, ako si zľavniť PZP

  Povinné zmluvné poistenie je síce povinné, no sumu, ktorú zaň budete platiť, si môžete efektívne znížiť. Najčastejšie sa dá znížiť vďaka miestu bydliska, bezškodového priebehu či modelu vozidla.

 • kúpa vozidla z druhej ruky
  30. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako postupovať pri prepise vozidla?

  Od 1. januára 2023 došlo k zrušeniu dvojkrokového prepisu vozidla. Pri zmene majiteľa nie je potrebné meniť evidenčné číslo. Celý proces prepisu sa výrazne zjednodušil a vybavíte ho na jednom mieste. Ako teda postupovať pri prepise auta? V nasledujúcich riadkoch vám prinášame podrobný návod.