Nemáte ešte uzatvorené PZP?

Ide o zákonnú povinnosť, uzavrite si PZP a vyhnite sa zbytočným sankciám.

Základom je PZP

Nezaplatili ste PZP? Hrozí vám za to pokuta a ešte oveľa viac

nezaplacené PZP

Nesplnili ste si svoju zákonnú povinnosť a neuzavreli ste zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu? Alebo ste poistné zaplatiť zabudli? Nezaplatenie PZP vás môže vyjsť naozaj draho. Aké sankcie vám za to hrozia?

Zákonná povinnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie zodpovednosti vozidla voči škodám, ktoré môžu byť spôsobené jeho prevádzkou. Ak spôsobíte škodu inej osobe, táto škoda je hradená práve z PZP. 

Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o PZP) má držiteľ motorového vozidla povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Túto povinnosť majú aj iné osoby podľa zákona - osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, každý vlastník resp. prevádzkovateľ motorového vozidla, nájomca pri leasingu a tiež vodič cudzozemského motorového vozidla. 

Znamená to, že každé vozidlo, ktoré jazdí po slovenských cestách, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak ste však zmluvu uzatvorili, ale PZP ste zaplatiť zabudli, vaša zmluva je neplatná. A vám v tom prípade hrozí mastná pokuta. 

Bez platného PZP ani na krok

Nesnažte sa na poistnom ušetriť tým spôsobom, že ho nezaplatíte. Ušetrite radšej na jeho výške tak, že si prostredníctvom našej online kalkulačky zjednáte najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Uzavrieť výhodné PZP

Pokuta za nezaplatenie PZP

Pri bežnej cestnej kontrole od vás policajná hliadka môže vyžadovať doklad o tom, že máte uzatvorenú poistnú zmluvu. Je ním tzv. zelená karta, ktorá slúži na preukázanie aktuálnosti poistnej zmluvy nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne v rámci krajín Systému zelenej karty. Na tejto karte je presne určená doba platnosti PZP. 

Vedeli ste, že...

… od 1.10.2019 preukazujete platnosť PZP už len zelenou kartou? Biela karta, ktorá platila len na Slovensku, bola od tohto dátumu zrušená. Paradoxne však zelenú kartu môžete od júla 2020 dostať nielen v zelenej, ale aj v bielo-čiernej farbe.

Cestná kontrola vás môže pokutovať za to, že máte neplatné alebo nezaplatené PZP, prípadne sa zelenou kartou neviete vôbec preukázať. Sankcie za nezaplatenie PZP môžu byť pritom aj niekoľkonásobne vyššie ako ročná sadzba poistného.

Výška pokuty za nezaplatenie PZP sa môže sa vyšplhať až do výšky 3 320 €. Okresný úrad, ktorý je poverený konaním o uložení pokuty, pri jej stanovení prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a dĺžku trvania protiprávneho stavu. Pokutu pritom môže uložiť až do dvoch rokov odo dňa, kedy sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. 

Pozor, ak pokutu odmietnete zaplatiť, v praxi je úrad oprávnený využiť aj služby exekútora a výška pokuty sa zvýši aj o poplatky za vykonanie exekúcie. Navyše skutočnosť, že vám bola uložená pokuta za nezaplatenie PZP, vás nezbavuje povinnosti  uzatvoriť uzatvoriť PZP na vozidlo, ktorého sa povinnosť týka.

Nelichotivé štatistiky z roku 2017 hovoria o tom, že dokonca každé 12. auto alebo motorka nie sú poistené povinným zmluvným poistením. Na dôvode nezaplatenia PZP však nezáleží. Či ste bez PZP jazdili vedome a spoliehali sa na to, že škodová udalosť vám nehrozí. Alebo ste len zabudli zaplatiť, prípadne sa spoľahli na to, že máte uzatvorené PZP online. Pozor však, platnosť PZP uzatvoreného cez internet sa začína až jeho zaplatením. Ak ste teda uzatvorili PZP online, ale nezaplatili ste ho, PZP je neplatné.  

Náš TIP

Nechcete platiť PZP, pretože vozidlo dočasne nepoužívate? Riešením je dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Zruší sa tým aj PZP, za ktoré nebudete musieť platiť.

Škoda spôsobená nepoisteným vozidlom

Pokuta je však v tomto prípade tým menším zlom, ktoré vás môže postretnúť. Omnoho horšie situácie môžu nastať, ak jazdou na nepoistenom vozidle spôsobíte škodu na živote, zdraví či majetku. Za škodu totiž ako vodič zodpovedáte v každom prípade, aj keď jazdíte na nepoistenom vozidle. 

Ak napríklad nedáte prednosť v jazde a zaviníte nielen totálnu škodu vozidla, ale i smrť či trvalé následky posádky vo vozidle, náklady sa dokážu vyšplhať na desiatky až stovky tisíc eur. Ak ste poistku nezaplatili, škodu uhradí Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. poistného garančného fondu. Sumu však bude od vás vymáhať, a to do výšky hodnoty vášho osobného majetku.

Určite vám nestojí za to, aby ste kvôli nezaplateniu - často nie tak vysokej - sumy poistného prišli o  celý svoj majetok. Ak chcete ušetriť, zjednajte si najlacnejšie PZP. Poslúži vám na to jednoduchý nástroj - online kalkulačka, prostredníctvom ktorej nájdete najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie pre vaše vozidlo. 

Povinné zmluvné poistenie

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 8