Slovenská kancelária poisťovateľov – SKP

História Slovenskej kancelárie poisťovateľov

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) ako právnická osoba bola založená na základe zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 381/2001 zo dňa 4. septembra 2001. Jej zriadeniu, funkciám a kontrole jej činnosti sa venujú paragrafy 20 – 26.

Činnosť Slovenskej kancelárie poisťovateľov

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) sa venuje nasledovným činnostiam:

 • správe poistného garančného fondu
 • vedeniu registra poistenia zodpovednosti PZP
 • uzatváraniu hraničného poistenia
 • zastupovaniu poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti (PZP)
 • uzatváraniu dohôd s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov a subjektami zodpovednými za náhradu škody v iných štátoch
 • spolupráci so štátnymi orgánmi vo veciach poistenia zodpovednosti (PZP)
 • poskytovaniu informácií o spôsobe vyrovnania nárokov na náhradu škody z PZP
 • predchádzaniu škodám v cestnej doprave
 

Poistný garančný fond

Poistný garančný fond je zriadený na základe § 24 zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 381/2001 zo dňa 4. septembra 2001.

Poistný garančný fond je zriadený za účelom:

 • odškodnenia poškodeného v prípade škody na zdraví a pri usmrtení nezisteným motorovým vozidlom
 • odškodnenia poškodeného v prípade škody spôsobenej osobou bez poistenia zodpovednosti
 • odškodnenia poškodeného v prípade, že poisťovateľ škodcu nemôže z dôvodu platobnej neschopnosti škodu uhradiť
 • odškodnenia poškodeného v prípade cudzozemského motorového vozidla poisteného hraničným poistením
 • odškodnenia poškodeného v prípade cudzozemského motorového vozidla, ktorému nevznikla povinnosť uzatvoriť hraničné poistenie pre územie SR
 

Uzavrieť PZP

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 9

Výhody portálu

 • Okamžitá platnosť poistenia
 • Aktuálne sadzby
 • Ponuky poisťovní
 • Možnosť online platby
 • Bez nutnosti podpisovať papierový návrh zmluvy
 • Akceptovanie návrhu zmluvy zaplatením