História Slovenskej kancelárie poisťovateľov

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) ako právnická osoba bola založená na základe zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 381/2001 zo dňa 4. septembra 2001. Jej zriadeniu, funkciám a kontrole jej činnosti sa venujú paragrafy 20 – 26.

Činnosť Slovenskej kancelárie poisťovateľov

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) sa venuje nasledovným činnostiam:

 • správe poistného garančného fondu

 • vedeniu registra poistenia zodpovednosti PZP

 • uzatváraniu hraničného poistenia

 • zastupovaniu poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti (PZP)

 • uzatváraniu dohôd s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov a subjektami zodpovednými za náhradu škody v iných štátoch

 • spolupráci so štátnymi orgánmi vo veciach poistenia zodpovednosti (PZP)

 • poskytovaniu informácií o spôsobe vyrovnania nárokov na náhradu škody z PZP

 • predchádzaniu škodám v cestnej doprave

Poistný garančný fond

Poistný garančný fond je zriadený na základe § 24 zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 381/2001 zo dňa 4. septembra 2001.

Poistný garančný fond je zriadený za účelom:

 • odškodnenia poškodeného v prípade škody na zdraví a pri usmrtení nezisteným motorovým vozidlom

 • odškodnenia poškodeného v prípade škody spôsobenej osobou bez poistenia zodpovednosti

 • odškodnenia poškodeného v prípade, že poisťovateľ škodcu nemôže z dôvodu platobnej neschopnosti škodu uhradiť

 • odškodnenia poškodeného v prípade cudzozemského motorového vozidla poisteného hraničným poistením

 • odškodnenia poškodeného v prípade cudzozemského motorového vozidla, ktorému nevznikla povinnosť uzatvoriť hraničné poistenie pre územie SR

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.