Zrušenie PZP

Zrušenie povinného zmluvného poistenia

  • V akých situáciách je možné ukončiť PZP?

  • Aké sú zákonné dôvody ukončenia PZP?

  • Ako postupovať pri zrušení existujúceho PZP?

  • Čo potrebujete k výpovedi PZP?

Odpovede na tieto a iné otázky nájdete nižšie.

Zrušenie PZP

Ako sa dá ukončiť povinné zmluvné poistenie?

Ukončiť povinné zmluvné poistenie na Slovensku môžete viacerými spôsobmi z viacerých dôvodov. Tie sú presne popísané v § 9 Zákona o povinnom zmluvnom poistení a § 800 a 802 Občianskeho zákonníka.

Medzi najčastejšie dôvody patria predaj alebo likvidácia vozidla

Zrušiť PZP ale môžete aj vtedy, ak nie ste spokojní s cenou alebo službami toho, komu za PZP platíte. 

Ak sa rozhodnete ukončiť povinné zmluvné poistenie z akéhokoľvek dôvodu, žiadosť o zrušenie PZP musíte urobiť písomne

Viete, že...

… niektorí vodiči PZP takmer vzápätí po jeho uzavretí, teda po prihlásení vozidla, jednoducho zrušia a jazdia bez neho?

Nikto si netrúfne odhadnúť počet takýchto hazardérov, pretože sú odhalení zvyčajne len pri náhodnej kontrole alebo pri poistnej udalosti. Nemá zmysel diskutovať o tom, že povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa nevolá povinné len z rozmaru zákonodarcu. Čítajte všetky dôležité informácie o zákonných dôvodoch a možnostiach ukončenia PZP.

Povinné zmluvné poistenie

Možnosti ukončenia a dôvody zániku PZP

Pri rušení PZP musíte dodržať zákonný postup a lehoty. Tu je prehľad najbežnejších zákonných možností ukončenia a dôvodov zániku PZP. 

1. Výpoveď zmluvy ku koncu poistného obdobia

PZP sa obvykle uzatvára na jeden rok. Ak vám končí poistné obdobie a rozhodnete sa zmluvu vypovedať, napríklad z dôvodu lepšej ponuky konkurencie, pozor na termíny. Písomnú výpoveď musíte poisťovni podať aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

Mali by ste vedieť

Ak máte uzavreté PZP na kalendárny rok, máte čas na zmenu poisťovne do 18. novembra. Ak sa začiatok poistného obdobia vášho PZP nekryje so začiatkom kalendárneho roka, platí pre vás šesťtýždňová lehota. Ak to nestihnete, zostanete v rovnakej poisťovni ďalší rok.

2. Výpoveď z dôvodu novej ceny poistného

Vaša poisťovňa má povinnosť oznámiť vám výšku nového poistenia najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak sa tak nestane, môžete poslať poisťovni výpoveď kedykoľvek pred uplynutím poistného obdobia.

3. Výpoveď do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy

Prakticky ide o jednu z možností výpovede dohodou. Poistenie môže vypovedať poistenec aj poistiteľ – teda poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je v tomto prípade osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

4. Výpoveď do mesiaca od škodovej udalosti

Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ aj poistník vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od oznámenia udalosti poisťovni. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej strane. PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.

5. Výpoveď z dôvodu zmeny vlastníka vozidla

Ak dôjde k zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu – prepisu - v evidencii vozidiel, PZP pôvodného vlastníka zaniká

Je dôležité, aby mal nový vlastník PZP uzavreté ešte pred zápisom zmeny do evidencie, pretože doklad o povinnom zmluvnom poistení je jednou z podmienok prepisu.

6. Výpoveď z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

Podobnými dôvodmi na zánik PZP, ako vyradenie z evidencie vozidiel, sú aj vyradenie motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách alebo zánik vozidla.

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany poistiteľa v prípade vedomého porušenia povinností poisteného

Toto právo, presne definované v Občianskom zákonníku môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď skutočnosť porušenia povinností zistil. Ak to v tejto lehote nestihne, právo odstúpenia od zmluvy zanikne.

8. Odstúpenie od zmluvy zo strany poistiteľa po poistnej udalosti

Tu ide najmä o prípady, keď je príčinou poistnej udalosti skutočnosť, ktorá je pre uzatvorenie zmluvy podstatná a bola pri jej uzatváraní poisteným zamlčaná alebo uvedená nepravdivo

V takýchto prípadoch je poistiteľ oprávnený odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy. Odmietnutím plnenia poistenie zaniká.

9. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nezaplatenia poistného

K tomuto kroku pristupujú poisťovne vtedy, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti. S výnimkou, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik PZP, maximálne však na 3 mesiace. V takomto prípade PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.

10. Krádež vozidla

Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom PZP zaniká.

11. Vrátenie dokladu o PZP

Toto je dôvod zániku PZP v prípade motorových vozidiel, ktoré nepodliehajú zákonnej evidencii.

12. Zmena nájomcu

V prípade, ak ide o vozidlo využívané na leasing, teda s uzatvorenou nájomnou zmluvou s právom kúpy. Ak sa zmení nájomca, jeho PZP zaniká a nový nájomca si musí uzavrieť vlastné PZP.

Dôležité povinnosti a podrobnosti

Po zániku PZP z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek zákonným spôsobom je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o PZP a zelenú kartu

Všetky aktualizované práva a povinnosti poisteného aj poisťovne a ďalšie informácie o poistení motorového vozidla nájdete na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Porovnanie cien PZP je dôležité

  • Porovnajte si ponuky od jednotlivých poisťovní a nájdite si tú najvýhodnejšiu a najlepšiu podľa vašich preferencií
  • Všetky zľavy máte uvedené v kalkulačke
  • Uzatvorte si PZP rýchlo a jednoducho online s okamžitou platnosťou poistnej zmluvy
Porovnať ceny PZP
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 10