Povinné zmluvné poistenie

Nemáte výhodné PZP? Zmeňte to, porovnajte si jednotlivé ceny a vyberte si to najlepšie PZP podľa vašich predstáv.

Nepreplácajte na PZP

Ako by mala vyzerať kúpno-predajná zmluva + vzor

Ako by mala vyzerať kúpno-predajná zmluva - podanie rúk

Kúpno-predajná zmluva je pre vás dôležitým dokumentom, ak sa chystáte predať alebo kúpiť auto. Kúpno-predajná zmluva chráni predávajúceho aj kupujúceho pri uskutočnení zmeny vlastníka auta. Aké sú náležitosti, ktoré by mala kúpno-predajná zmluva na auto obsahovať? Čo by v nej určite nemalo chýbať?

Čo je kúpno-predajná zmluva? 

Kúpno-predajná zmluva je jedným z najbežnejších spôsobov, ako nadobudnúť vlastnícke práva. Používa sa v takmer každej oblasti. Dá sa využiť nielen na kúpu a predaj auta, ale aj v prípade iných hnuteľných či nehnuteľných vecí.

V praxi sa považuje za dvojstranný právny úkon. Znamená to, že obe strany sa zaväzujú, že niečo urobia. Zmluva vzniká dohodou oboch zmluvných strán o predmete kúpy a ceny. Pokiaľ to zákon nevyžaduje, nie je potrebné urobiť žiadne iné úkony a náležitosti.

Kúpno-predajná zmluva je univerzálna. Využíva sa medzi fyzickými aj právnickými osobami. Riadi sa ustanoveniami § 588 a ďalších Občianskeho zákonníka.

Na to, aby kúpno-predajná zmluva mohla byť platná, musí byť v písanej forme. Obe strany ju musia takisto podpísať.

Spočítať ceny PZP

Kúpno-predajná zmluva na auto

Kúpno-predajná zmluva na auto medzi dvoma fyzickými osobami je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka. Základné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z predajnej zmluvy určuje Občiansky zákonník: 

 • Predávajúci má povinnosť dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (v tomto prípade auto). 
 • Kupujúci musí auto prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

Povinné zmluvné poistenie

Čo musí kúpno-predajná zmluva na auto obsahovať? 

Podstatné náležitosti, ktoré v kúpnej zmluve na auto nesmú chýbať: 

1. Údaje o predávajúcom a kupujúcom: 

 • meno a priezvisko 
 • adresa trvalého pobytu 
 • rodné číslo (prípadne číslo občianskeho preukazu) 
 • číslo účtu (malo by byť v tvare IBAN)
 

2. Údaje o vozidle: 

 • druh vozidla a rok výroby
 • továrenská značka, typ (model) 
 • farba 
 • výrobné číslo motora 
 • identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • číslo technického preukazu 
 • evidenčné číslo vozidla 
 • počet najazdených kilometrov 
 • výbava 
 • aktuálny stav vozidla vrátane jeho histórie, chýb, tuningu a protokolu o odovzdaní
 

3. Výška dohodnutej kúpnej ceny

Kúpna cena vozidla by mala byt’ vrátane DPH a v eurách.V prípade ceny je potrebné uviesť presný spôsob úhrady (hotovosť alebo prevod na účet).  

4. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva

5. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a vyplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu 

6. Dátum a miesto podpisu oboch strán

7. Samotný podpis oboch strán (kupujúceho aj predávajúceho)

Okrem iného by mal byť' v zmluve zahrnutý aj zoznam všetkých dokumentov k vozidlu a počet odovzdaných kľúčov. Zmluva musí byť, samozrejme, vyhotovená v dvoch kópiách, pričom jedna ide predávajúcemu a druhá kupujúcemu.

Na obsah kúpno-predajnej zmluvy si dávajte pozor

Mnohí ľudia kúpno-predajnú zmluvu podceňujú, čoho výsledkom je jej neplatnosť. Ak by náhodou neobsahovala jednu zo spomínaných náležitostí, nemôžete ju využiť. Museli by ste ju vypracovať znova.

Dobrou správou ale je, že v súčasnosti nemusíte navštíviť odborníka, ktorý vám zmluvu vypracuje. Prinášame vám vzor kúpno-predajnej zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť.

 

Problémom býva niekedy vyplnenie údajov o vozidle. Ak nechcete na nič zabudnúť, jednotlivé body si spíšte do praktického zoznamu a postupne odškrtávajte. Väčšinu informácií by ste mali nájsť v dokladoch, ako napríklad zelená karta.

Pred kúpou 

Ak ste sa rozhodli kúpiť auto a dokonca ste si už aj vybrali, odporúčame vám dohodnúť si s predávajúcim prehliadku auta a vozidlo si pred kúpou obhliadnuť. Porovnajte si všetky informácie v inzeráte so skutočnosťou.

Taktiež trvajte na skúšobnej jazde, ktorú by vám mal majiteľ vždy umožniť. Jazda je dôležitým faktorom, pri rozhodovaní sa, a to nielen o tom, či je celkový stav auta v poriadku, ale aj o vašom pocite ako vodiča z auta. 

Pri kúpe

Ak ste sa vozidlo rozhodli kúpiť, kúpnu zmluvu si dôkladne prečítajte. Aj keď by ste mali byť ako kupujúci s počtom vád oboznámený vopred, je vhodne zmluvu uzavrieť s takým obsahom, s ktorým nebudete mať problém s právom v prípade zistenia skrytých chýb a nedostatkov.  

Podpisy na zmluve by mali byť overené notárom alebo na matrike. V opačnom prípade by mohla jedna zo strán tvrdiť, že jej podpis bol sfalšovaný.  

Nemali by chýbať ani informácie o tom, či ide o nové alebo používané auto.

Správne naformulovaná a napísaná zmluva chráni obe strany, preto je písomná forma nevyhnutnosťou.

Ako by mala vyzerať kúpno-predajná zmluva - odovzdanie klíčkov od auta

Po kúpe

Po uzavretí kúpnej zmluvy na auto by ste mali podať žiadosť o prevod do vlastníctva vozidla na Dopravnom inšpektoráte.

Ešte pred registráciou je však potrebné vybaviť si povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Keď je vozidlo prepísané na majiteľa, mala by nasledovať návšteva autoservisu a detailná prehliadka auta. Okrem povinnej kontroly môže automechanik zistiť prípadné problémy, ktoré bude potrebné odstrániť, aby bola zaistená bezpečnosť prevádzky vozidla. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto 

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho aj o nedostatkoch vozidla. Tieto sú dôležité najmä z hľadiska odstúpenia od zmluvy, a preto by mali byť v zmluve vymenované. 

Vedeli ste, že...

... ak na kúpenom aute objavíte skryté chyby, na ktoré vás predávajúci neupozornil, máte právo na zľavu z kúpnej ceny? 

Ak boli kupujúcim zistené nedostatky na vozidle, ktoré predávajúci zamlčal a majú vplyv na bezpečnosť používania alebo robia auto nepojazdným, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Pozor! To sa však netýka nedostatkov, ktoré vznikli až po prevzatí vozidla do rúk nového majiteľa. 

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam, odporúčame vám fotodokumentáciu častí vozidla urobenú pri predaji alebo si ku kúpe pozvite skúseného mechanika, ktorý dokáže odhaliť aj skryté vady. 

Ako sú na tom iné kúpno-predajné zmluvy?

Okrem kúpno-predajnej zmluvy na auto sa využívajú aj zmluvy na predaj iných hnuteľných a nehnuteľných vecí. Sú to napríklad bytové a nebytové priestory, kde sú oveľa prísnejšie podmienky. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 5 ods. 1 ustanovuje niektoré dôležité náležitosti, o ktorých je dobré vedieť. Presnejšie ide o:

 • Podrobný popis bytového alebo nebytového priestoru – vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru. K informáciám pridajte aj číslo bytu a vchodu, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenie bytu.

 • Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu – ide o spoločné časti domu, zariadenia, príslušenstvo alebo pozemok. O tejto informácii musí kupujúci vedieť.

 • Určenie a popis spoločných častí domu – je to spoločné zariadenie domu a príslušenstvo, prípadne aj priľahlý pozemok.

 • Úpravu práv k pozemku – môže to byť úprava práv k priľahlému pozemku alebo k pozemku zastavanému domom.

 • Vymedzenie spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku.

 • Vyhlásenie nadobúdateľa priestoru (bytového alebo nebytového) o pristúpení k zmluve, o výkone správy alebo o spoločenstve vlastníkov.

 • Úpravu práv k zariadeniam civilnej obrany – ide o objekty po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov.

 

Ďalšie úkony

Následne je dobré vedieť, že podpisom celý proces rozhodne nekončí. Na to, aby ste sa mohli stať vlastníkom danej nehnuteľnosti, je nutné spraviť ešte niekoľko úkonov. Prvým je overenie podpisov, ktoré sa dá urobiť u notára alebo na matričnom úrade.

Najlepšou voľbou je notár, pretože je dostupnejší. Niektorí notári majú aj špeciálne služby. Vedia prísť priamo k vám domov, čo môžete využiť v prípade zdravotných problémov. Overenie podpisu tak nebude žiadnou prekážkou a ide snáď o najjednoduchší úkon z celej kúpy a predaja.

Druhým úkonom je podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Keď je vklad vlastníckeho práva do katastra povolený, získavate právo ku kupovanej nehnuteľnosti.

Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností stojí 66 eur. Ak by ste chceli rozhodnutie urýchlene do 15 dní, poplatok je drahší. Vyjde vás na 266 eur. V prípade elektronického podania sa sumy znižujú na polovicu. Za klasické vybavenie zaplatíte 33 eur, za urýchlené 133 eur.

Po zaplatení poplatku a požiadaní o vklad by mal kataster rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu, a to v prípade, že neobsahuje žiadne chyby.

Keď je všetko v poriadku, kataster vydá rozhodnutie o vklade. Na základe neho zapíše kupujúceho ako vlastníka danej nehnuteľnosti. Týmto celý proces končí a vy sa môžete tešiť z toho, že ste vlastníkom nového bytového alebo nebytového priestoru.

Na záver 

Kúpa alebo predaj auta bez zmluvy je riziko, ktorému by ste sa určite nemali vystavovať. Nespoliehajte sa na ústne dohody ani medzi známymi a radšej si zabezpečte kúpno-predajnú zmluvu. Môžete si ju stiahnuť z internetu alebo vlastnoručne napísať. Dôležité je, aby obsahovala všetky údaje o kupujúcom a predávajúcom, no najmä o vozidle, jeho technickom stave, skrytých vadách a kúpnej cene.

Nezabudnite na PZP

 • Porovnanie už do 2 minút
 • Zelená karta ihneď
 • Úspora až 50 %
Porovnať ceny PZP

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 13