Podanie si rúk

Ako by mala vyzerať kúpno-predajná zmluva + vzor

5. 3. 2022
|
Dĺžka čítania: 11 min.

Kúpno-predajná zmluva je pre vás dôležitým dokumentom, ak sa chystáte predať alebo kúpiť auto. Kúpno-predajná zmluva chráni predávajúceho aj kupujúceho pri uskutočnení zmeny vlastníka auta. Aké sú náležitosti, ktoré by mala kúpno-predajná zmluva na auto obsahovať? Čo by v nej určite nemalo chýbať?

Čo je kúpno-predajná zmluva? 

Kúpno-predajná zmluva je jedným z najbežnejších spôsobov, ako nadobudnúť  vlastnícke práva. Používa sa v takmer každej oblasti. Dá sa využiť nielen na kúpu a predaj auta, ale aj v prípade iných hnuteľných či nehnuteľných vecí.

V praxi sa považuje za dvojstranný právny úkon. Znamená to, že obe strany sa zaväzujú, že niečo urobia. Zmluva vzniká dohodou oboch zmluvných strán o predmete kúpy a ceny. Pokiaľ to zákon nevyžaduje, nie je potrebné urobiť žiadne iné úkony a náležitosti.

Kúpno-predajná zmluva je univerzálna. Využíva sa medzi fyzickými aj právnickými osobami. Riadi sa ustanoveniami  § 588 a ďalších Občianskeho zákonníka.

Na to, aby kúpno-predajná zmluva mohla byť platná, musí byť v písanej forme. Obe strany ju musia takisto podpísať.

Kúpno-predajná zmluva na auto

Kúpno-predajná zmluva na auto medzi dvoma fyzickými osobami je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka. Základné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z predajnej zmluvy určuje Občiansky zákonník: 

 • Predávajúci má povinnosť dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (v tomto prípade auto). 


 • Kupujúci musí auto prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %

Čo musí kúpno-predajná zmluva na auto obsahovať? 

Podstatné náležitosti, ktoré v kúpnej zmluve na auto nesmú chýbať: 

1. Údaje o predávajúcom a kupujúcom: 


 • meno a priezvisko 

 • adresa trvalého pobytu 

 • rodné číslo (prípadne číslo občianskeho preukazu) 

 • číslo účtu (malo by byť v tvare IBAN)


2. Údaje o vozidle: 


 • druh vozidla a rok výroby

 • továrenská značka, typ (model) 

 • farba 

 • výrobné číslo motora 

 • identifikačné číslo vozidla (VIN)

 • číslo technického preukazu 

 • evidenčné číslo vozidla 

 • počet najazdených kilometrov 

 • výbava 

 • aktuálny stav vozidla vrátane jeho histórie, chýb, tuningu a protokolu o odovzdaní


3. Výška dohodnutej kúpnej ceny

Kúpna cena vozidla by mala byt’ vrátane DPH a v eurách.V prípade ceny je potrebné uviesť presný spôsob úhrady (hotovosť alebo prevod na účet).  

4. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva

5. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a vyplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu 

6. Dátum a miesto podpisu oboch strán

7. Samotný podpis oboch strán (kupujúceho aj predávajúceho)

Okrem iného by mal byť' v zmluve zahrnutý aj zoznam všetkých dokumentov k vozidlu a počet odovzdaných kľúčov. Zmluva musí byť, samozrejme, vyhotovená v dvoch kópiách, pričom jedna ide predávajúcemu a druhá kupujúcemu.

Na obsah kúpno-predajnej zmluvy si dávajte pozor

Mnohí ľudia kúpno-predajnú zmluvu podceňujú, čoho výsledkom je jej neplatnosť. Ak by náhodou neobsahovala jednu zo spomínaných náležitostí, nemôžete ju využiť. Museli by ste ju vypracovať znova.

Dobrou správou ale je, že v súčasnosti nemusíte navštíviť odborníka, ktorý vám zmluvu vypracuje. Prinášame vám vzor kúpno-predajnej zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť.

Vzor kúpnej zmluvy na stiahnutie:

Na stiahnutie - Kúpna zmluva.pdf


Problémom býva niekedy vyplnenie údajov o vozidle. Ak nechcete na nič zabudnúť, jednotlivé body si spíšte do praktického zoznamu a postupne odškrtávajte. Väčšinu informácií by ste mali nájsť  v dokladoch, ako napríklad zelená karta.

Pred kúpou 

Ak ste sa rozhodli kúpiť auto a dokonca ste si už aj vybrali, odporúčame vám dohodnúť si s predávajúcim prehliadku auta a vozidlo si pred kúpou obhliadnuť. Porovnajte si všetky informácie v inzeráte so skutočnosťou.

Taktiež trvajte na skúšobnej jazde, ktorú by vám mal majiteľ vždy umožniť. Jazda je dôležitým faktorom, pri rozhodovaní sa, a to nielen o tom, či je celkový stav auta v poriadku, ale aj o vašom pocite ako vodiča z auta. 

Pri kúpe

Ak ste sa vozidlo rozhodli kúpiť,  kúpnu zmluvu si dôkladne prečítajte. Aj keď by ste mali byť ako kupujúci s počtom vád oboznámený vopred, je vhodne zmluvu uzavrieť s takým obsahom, s ktorým nebudete mať problém s právom v prípade zistenia skrytých chýb a nedostatkov.  

Podpisy na zmluve by mali byť overené notárom alebo na matrike. V opačnom prípade by mohla jedna zo strán tvrdiť, že jej podpis bol sfalšovaný.  

Nemali by chýbať ani informácie o tom, či ide o nové alebo používané auto.

Správne naformulovaná a napísaná zmluva chráni obe strany, preto je písomná forma nevyhnutnosťou.

žena a muž pri aute a s kľúčami

Po kúpe

Po uzavretí kúpnej zmluvy na auto by ste mali podať žiadosť o prevod do vlastníctva vozidla na Dopravnom inšpektoráte.

Ešte pred registráciou je však potrebné vybaviť si  povinné zmluvné poistenie


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk


Keď je vozidlo prepísané na majiteľa, mala by nasledovať návšteva autoservisu a detailná prehliadka auta. Okrem povinnej kontroly môže automechanik zistiť prípadné problémy, ktoré bude potrebné odstrániť, aby bola zaistená bezpečnosť prevádzky vozidla. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na auto 

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho aj o nedostatkoch vozidla. Tieto sú dôležité najmä z hľadiska odstúpenia od zmluvy, a preto by mali byť v zmluve vymenované. 


Vedeli ste, že...

... ak na kúpenom aute objavíte skryté chyby, na ktoré vás predávajúci neupozornil, máte právo na zľavu z kúpnej ceny? 


Ak boli kupujúcim zistené nedostatky na vozidle, ktoré predávajúci zamlčal a majú vplyv na bezpečnosť používania alebo robia auto nepojazdným, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Pozor! To sa však netýka nedostatkov, ktoré vznikli až po prevzatí vozidla do rúk nového majiteľa. 

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam, odporúčame vám fotodokumentáciu častí vozidla urobenú pri predaji alebo si ku kúpe pozvite skúseného mechanika, ktorý dokáže odhaliť aj skryté vady. 

Ako sú na tom iné kúpno-predajné zmluvy?

Okrem kúpno-predajnej zmluvy na auto sa využívajú aj zmluvy na predaj iných hnuteľných a nehnuteľných vecí. Sú to napríklad bytové a nebytové priestory, kde sú oveľa prísnejšie podmienky. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 5 ods. 1 ustanovuje niektoré dôležité náležitosti, o ktorých je dobré vedieť. Presnejšie ide o:

 • Podrobný popis bytového alebo nebytového priestoru – vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru. K informáciám pridajte aj číslo bytu a vchodu, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenie bytu.


 • Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu  – ide o spoločné časti domu, zariadenia, príslušenstvo alebo pozemok. O tejto informácii musí kupujúci vedieť.


 • Určenie a popis spoločných častí domu – je to spoločné zariadenie domu a príslušenstvo, prípadne aj priľahlý pozemok.


 • Úpravu práv k pozemku – môže to byť úprava práv k priľahlému pozemku alebo k pozemku zastavanému domom.


 • Vymedzenie spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku.


 • Vyhlásenie nadobúdateľa priestoru (bytového alebo nebytového) o pristúpení k zmluve, o výkone správy alebo o spoločenstve vlastníkov.


 • Úpravu práv k zariadeniam civilnej obrany  – ide o objekty po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov.

 

Ďalšie úkony

Následne je dobré vedieť, že podpisom celý proces rozhodne nekončí. Na to, aby ste sa mohli stať vlastníkom danej nehnuteľnosti, je nutné spraviť ešte niekoľko úkonov. Prvým je overenie podpisov, ktoré sa dá urobiť u notára alebo na matričnom úrade.

Najlepšou voľbou je notár, pretože je dostupnejší. Niektorí notári majú aj špeciálne služby. Vedia prísť priamo k vám domov, čo môžete využiť v prípade zdravotných problémov. Overenie podpisu tak nebude žiadnou prekážkou a ide snáď o najjednoduchší úkon z celej kúpy a predaja.

Druhým úkonom je podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Keď je vklad vlastníckeho práva do katastra povolený, získavate právo ku kupovanej nehnuteľnosti.

Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností stojí 66 eur. Ak by ste chceli rozhodnutie urýchlene do 15 dní, poplatok je drahší. Vyjde vás na 266 eur. V prípade elektronického podania sa sumy znižujú na polovicu. Za klasické vybavenie zaplatíte 33 eur, za urýchlené 133 eur.

Po zaplatení poplatku a požiadaní o vklad by mal kataster rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu, a to v prípade, že neobsahuje žiadne chyby.

Keď je všetko v poriadku, kataster vydá rozhodnutie o vklade. Na základe neho zapíše kupujúceho ako vlastníka danej nehnuteľnosti. Týmto celý proces končí a vy sa môžete tešiť z toho, že ste vlastníkom nového bytového alebo nebytového priestoru.

Na záver 

Kúpa alebo predaj auta bez zmluvy je riziko, ktorému by ste sa určite nemali vystavovať. Nespoliehajte sa na ústne dohody ani medzi známymi a radšej si zabezpečte kúpno-predajnú zmluvu. Môžete si ju stiahnuť z internetu alebo vlastnoručne napísať. Dôležité je, aby obsahovala všetky údaje o kupujúcom a predávajúcom, no najmä o vozidle, jeho technickom stave, skrytých vadách a kúpnej cene.


Povinné zmluvné poistenie

Ušetrite na PZP

Ušetrite na poistke až 50 % jednoduchým spôsobom - porovnávaním. Porovnajte si jednotlivé ponuky a zistite, ktorá je pre vás najvýhodnejšia a ihneď zistite, koľko peňazí ušetríte. Vybranú ponuku môžete behom pár minút uzavrieť online a hneď vyraziť na cesty.


Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • letenka a cestovný pas
  20. septembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Poistenie storna letenky: Viete, ako na to?

  Tešíte sa na vytúžený oddych v zahraničnej destinácii, letenky máte zakúpené, no zakrátko príde studená sprcha. Náhle ochoriete, prídete o prácu alebo v krajine, ktorú chcete navštíviť, vypuklo nebezpečenstvo. Ak nechcete prísť o všetky peniaze, myslite vopred na poistenie storna letenky.

 • luxusné auto značky Ferrari
  29. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  Toto sú najdrahšie autá na Slovensku: Koľko stojí ich poistenie?

  Slovenský trh s luxusnými automobilmi tvoria predovšetkým luxusné limuzíny a luxusné SUV. Sú štýlové, rýchle, a z ich ceny sa vám možno zakrúti hlava. Ste zvedaví, ktoré modely luxusných limuzín sú na Slovensku najpredávanejšie? A koľko zaplatia ich majitelia za ich poistenie? Všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

 • prípojka na vozík
  22. augusta 2023|Daniel Výcha
  PZP prívesného vozíka: Ako postupovať pri zriaďovaní poistenia?

  Zistili ste, že potrebujete na prepravu vecí využívať prívesný vozík? V takom prípade nezabudnite, že aj ten musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.Ako si teda vybaviť toto povinné zmluvné poistenie a u ktorých poisťovní ho môžete získať?

 • zver na ceste
  18. augusta 2023|Daniel Výcha
  Ako najúčinnejšie riešiť stret auta so zverou

  Ani ten najlepší vodič, ani najúčinnejší bezpečnostný systém často nedokážu zabrániť stretu automobilu so zverou. Nečakané vybehnutie zveri priamo pod kolesá auta končí neodvratne: na jednej strane smrťou zvieraťa, na druhej strane často rozsiahlym poškodením auta. Ako teda postupovať, ak príde k tejto „nezavinenej“ udalosti?

 • čakanie muža na lietadlo v hale na letisku
  15. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  5 tipov a trikov, ako nájsť lacné letenky

  Cena leteniek je kľúčom k lacnému cestovaniu. Práve ona totiž spravidla tvorí najväčšiu časť cestovateľského rozpočtu. Dnes už nie je problém zaletieť si na druhý koniec sveta za niekoľko desiatok eur. Ako však takéto lacné letenky nájsť? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali niekoľko osvedčených rád, ako pri cestovaní lietadlom ušetriť.

 • poškodení vozidla výtlkom na vozovke
  11. augusta 2023|Daniel Výcha
  Výtlky na cestách: Ako postupovať pri poškodení vozidla

  Na slovenských cestách nie je žiadny problém naraziť kolesom do hlbokého výtlku. Výtlky na cestách sú vo veľkom počte, takže je prakticky nemožné sa im na niektorých úsekoch vyhnúť. Potom ostáva len dúfať, že vaše auto neutrpí akékoľvek škody. Avšak nie vždy končí stret s výtlkom bezpečne. Často je nevyhnutné zastavenie na krajnici a minimálne výmena poškodeného kolesa. Čo teda robiť, ak ste výtlk nepredvídali?

 • obdobi-destu-bali
  07. augusta 2023|Lívia Ovcarčíková
  Cestovanie do Ázie: Aké očkovanie by ste mali absolvovať pred cestou?

  Mnohé ázijské krajiny sú pre nás, európskych cestovateľov, exotikou, ktorá so sebou prináša nielen cestovateľské dobrodružstvá, ale aj ohrozenia, ktoré u nás nepoznáme. Ak sa chystáte na cestu do Ázie, už niekoľko týždňov vopred myslite na ochranu pred najbežnejšími ochoreniami v podobe očkovania.

 • autodoplnky - držiak na mobil
  31. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  6 užitočných vychytávok do auta, ktoré vám uľahčia cestovanie

  Každé auto by malo mať okrem základnej výbavy aj určité doplnky a autopríslušenstvo. Tie poskytujú oveľa vyšší komfort pri cestovaní. V obchodoch nájdete rôzne vychytávky, nie všetky však aj reálne využijete. Viete, ktoré autodoplnky sú pri cestovaní najužitočnejšie?

 • vlny na pláži
  25. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Kam na dovolenku v septembri? 5 tipov, kde nájdete letné počasie

  Ak nemáte školopovinné deti, septembrová dovolenka je rozhodne dobrý nápad. Vyhnete sa davom turistov, nafúknutým cenám a užijete si príjemné počasie. Záleží len od vás, či si vyberiete zo slovenských krás alebo vycestujete na dovolenku niekam k moru. Vybrali sme pre vás 5 destinácií, ktoré sú na dovolenku v septembri ako stvorené.

 • dovolenka v Tatrách
  19. júla 2023|Lívia Ovcarčíková
  Čaká vás dovolenka v Tatrách? Užite si ju bezpečne

  Tatry sú nepochybne jednou z najvyhľadávanejších dovolenkových destinácií Slovákov. Niet sa čomu čudovať, poskytujú predsa vynikajúce príležitosti na rodinné výlety, turistiku, lyžovačky či adrenalínové športy. Plánujete dovolenku v Tatrách aj vy? Užite si ju bez obáv s poistením do hôr.