Ako postupovať pri prepise vozidla

Pri prepise vozidla je možné postupovať dvoma spôsobmi. Prepis je sám osebe úkon, pri ktorom dochádza k zmene majiteľa už jazdeného vozidla. V tomto prípade sa rozlišuje, či k prepisu auta dochádza v rámci jedného okresu a teda ostávajú štátne poznávacie značky, alebo sa vozidlo prepisuje na majiteľa mimo okresu.

Spočítať
ceny

Prepis vozidla v okrese

Podmienky prepisu určuje Ministerstvo vnútra slovenskej republiky a pri prepise vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ. Pripraviť si musia doklady totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pôvodný majiteľ však môže vykonať iba odhlášku na nového držiteľa, tento je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle. To je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Pri zmene držiteľa v okrese je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť doklady, ktoré mu určuje zákon. Prakticky žiadne výnimky neexistujú. Je vhodné, ak zozname zoberiete ako checklist:

– žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie),

– nový držiteľ – žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu (prihlásenie),

osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,

– čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,

– nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),

– ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné

– správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie v takomto prípade predtavuje 165,50 €/1ks. Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

– vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa,

– osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,

– platný doklad totožnosti,

– v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,

– platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),

– písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku.

V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom. V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, respektíve zmenu trvalého pobytu v novom okrese.

Základom je PZP

Nový vlastník vozidla je povinný uzatvoriť PZP ešte pred samotným zaregistrovaním zmien na dopravnom inšpektoráte. To znamená, že už pri samotnom prihlasovaní vozidla sa musí preukázať zaplatením PZP, takzvanou bielou kartou. Na základe tohto úkonu je tým pádom definitívne skončený ako predaj, tak aj prepis samotného PZP. Do niekoľkých dní príde pôvodnému majiteľovi vyrozumenie a tak isto aj zvyšná časť poistného.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4