Ako postupovať pri prepise vozidla?

Prepis vozidla

Pri prepise vozidla je možné postupovať dvoma spôsobmi. Prepis je sám o sebe úkon, pri ktorom dochádza k zmene majiteľa už jazdeného vozidla. V tomto prípade sa rozlišuje, či k prepisu auta dochádza v rámci jedného okresu, a teda ostávajú štátne poznávacie značky, alebo sa vozidlo prepisuje na majiteľa mimo okresu. Prečítajte si, ako na prepis auta a aké poplatky čakať.

Prepis auta v okrese - ako postupovať

Podmienky prepisu určuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a pri prepise vozidla v okrese musia byť prítomní obaja majitelia, teda pôvodný aj nový. V roku 2019 nastala zmena, vďaka ktorej už nie je nutné pristaviť vozidlo ku kontrole

Pôvodný majiteľ môže vykonať iba odhlášku na nového držiteľa, ktorý je povinný si do 30 dní odo dňa vykonania prevodu držby prihlásiť vozidlo. Ak by to neurobil v tomto termíne, musí neskôr k žiadosti o zápis pripojiť aj posudok o kontrole originality. Nesmie byť ale starší ako 15 dní. 

Povinné zmluvné poistenie zaniká hneď po zápise prevodu držby vozidla na inú osobu. Nový majiteľ si preto musí vybaviť novú zmluvu v poisťovni podľa svojho výberu.

Spočítať ceny PZP

Vedeli ste, že... 

… od 1.8. 2019 sa užnepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ani žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel?Stačí, ak predložíte potrebné doklady a ostatné za vás vybaví pracovník na dopravnom inšpektoráte.

Pri prepise vozidla je dobré, keď si vopred rezervujete termín na dopravnom inšpektoráte. Urobiť sa tak dá veľmi jednoducho prostredníctvom internetu. Budete mať istotu, že v deň návštevy sa skutočne dostanete na rad a vybavíte všetko potrebné. Objednaní občania majú vždy prednosť.

V rezervačnom systéme si vyberiete konkrétny dátum aj čas. Budete mať tak predstavu, kedy sa na inšpektorát dostaviť a koľko času vám celý proces zaberie. Po zarezervovaní získate PIN kód platný 15 minút pred a po termíne rezervácie. PIN kód zadáte v deň návštevy inšpektorátu do kiosku na pracovisku. 

Koľko stojí prepis auta?

Správny poplatok za prepis auta závisí na veku a výkone daného vozidla. Výnimku tvoria elektromobily, za ktoré je jednotný poplatok vo výške 33 €. Kompletné informácie a podrobný cenník nájdete na webových stránkach Ministerstva vnútra

Vedeli ste, že...

… PZP zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel? Nový majiteľ má preto povinnosť uzavrieť nové PZP. 

Odhlásenie vozidla do iného okresu 

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP),
 • písomné plnomocenstvo alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. 

 

Povinné zmluvné poistenie

Nový majiteľ musí pri prihlásení vozidla priniesť aj pôvodné tabuľky s evidenčným číslom. Okrem nich sa menia aj technické preukazy. Za každý z nich zaplatí majiteľ 6 eur.

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. Aj v tomto prípade platí, že spravíte dobre, keď si zarezervujete termín na dopravnom inšpektoráte.

Prihlásenie nového vozidla

S prepisom auta sa úzko spája aj prihlásenie nového vozidla. Keď sa rozhodnete pre jeho kúpu, máte povinnosť prihlásiť ho na dopravnom inšpektoráte, ktorý prislúcha vášmu trvalému bydlisku.

Auto môžete prihlásiť elektronicky alebo osobne. Urobiť tak musíte maximálne do 30 dní od jeho kúpy. Následne musíte uviesť, kto bude zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II, čiže kto bude držiteľom auta.

Na termíny si dávajte pozor. Kvôli zbytočnej chybe budete musieť nielen robiť veci navyše, ale aj za ne platiť. Kontrola originality nie je zadarmo. Cena sa odvíja od toho, kde si ju dáte urobiť. Zvyčajne sa však pohybuje v sumách od 65 eur vyššie.

Rada odborníka

Ak auto kupujete ako právnická osoba, musíte ho prihlásiť na dopravnom inšpektoráte na adrese, kde sídli právnická osoba.

Pri prihlásení vozidla musíte predložiť niekoľko dokumentov, a to:

 • doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II, ktorú vydal výrobca,
 • doklad o nadobudnutí vozidla, čiže faktúra alebo leasingová zmluva,
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • v prípade, že je vlastník vozidla zastupovaný, budete potrebovať aj splnomocnenie,
 • v prípade, že zastupujete organizáciu, je nutné, aby bola prítomná oprávnená osoba, napríklad konateľ spoločnosti alebo živnostník,
 • v prípade právnickej osoby výpis z Obchodného registra,
 • ak ste vozidlo kupovali na leasing, tak overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak prihlasujete vozidlo, ktoré má udelené schválené typové ES, je nutné, aby ste predložili COC doklad. Ide o certifikát o konformite. Zaslať ho môže aj predajca, a to elektronickou formou.

 

Následne nezabudnite uhradiť správny poplatok. Ak by ste potrebovali, je možné zaplatiť si aj urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I za 30 eur. Hotové bude do dvoch pracovných dní.

Elektronické služby urýchľujú celý proces

V roku 2022 je možné vybaviť väčšinu vecí z pohodlia domova cez internet. Elektronické služby môžete využívať v prípade, že vlastníte občiansky preukaz s čipom. Tento typ preukazu sa označuje aj ako eID karta.

Elektronické služby môže využívať nielen držiteľ vozidla, ale aj zástupca držiteľa. Stačí si vybaviť elektronické splnomocnenie.

Okrem občianskeho preukazu s čipom budete na dokončenie zmien potrebovať aj elektronický podpis. S ním podpíšete žiadosť na zmenu vlastníckeho práva, prevod držby vozidla alebo jeho odhlásenie do cudziny.

Niektoré elektronické služby vyžadujúce kvalifikovaný elektronický podpis majú o 50 % nižší poplatok. Najvyššie možné zníženie poplatku je 70 eur.

Postup pri prevedení držby vozidla na inú osobu prostredníctvom elektronických služieb nie je náročný. Držiteľ vozidla musí:

 • vyplniť elektronický formulár s údajmi nového držiteľa a vlastníka vozidla,
 • uviesť informácie o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom a spôsobe a mieste doručenia osvedčenia o evidencii časť I,
 • uviesť údaje o osobe, ktorá prevezme evidenčné tabuľky a osvedčenie o evidencii časť II,
 • doložiť potvrdenie o poistení za škodu vo formáte PDF,
 • podpísať formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • potvrdiť odoslanie žiadosti,
 • uhradiť správny poplatok – jeho výška vám príde do dátovej schránky.

 

Tabuľky s evidenčným číslom a doklady doručí kuriér na adresu uvedenú v elektronickej službe.

Správne poplatky

Pri zápise vozidla sa platia viaceré správne poplatky. K najčastejším patria:

 • štandardná tabuľka s evidenčným číslom – 16,50 eur za jednu,
 • zápis vozidla podľa výkonu – od 33 do 3 900 eur,
 • zápis elektromobilu – 33 eur,
 • zápis prípojného vozidla – 33 eur,
 • zápis zmeny v dokladoch – 6 eur.

 

Základom je PZP 

Nový vlastník vozidla je povinný uzatvoriť PZP ešte pred samotným zaregistrovaním zmien na dopravnom inšpektoráte. To znamená, že už pri samotnom prihlasovaní vozidla sa musí preukázať zaplateným PZP alebo predbežným poistením zodpovednosti.  

Pôvodný majiteľ musí požiadať poisťovňu o ukončenie poistnej zmluvy. Na základe tohto úkonu je tým pádom definitívne skončený ako predaj, tak aj prepis samotného PZP. Do niekoľkých dní príde pôvodnému majiteľovi vyrozumenie a zvyšná časť poistného.

Uzavrieť PZP

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 32