Nezabudnite na PZP

Pri prepise vozidla z jednej osoby na druhú však poistenie zaniká. Nezabudnite si preto uzatvoriť nové poistenie.

Základom je PZP
Podpis zmluvy pri prepise auta

Zdedili ste vozidlo po rodinnom príslušníkovi alebo inej blízkej osobe? V tom prípade ho budete musieť prepísať na seba alebo inú osobu, ak sa ho rozhodnete predávať. Ako v takýchto situáciách postupovať? Proces sa odlišuje v závislosti od toho, či osoba, na ktorú sa auto bude prepisovať žije v rovnakom okrese ako zosnulý, alebo v inom. Pripravili sme pre vás prehľadný návod, ktorý vám celý prepis zjednoduší.

Čo hovoria zákony?

Podľa § 460 Občianskeho zákonníka sa „dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa”. V praxi to znamená, že dedič po zosnulom dedí majetok okamžite. Slovenský právny poriadok však vyžaduje potvrdenie nadobudnutia dedičstva dedičským súdom. Hoci má dedičský súd len deklaratórnu povahu, je pomerne dôležitý. Zabezpečuje súlad všetkých dedičských právnych vzťahov s hmotným právom.

Akonáhle prejde dedičský súd, stávate sa plnohodnotným vlastníkom vozidla aj z pohľadu práva. Môžete s ním preto nakladať akokoľvek chcete. Je na vás, či si ho necháte, darujete, alebo niekomu predáte.

Porovnať ceny PZP

Bohužiaľ, dedičským konaním sa nevykoná automatický prepis vozidla. Ten budete musieť urobiť sami.

Splnomocnenie na prepis auta

Zmena držby pri dedení v pôvodnom okrese

V takomto prípade môžu nastať dve situácie:

1. Dedič chce zaevidovať vozidlo na svoju osobu

Ak ste zdedili vozidlo a chcete ho zaevidovať v pôvodnom okrese na svoju osobu, musíte sa dostaviť na dopravný inšpektorát do 30 dní, kde preukážete svoju totožnosť a predložíte:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,

 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz), 

 • osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,

 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné PZP zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu. Staré PZP, ktoré mal zosnulý, už neplatí. Na vozidlo si tak musíte uzatvoriť novú zmluvu v poisťovni podľa vášho výberu.),

 • splnomocnenie na prepis auta s úradne overeným podpisom, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný.

 

Ak by ste potrebovali vybaviť celú záležitosť rýchlejšie, môžete požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Takýto úkon je však spoplatnený sumou 30 eur.

Vedeli ste, že...

… v prípade zápisu vozidla priamo na dediča neplatíte za prepis žiadne poplatky? Spoplatnené je iba prípadné vydanie nových evidenčných tabuliek.

2. Dedič sa rozhodne predať vozidlo

Ak sa dedič rozhodne predať vozidlo ďalšej osobe pochádzajúcej z rovnakého okresu, musí predložiť:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,

 • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz), 

 • osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,

 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení.

 

V prípade, že by osoba, ktorej sa vozidlo predáva, nebola prítomná na orgáne Policajného zboru, dedič je povinný predložiť aj

 • písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo 

 • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

 

Okrem toho je nutné uhradiť správny poplatok, ktorý sa odlišuje na základe výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Odhlásenie vozidla pri dedení do iného okresu

Ak dedič alebo kupujúci nepochádzajú z rovnakého okresu, v lehote 30 dní sa musí najprv vykonať odhlásenie vozidla na dediča, resp. kupujúceho.

Dedič pri odhlásení vozidla do iného okresu preukazuje svoju totožnosť a predkladá:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,

 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,

 • splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný,

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,

 • ak sa vozidlo odhlasuje rovno na kupujúceho, musí sa predložiť aj písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Rada odborníka

Písomné plnomocenstvo nepotrebujete, ak je kupujúci vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, ak sa vozidlo prevádza na blízku osobu alebo ak osoba (nový držiteľ) zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby.

Po úspešnom odhlásení môže dedič, prípadne kupujúci, prihlásiť vozidlo v novom okrese. Na orgáne Policajného zboru musí preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia,

 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,

 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,

 • potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia,

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník zastupovaný.

Keď prepis auta a prihlásenie nestihnete

Na dopravný inšpektorát sa vo veci prepisu vozidla musíte dostaviť do 30 dní odo dňa nadobudnutia majetku. Ak by ste to nestihli, pred zápisom budete musieť vozidlo podrobiť kontrole originality, za ktorú budete musieť zaplatiť.

Odborný posudok o kontrole originality nesmie byť v čase zápisu vozidla starší ako 15 dní. Okrem toho jeho výsledkom musí byť hodnotenie “spôsobilé”.

Nezabudnite na PZP

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené každé vozidlo pohybujúce sa po cestných komunikáciách. Pri prepise vozidla z jednej osoby na druhú však poistenie zaniká. Nezabudnite si preto uzatvoriť nové poistenie. Porovnajte všetky možnosti a vyberte si tú najvýhodnejšiu.

Povinné zmluvné poistenie