Vypovedanie poistnej zmluvy a jej podpísanie

Nie ste spokojní s poistnou zmluvou, ktorú ste uzatvorili a chcete ju zmeniť? Jedným z riešení bude jej vypovedanie. Ukážeme vám, kedy môžete uzatvoriť novú poistku a ako napísať výpoveď poistnej zmluvy.

Kedy je možné podať výpoveď poistnej zmluvy?

Poistná zmluva sa zvyčajne uzatvára podľa Občianskeho zákonníka, čo znamená, že výpoveď poistenia podlieha tomuto právnemu predpisu. Okrem toho podlieha aj konkrétnym podmienkam vašej poisťovne, ktoré sú ukotvené vo Všeobecných poistných podmienkach.

Ak nie ste spokojní so službami poisťovne a s výškou poistného, prípadne ste si našli oveľa výhodnejšie poistenie, podanie výpovede aktuálnej poistnej zmluvy bude východiskom.

Poistenie môže zaniknúť mnohými spôsobmi. Či už ide o odstúpenie od poistnej zmluvy dohodou, výpoveďou do obdobia 2 mesiacov, alebo 6 týždňov pred skončením poistného obdobia. 

Aké sú zákonné dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy?

 1. Koniec poistného obdobia v rámci poistenia na dobu neurčitú – vtedy musíte podať výpoveď v lehote minimálne 6 týždňov, a to pred samotným koncom poistného obdobia. Nevzťahuje sa na poistenie osôb.

 2. Do obdobia 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy na výpoveď má nárok každý z účastníkov, pretože poistenie zanikne po skončení výpovednej lehoty, ktorá trvá 8 dní.

 3. Ak nezaplatíte poistné v rámci prvej alebo celej čiastky do lehoty 3 mesiacov od jej splatnosti, prípadne pri ďalšej čiastke do obdobia 1 mesiaca od chvíle, keď vám bola doručená výzva na úhradu.

TIP

Pri povinnom zmluvnom poistení máte výhodu, že ak za isté časové obdobie nespôsobíte žiadnu nehodu, cena poistenia môže ísť dole.

Iné dôvody pre podanie výpovede

K ďalším dôvodom pre vypovedanie poistnej zmluvy patria špecifické prípady konkrétneho poistenia.

 1. V prípade poistenia áut, čiže pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) alebo havarijnom poistení, môže ísť najmä o vyradenie z evidencie, predaj auta alebo jeho odcudzenie.

 2. Pri poistení zodpovednosti zamestnanca ide najmä o zmenu zamestnávateľa alebo ukončenie pracovného pomeru.

 3. V rámci poistenia osôb, teda cestovné alebo životné poistenie, ide predovšetkým o úmrtie.

 4. Pri poistení nehnuteľnosti, čiže domu a domácnosti, sa ňou rieši aj samotný predaj vašej nehnuteľnosti, čo sa spája so zmenou vlastníka alebo zánikom nehnuteľnosti, ktorá je poistená.

Ako môžete podať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy?

Pri poistnej zmluve platí, že ju môže vypovedať iba poistník alebo ním poverená osoba, ktorej udelil plnú moc. Výpoveď musíte odovzdať vašej poisťovni v písomnej forme, doporučenou poštou či osobne na pobočke. 

Sú poisťovne, ktoré vyžadujú podpis klienta, ktorý je úradne overený spolu s jeho číslom účtu, keď napríklad požiadate o zaslanie odkupnej hodnoty na váš účet.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Pri uzatvorení životnej poistnej zmluvy máte právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní odo dňa, keď ste ju uzavreli. Odstúpenie musíte písomne odovzdať poisťovni do lehoty 30 dní odo dňa jej uzavretia. Po tom, ako poistenie zanikne, máte nárok na vrátenie poistného, ktoré ste splatili.

V prípade, že vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie, má právo na to, aby si od splateného poistného odrátala to, čo plnila. Ak vyplatené poistné plnenie prevýši samotnú výšku zaplateného poistného, ste povinní vrátiť výšku poistného plnenia, ktorá prevýšila už zaplatené poistné.

Výpoveď poistenia dohodou

Poistnú zmluvu môžete vypovedať dohodou medzi poisteným a poisťovňou. Na tento typ dohody musíte mať vážny dôvod a musí na ňu pristúpiť aj poisťovňa. 

Po tom, ako sa zruší poistná zmluva, vám poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu, ak na ňu máte nárok. Aj v tomto prípade platí, že poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.

Výpoveď poistenia v rámci 2 mesačnej výpovednej lehoty

Ak uzatvoríte životnú poistnú zmluvu, môžete ju zrušiť do obdobia 2 mesiacov od toho, ako ste ju uzatvorili. Ak doručíte písomnú výpoveď poisťovni, začne vám plynúť 8-dňová výpovedná lehota. Po jej uplynutí zmluva zanikne. 

Výpoveď poistenia ku koncu poistného obdobia s výpovednou lehotou v trvaní 6 týždňov

V tomto prípade máte možnosť vypovedania poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia. Poisťovni doručíte písomnú výpoveď, a to aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, ktoré je dohodnuté v zmluve. Za toto obdobie ste povinní platiť poistné, ktoré môže byť mesačné, štvrťročné, polročné či ročné.

Následne poisťovňa zruší aj poistnú zmluvu, a to k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, čiže po ukončení 6 týždňovej lehoty od doručenia písomnej výpovede. Po tom, ako bude poistná zmluva zrušená, poisťovňa vám vyplatí odkupnú hodnotu, ak na ňu máte nárok. Platí, že poisťovňa má nárok na poistné za obdobie až do momentu zániku poistenia.

Vedeli ste, že...

... Slováci si na životné poistenie vyčleňujú menšie sumy ako naši západní susedia, prípadne ho ani len nemajú? V súčasnosti poistenie plní úplne inú úlohu než v minulosti a sústreďuje sa prevažne na riziká, ktoré závisia od vášho spôsobu života. Ak máte záväzky, ktorých plnenie by ohrozil možný výpadok príjmu, myslite na kvalitné poistné krytie. Vyjde vás na 200 až 300 € ročne, ale určite budete pokojnejšie spávať.

Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy?

Napísanie výpovede nepatrí k náročnej aktivite. Stačí, ak napíšete formulár, ktorý si následne stiahnete a vytlačíte. Potom ho už len stačí odovzdať poisťovni, v ktorej máte uzatvorenú zmluvu.

V tomto prípade sa budeme orientovať na poistenie nehnuteľnosti. 

Pri výpovedi budete musieť uviesť

 • dôvod výpovede,

 • deň začiatku súčasného poistenia,

 • meno a priezvisko (prípadne obchodný názov),

 • ulicu a číslo,

 • PSČ,

 • vášho aktuálneho poisťovateľa a číslo poistnej zmluvy.

Zhrnutie

Výpoveď poistného je vskutku rýchly proces, no občas vás môže aj potrápiť. Predtým, než uzatvoríte nové poistenie, porovnajte si ponuky na trhu. Len vďaka tomu budete mať komplexné informácie o plusoch a mínusoch daného poistenia.

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Rozhodli ste sa zmeniť poisťovňu? V tom prípade musíte napísať výpoveď poistnej zmluvy. Aké máte možnosti a kedy ju môžete podať?