Škoda na vozidle spôsobená neznámym vinníkom: Ako ju riešiť?

Chlap telefonujúci pri poškriabanom aute

Ak ste sa stali účastníkom dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, ktorú ste nezavinili, zo zákona máte nárok na náhradu škody z PZP vinníka. Čo však v prípade, že vinník z miesta utiekol alebo je neznámy? Na parkovisku si nájdete oškreté alebo narazené auto alebo ho poškodia vandali či petardy. Pozrime sa spolu na niekoľko typov takýchto udalostí a ich riešenie.

Dopravná nehoda vs. škodová udalosť

Z terminologického hľadiska je dôležité rozlišovať medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou.

Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke definuje dopravnú nehodu ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,

 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

 • uniknú nebezpečné látky alebo

 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3 990 eur).   

 

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak:

 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,

 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo

 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

 

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

Jeden z najdôležitejších rozdielov medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je teda výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku. Za dopravnú nehodu sa považuje hmotná škoda prevyšujúca sumu 3 990 eur.

Havarijné poistenie sa oplatí všetkým

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do problémov. Uzatvorte si havarijné poistenie v dostatočnom predstihu. Stačí vyplniť údaje do našej kalkulačky a my vám poradíme s výberom tej najvýhodnejšej ponuky na trhu.

Porovnať ponuky havarijného poistenia

Poškodenie vozidla - neznámy vinník

Ak ste sa stali účastníkom škodovej udalosti, resp. dopravnej nehody, ktorú ste nespôsobili, škodu vám z povinného zmluvného poistenia (PZP) uhradí poisťovňa, v ktorej ho má vinník uzavreté. Realizuje sa náhrada škody z PZP vinníka. Ak je však vinník neznámy alebo z miesta udalosti utiekol, dostávate sa do celkom inej situácie. A to sa týka nielen nehôd v cestnej premávke, ale i na parkoviskách či poškodenia vozidla vandalizmom. 

To, že vinník opustí miesto škodovej udalosti, nie je, žiaľ, ničím výnimočným. Dôvod je celkom prozaický; vinník sa obáva následkov svojho konania. Škodu mohol spôsobiť pod vplyvom alkoholu alebo drog, nemá zaplatenú poistku alebo nemôže uhradiť náklady na opravu vášho vozidla. 

Povinné zmluvné poistenie

Ak máte uzavreté havarijné poistenie, z neho sa uhrádzajú aj škody, ktoré vám vznikli cudzím zavinením alebo neznámym vinníkom. Ak však havarijnú poistku nemáte a vinník nie je známy, uzavreté PZP vám nepomôže. Z toho sa totiž škody na vlastnom vozidle neuhrádzajú. Náhradu škody si teda nemáte od koho uplatniť a vozidlo si budete musieť dať opraviť na vlastné náklady

V určitých prípadoch existuje možnosť preplatiť škody z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov

Podľa zákona č. 381/2002 Z.z. o PZP sa z garančného fondu sa poškodenému poskytuje plnenie za škodu: 

 • na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktoré zodpovedá nezistená osoba,

 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,

 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť,

 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená hraničným poistením, 

 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.

 

Preplatenie škody na majetku z garančného fondu zo zákona nie je možné v prípade, ak neznámy vinník poškodí vozidlo, z miesta nehody odíde a poškodenému sa ho nepodarí stotožniť. V tomto prípade sa z garančného fondu preplácajú len škody na zdraví. 

Preto je mimoriadne dôležité, aby ste s políciou spolupracovali a pomohli jej pri hľadaní vinníka. Ak sa vinníka podarí vypátrať a mal by platné poistenie PZP, preplatenie škôd si môžete nárokovať u jeho poisťovne. Ak PZP uzavreté nemá, rieši sa preplatenie škôd z garančného fondu.

Ako prebieha nahlásenie škodovej udalosti

Škoda na aute môže vzniknúť viacerými spôsobmi. Niekedy je zapríčinená vlastnou vinou, inokedy vinou inej osoby. Riešenie škodovej udalosti sa môže zdať na prvý pohľad komplikované a náročné, a to najmä vtedy, keď neviete, ako správne na to. Komplikácie sa však dajú vyriešiť pomerne ľahko. Pre zjednodušenie celého procesu sme si pre vás pripravili základné kroky, ktoré nesmiete vynechať.

Celý článok >

Nezabudnite kontaktovať políciu 

Či už ide o útek vinníka z miesta nehody alebo je škoda dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby v podobe vandalizmu, vždy privolajte políciu. Ak by ste totiž chceli žiadať o plnenie z havarijného poistenia, poisťovňa bude od vás vyžadovať dokumentáciu vrátane správy polície. V prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti vám poisťovňa môže poistné plnenie zamietnuť. Ak havarijné poistenie nemáte, škodu si musíte uhradiť z vlastného vrecka. Polícia škodu zdokumentuje, podáte trestné oznámenie za vandalizmus a v prípade odhalenia vinníka si budete môcť od neho vymáhať náhradu škody súdnou cestou

Rovnako ak by ste si chceli uplatniť náhradu škody z garančného fondu, podmienkou je, že polícia nehodu po jej vzniku zistila. Potvrdenie polície, že škoda bola spôsobená prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ste ako poškodený povinný predložiť kancelárii pri uplatnení nároku na náhradu škody.

Polícia je potrebná aj pri nezavinenej škode. Ide o škody, pri ktorých neexistuje vinník, od ktorého by bolo možné škodu vymáhať. Napríklad o škody na vozidle spôsobené snehom zo strechy, ľadom či cencúľmi, kde ako poškodený nepoznáte vlastníka budovy a nemáte možnosť uplatniť plnenie z jeho poistenia. Aj v tomto prípade je potrebné privolať políciu a prípad zdokumentovať; obzvlášť ak ide o škody presahujúce 3 990 eur.

Výpočet havarijného poistenia

Spočítať ceny poistenia

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2