Záznam o dopravnej nehode

Ako zákon definuje dopravnú nehodu?

Ešte predtým, ako sa rozhodnete zavolať políciu alebo riešiť celú situáciu rôznymi spôsobmi, musíte vedieť,  čo dopravná nehoda je a ako ju definuje zákon. Podľa toho zistíte, či by ste mali políciu zavolať, alebo len stačí kontaktovať poisťovňu.

Dopravnú nehodu charakterizuje zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,

 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

 • uniknú nebezpečné veci,

 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.”

Zákon považuje za dopravnú nehodu aj škodovú udalosť podľa odseku 3, a to vtedy, ak:

 • nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,

 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,

 • účastníci škodovej udalosti sa nedohodli na jej zavinení.

Rada odborníka

Ostatné udalosti, ktoré sa v cestnej premávke stanú, nie sú dopravnými nehodami. Takéto udalosti nemusí riešiť polícia a predstavujú len škodovú udalosť, ktorú môžete vyriešiť pomocou poisťovne.

Aké sú povinnosti vodiča a ostatných účastníkov?

Každý vodič má zo zákona niekoľko povinností, ktoré musí splniť:

 • bezodkladne zastaviť vozidlo,

 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol, alebo inú návykovú látku.

Ostatní účastníci dopravnej nehody alebo škodovej udalosti majú takisto viacero povinností. Podľa zákona ide o osoby, ktoré sa priamo alebo pasívne zúčastnili na dopravnej nehode. Nemusí ísť len o vodičov a spolujazdcov, ale aj o chodcov, ktorí boli na mieste nehody.


Povinnosti ostatných účastníkov dopravnej nehody sú aj povinnosťami vodičov. Osoby sú povinné:

 • ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi (v prípade, že škoda nepresiahla hodnotu 3 990 eur, nie je zničená vozovka a jej časti a vodiči sa dohodli, kto je vinník),

 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku, ktoré boli ohrozené dopravnou nehodou,

 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajtov alebo sa na toto miesto vrátiť po privolaní pomoci,

 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo ovplyvniť vyšetrenie dopravnej nehody (napríklad premiestnenie vozidiel),

 • urobiť opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

 • urobiť všetko pre to, aby sa obnovila cestná premávka,

 • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

 • bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou a oznámiť jej svoje osobné údaje.

V prípade, že ste sa stali účastníkom škodovej udalosti podľa zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinní:

„Bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu (§ 11 ods. 2 zákon č. 381/2001 Z.z.), zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.”

Chráňte sa vďaka havarijnému poisteniu

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do určitých problémov. Uzavrite si havarijné poistenie skôr, než nastanú akékoľvek ťažkosti. Havarijné poistenie sa vám určite bude hodiť.


Kedy je nutné privolať políciu?

Podľa slovenských zákonov nie je potrebné volať políciu pri každej dopravnej nehode. Ak sa napríklad s iným autom len „ťuknete” na parkovisku, vtedy políciu volať nemusíte.

Políciu by ste však mali zavolať vtedy, keď škoda presiahla hodnotu 3 990 eur alebo vtedy, keď bol dotknutý majetok iných osôb. Polícia by mala prísť aj v situáciách, keď sa s druhou osobou neviete dohodnúť, kto bol vinník.

Následne políciu volajte aj vtedy, keď:

 • účastníkom nehody nie je zrejmý jej priebeh,

 • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

 • účastník dopravnej nehody nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť alebo neposkytol ďalšie potrebné informácie,

 • ak nie je vinník nehody známy,

 • ak došlo k zraneniu alebo úmrtiu osôb,

 • ak došlo k poškodeniu majetku tretích osôb, vrátane poškodenia majetku štátu.

Ako postupovať, ak ste boli poškodení?

Ak škodca (vinník) neuznal svoju vinu, zavolajte políciu, nech rozhodne. Vyhnete sa tak nepríjemnej situácii, ak škodca nenahlási poistnú udalosť vo svojej poisťovni.

Ak škodca (vinník) uznal svoju vinu a škoda podľa vášho odhadu nepresahuje 3 990 eur, nedošlo k zraneniu alebo nebola spôsobená škoda tretej osobe, vymeňte si s vinníkom nasledujúce údaje:

 • číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia,

 • meno, telefónne číslo, adresu vodiča a majiteľa vozidla,

 • značka a typ vozidla,

 • evidenčné číslo vozidla.

Dohliadnite, aby vinník doručil hlásenie o poistnej udalosti do poisťovne, v ktorej má uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Odporúčame vám stiahnuť a vytlačiť si Záznam o dopravnej nehode, ktorý uložte vo svojom vozidle. Záznam pri nehode vyplňte a dajte podpísať vinníkovi. Na tento účel môžete použiť aj čistý list papiera, na ktorom zaznamenáte vzájomnú dohodu a spolu s vinníkom ju podpíšte.

Na pobočke poisťovne, v ktorej je vinník poistený, čo najskôr odovzdajte vami vyplnené Hlásenie poistnej udalosti poškodeného.

Platnosť poistenia účastníkov nehody podľa evidenčného čísla môžete skontrolovať kliknutím na: platnosť zmluvy

Ako postupovať, ak ste spôsobili nehodu vy?

Ak je odhad vzniknutej škody nižší ako 3 990 eur, nedošlo k zraneniu, nebola spôsobená škoda tretej osobe a ste si vedomí svojej viny, nie je nutné volať políciu.

Vymeňte si s poškodeným nasledujúce údaje:

 • číslo zmluvy povinného zmluvného poisteni,

 • meno, telefónne číslo, adresa vodiča a majiteľa vozidla,

 • značka a typ vozidla,

 • evidenčné číslo vozidla.

Na pobočke vašej poisťovne odovzdajte vami vyplnené Hlásenie poistnej udalosti škodcu. Ak sa nehoda stala na území Slovenskej republiky, urobte tak do 15 dní. Ak sa nehoda stala v zahraničí, odovzdajte hlásenie do 30 dní odo dňa nehody. Tým ste si splnili Vašu zákonnú povinnosť, ďalšia spolupráca s poisťovňou zvyčajne nie je potrebná.

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, napríklad pri nehode v zahraničí, volajte asistenčnú službuasistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzavretú zmluvu. Kontakty na jednotlivé asistenčné služby poisťovní nájdete v sekcii Kontaktné údaje

Nezabudnite na poistenie

Dopravná nehoda je spleť nepredvídateľných situácií. Nikdy neviete, čo sa pri šoférovaní stane, a to ani vtedy, keď si dávate pozor a dodržiavate všetky zákony. Ak by ste sa dostali do kolízie alebo spôsobili dopravnú nehodu, skvelo vám pomôžu viaceré poistenia. Základom je povinné zmluvné poistenie, ktoré je zo zákona povinné. Následne nezabúdajte na havarijné poistenie a ak máte nové auto, popremýšľajte nad GAP.

Zákonná poistka

Najlepšie ponuky PZP na jednom mieste

Porovnáme vám všetky ponuky povinného zmluvného poistenia na trhu a tú najvýhodnejšiu podľa vašich predstáv môžeme hneď uzavrieť. Jednoducho, rýchlo, lacno.