Zmena havarijného poistenia

Čo robiť, ak chcem zmeniť poisťovňu pre havarijné poistenie

Poisťovňu môžte zmeniť vypovedaním poistnej zmluvy písomnou formou. Výpoveď poistnej zmluvy je nutné doručiť do poisťovne 6 týždňov pred začiatkom Vášho poistného obdobia (tzv. výročia zmluvy – dátum, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia).

Zmena poisťovne:

Poisťovňa musí mať Vašu výpoveď k dispozícii 6 týždňov pred začiatkom poistného obdobia. To znamená, že ak zasielate výpoveď poštou, musíte tak urobiť včas, aby bola doručená pred vypršaním 6 týždňovej lehoty.

Ak zistíte, že dnes je posledný možný deň doručenia včasnej výpovede, odneste ju priamo na pobočku poisťovne. Ak ju zašlete poštou, bude doručená nasledujúci deň a v takom prípade nebude poisťovňou akceptovaná.

Vygenerujte si výpoveď poistnej zmluvy

Vypočítajte si nové havarijné poistenie v ôsmich poisťovniach: výpočet poistenia

Dôvody zániku zmluvy

K zániku poistnej zmluvy môže dôjsť:

  • výpoveďou poistnej zmluvy pred jej výročím (výročie – deň a mesiac, ktorý figuruje na zmluve ako začiatok poistenia)
  • zánikom predmetu poistenia (predmet poistenia – poistené vozidlo), napríklad v prípade krádeže, alebo totálnej škody po havárii. Zmluva zaniká k dátumu vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel
  • zmenou držiteľa vozidla (prepisom na iného majiteľa)
  • nezaplatením poistného (neuhradením prvej, alebo následnej splátky poistného do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Následnou splátkou sa rozumie splátka nasledujúca po prvej, druhej, alebo tretej splátke)
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 3