Havarijná poistka

Ako vypočítať poistné pre havarijné poistenie

Pre úspešné uzatvorenie zmluvy potrebujete:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz)
 • Doklad totožnosti

Postup:

I. Vyplníte formulár údajmi o vozidle a poistníkovi

II. Hneď v druhom kroku porovnáte ceny jednotlivých poisťovní

III. Skontrolujete doposiaľ vyplnené údaje a kliknete na tlačidlo Pokračovať

IV. Zobrazí sa Vám Návrh poistnej zmluvy s údajmi, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch. Ak súhlasíte s Návrhom poistnej zmluvy, kliknite na tlačidlo „Uzavrieť poistenie“

V. Zvolíte spôsob platby

VI. Zobrazí sa Vám Návrh poistnej zmluvy s ďalšími súvisiacimi dokumentmi.

V tomto kroku sa Vám zobrazí Návrh poistnej zmluvy spolu s ďalšími dokumentmi, tvoriacimi prílohu poistnej zmluvy, ako sú Všeobecné poistné podmienky, Zmluvné dojednania, Rozsah poskytovaných asistenčných služieb a pod. Zároveň sa Vám zobrazia platobné údaje pre úhradu poistného spolu s informáciou do kedy je potrebné uhradiť prvé poistné. Pre vznik poistenia je nevyhnutné vykonať obhliadku poisťovaného motorového vozidla. Vykonávanie obhliadok zabezpečuje náš externý spolupracovník, spoločnosť TECHCAR Slovakia, s.r.o., ktorá Vás bude kontaktovať v priebehu pár hodín po uzatvorení Návrhu poistnej zmluvy za účelom vykonania obhliadky.

Podrobný postup:

I. Základné údaje

V prvom kroku zadajte údaje o vozidle, ktoré chcete poistiť, údaje o poistníkovi a doplňujúce údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet poistného.

V prípade nejasností pri vypĺňaní jednotlivých položiek, kliknite na túto ikonku: (?) za ich názvom. Po kliknutí sa otvorí nové okno prehliadača so všetkými potrebnými informáciami pre vyplnenie danej položky.

Po vyplnení všetkých položiek kliknite na:

II. Porovnanie poistného

V druhom kroku sa zobrazí zoznam jednotlivých poisťovní v poradí určenom podľa ceny.

Váš výber urobíte jednoduchým kliknutím na logo, respektíve názov poisťovne.

Pridržaním myši/kurzora na ikonke poistného krytia sa Vám zobrazí informácia o poistnom krytí jednotlivých poisťovní.

Od tohto kroku je spojenie šifrované a chránené bezpečnostným certifikátom kvôli bezpečnosti pri posielaní citlivých údajov.

III. Doplňujúce údaje

V treťom kroku je potrebné zadať údaje potrebné pre uzatvorenie Návrhu poistnej zmluvy.

V jednotlivých záložkách je potrebné vyplniť údaje o poistníkovi, vlastníkovi a držiteľovi vozidla.

V záložke Vozidlo je potrebné vyplniť údaje o vozidle.

V záložke Prehlásenie je potrebné prečítať si jednotlivé body prehlásenia, ktoré sa týkajú ponuky havarijného poistenia prostredníctvom nášho portálu. V prípade súhlasu so všetkými bodmi prehlásenia, vyjadríte svoj súhlas zaškrtnutím políčka: „Poistník zaškrtnutím políčka súhlasí so znením všetkých bodov tohto prehlásenia“.

V texte Prehlásení sa nachádzajú aj odkazy na dokumenty, ktoré tvoria prílohu Návrhu poistnej zmluvy ako sú Všeobecné poistné podmienky, Osobitné poistné podmienky, Popis asistenčných služieb a pod. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie o poistnom produkte.

Po vyplnení všetkých potrebných údajov a odsúhlasení prehlásenia kliknite na „Pokračovať >>“ Pri tomto úkone sa môže stať, že Vás systém vráti na chýbajúci, respektíve chybne vyplnený údaj. V takom prípade ho vyplňte správne a znovu kliknite na „Pokračovať >>“

IV. Súhrnné informácie

V ďalšom kroku sa Vám zobrazia súhrnné informácie v podobe Návrhu poistnej zmluvy havarijného poistenia.
Dôkladne ich skontrolujte. Ak je niektorý z údajov nesprávny, môžete ho znovu vyplniť. Na daný krok sa vrátite kliknutím na ikony, ktoré sú v hornej časti obrazovky (autíčka), respektíve postupným klikaním na spätné tlačidlo s príslušným názvom kroku, na ktorý sa vraciate. Tieto tlačidlá sú umiestnené vždy vedľa tlačidla Pokračovať v dolnej časti stránky.

V prípade správnosti údajov kliknite na: „Uzavrieť poistenie >>“

V. Spôsob platby poistného

V tomto kroku si zvolíte spôsob platby poistného.

VI. Záverečný krok

V tomto kroku sa Vám zobrazí Návrh poistnej zmluvy spolu s ďalšími dokumentmi, tvoriacimi prílohu poistnej zmluvy, ako sú Všeobecné poistné podmienky, Zmluvné dojednania, Rozsah poskytovaných asistenčných služieb a pod. Zároveň sa Vám zobrazia platobné údaje pre úhradu poistného spolu s informáciou do kedy je potrebné uhradiť prvé poistné.

Aby sa z Návrhu poistnej zmluvy stala platná poistná zmluva, je potrebné:

 • zaplatiť poistné v lehote uvedenej v Návrhu poistnej zmluvy ako Dátum splatnosti prvého poistného
 • vykonať obhliadku vozidla

V priebehu niekoľkých hodín po vytvorení Návrhu poistnej zmluvy Vás bude kontaktovať spoločnosť TECHCAR Slovakia, s.r.o. za účelom vykonania obhliadky Vášho vozidla.

V menu si môžete stiahnuť a vytlačiť:

 • Návrh poistnej zmluvy
 • Všeobecné poistné podmienky
 • Informáciu pred uzavretím zmluvy na diaľku
 • Zmluvné dojednania resp. prehľad asistenčných služieb (v závislosti od vybranej poisťovne)
 • Formulár Podmienky uzatvorenia poistnej zmluvy
 • Záznam informácií
 • Inštrukcie k platbe poistného

Dokončením všetkých krokov systém automaticky vygeneruje prihlasovacie meno a heslo pre Vaše osobné konto na stránke info@superpoistenie.sk, kde rovnako nájdete vyššie vymenované dokumenty. Prihlasovacie údaje Vám budú automaticky zaslané na Váš email.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2