Ako prebieha nahlásenie škodovej udalosti

Obvykle má nehoda automobilu dvoch účastníkov, pričom jeden je vinný z porušenia pravidiel, alebo neprimeranej jazdy. Stáva sa však, že poistná udalosť na aute vznikne aj vlastnou vinou. Napríklad ak sami narazíme napríklad do prekážky, alebo si „ťukneme“ auto napríklad o dvere garáže. V každom prípade je nehoda často aj poistnou udalosťou a tú treba nahlásiť. Poistné plnenie v prípade nehody môžete dostať z havarijného poistenia, alebo povinného zmluvného poistenia vinníka.

Spočítať
ceny

S políciou alebo bez

Políciu je potrebné volať k nehode v prípade, ak škoda presiahla sumu 3900 eur, alebo sa vám vidí, že takúto sumu presiahnuť mohla. Pri nehode prišlo k zraneniu osôb alebo sa vodiči nevedia dohodnúť na vinníkovi. Toto je vhodné poznať preto, že ak nastala niektorá z udalostí, tak k hláseniu škodovej udalosti bude potrebný aj výstup práve z polície.

Vyplňte správu o nehode

Toto je nesmierne dôležitý bod, ktorý jednoducho nemôžete vynechať. Je potrebné, aby ste vyplnili a podpísali tlačivo Správa o nehode. Táto povinnosť vyplýva z novely Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorá vstúpila do platnosti od 1. júna 2010. Až následne je možné nahlásiť škodu poisťovni. Správa o nehode musí byť v aute. Dokonca dnes je možné, aby ju pri bežnej prehliadke žiadali aj policajti k nahliadnutiu, či ju máte. Túto správu dostáva každý vodič obvykle pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia, ale jej kópiu si môžete stiahnuť aj na internete. Nie je kladený dôraz na to, odkiaľ tlačivo máte. Dôležité je, aby ste ho mali.

Vinník nehody musí konať ako prvý

V prvom rade je potrebné, aby vinník nahlásil poistnú udalosť svojej poisťovni, kde má uzatvorené PZP. Práve on zanesie vyplnenú aj podpísanú správu o nehode do poisťovne, alebo ju odošle poštou, či priloží ako digitálnu kópiu. Škodca nahlasuje poistnú udalosť do 15 dní, ak sa škoda stala na Slovensku.

Pri nahlasovaní nehodu budete potrebovať:

číslo poistnej zmluvy z ktorej škodu hlásite

technický preukaz

dátum a miesto vzniku škody

popis vzniku poškodenia a jeho rozsah

ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla 

údaje o majiteľovi poškodeného vozidla

telefonický a e-mailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Nehoda v zahraničí

Aj v takomto prípade budete škodovú udalosť hlásiť slovenskej poisťovni. V prípade nehody v zahraničí je potrebné ako prvé zavolať asistenčnú službu svojej poisťovne, kde vám poradia, čo máte robiť. Odfoťte si miesto nehody, postavenie a poškodenie vozidiel. Opäť vyplňte Správu o nehode. Ak nehodu zaviníte v zahraničí, mení sa doba dokedy treba nahlásiť poistnú udalosť. Udalosť musíte nahlásiť svojej poisťovni do 30 dní od vzniku škody. Pokiaľ ste poškodený, môžete si škody vymáhať prostredníctvom likvidačného zástupcu poisťovne vinníka na Slovensku.

Použite správne formuláre

Obvykle je najvhodnejšou možnosťou kontaktovať asistenčnú službu alebo infolinku poisťovne. Následne vás už pracovníci budú inštruovať k podaniu ako škodu nahlásiť. Dnes už poisťovne umožňujú nahlásiť škodu obvykle telefonicky, prostredníctvom internetu, osobne, alebo poštou.

Škoda bez vinníka

O takejto škode hovoríme v prípade, ak ju nezavinil niekto cudzí. To znamená, škoda vznikla v dôsledku živelnej katastrofy, stretu so zverou alebo vodičovou nepozornosťou. V takomto prípade povinné zmluvné poistenie nie je možné použiť. Ostáva teda len škodu zaplatiť z vlastného alebo využiť havarijné poistenie. Tu už nevypisujete správu o nehode, ale škodu priamo nahlasujete cez príslušné formuláre, po konzultácii s asistenčnou službou.

Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4