Chýba vám havarijné poistenie?

Havarijné poistenie kryje širokú škálu poistných udalostí, nastavte si poistenie podľa vašich požiadaviek.

Uzavrite si havarijné poistenie

Ako prebieha nahlásenie škodovej udalosti

Havarované auto na ceste

Škoda na aute môže vzniknúť viacerými spôsobmi. Niekedy je zapríčinená vlastnou vinou, inokedy vinou inej osoby. Riešenie škodovej udalosti sa môže zdať na prvý pohľad komplikované a náročné, a to najmä vtedy, keď neviete, ako správne na to. Komplikácie sa však dajú vyriešiť pomerne ľahko. Pre zjednodušenie celého procesu sme si pre vás pripravili základné kroky, ktoré nesmiete vynechať.

Škodová udalosť na aute

Škoda sa udiala. Čo robiť tesne po vzniku škody?

 • Zaistite, aby sa škoda nezhoršovala a nezväčšovala. Ak by ste ohrozovali aj iných účastníkov cestnej premávky, snažte sa podniknúť kroky pre zníženie rizika alebo jeho úplné odstránenie.

 • Zdokumentujte poškodenie a všetky škody. Ak to nie je potrebné, nemanipulujte s vozidlom alebo poškodenou vecou.

 • Poškodené veci uchovajte do vykonania obhliadky poisťovňou.

 • Ak máte podozrenie, že došlo k trestnému činu, zavolajte políciu.

 • S opravou škôd na vašom majetku počkajte na rozhodnutie poisťovne o tom, či vám náklady preplatí a v akej výške.

  Havarijné poistenie online

Kedy volať políciu?

Políciu by ste mali volať v dvoch situáciách. V prvom rade by ste ju mali zavolať vtedy, ak máte podozrenie, že došlo k trestnému činu. V takomto prípade urobíte najlepšie, keď nebudete nič chytať ani posúvať, aby ste neskomplikovali následné vyšetrovanie.

Políciu je potrebné volať aj vtedy, keď

 • škoda presiahla sumu 3900 eur alebo sa vám vidí, že takúto sumu presiahnuť mohla,

 • pri nehode prišlo k zraneniu osôb,

 • vodiči sa nevedia dohodnúť na vinníkovi.

 

Pripravte si všetky údaje na nahlásenie škodovej udalosti

V prípade, že nahlasujete škodu, ktorá ale nie je dopravnou nehodou, napríklad stret so zverou, urobiť by ste tak mali v čo najkratšom čase. Na nahlásenie škodovej udalosti budete potrebovať:

 • vašu poistnú zmluvu,

 • technický preukaz,

 • osobné údaje o zúčastnených osobách,

 • čo najviac informácií o škodovej udalosti na aute (čas, miesto),

 • zoznam poškodených vecí a ich bližšia charakteristika, napríklad ceny, za ktoré ste ich kúpili.

 

Nahlásenie škodovej udalosti

Keď máte všetko pripravené, môžete nahlásiť škodovú udalosť. Väčšina poisťovní poskytuje servis 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Urobiť tak viete prostredníctvom online formulára, telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne na pobočke.

Najrýchlejší spôsob je rozhodne online formulár, cez ktorý nahráte aj všetky potrebné dokumenty. Po odoslaní žiadosti už len počkáte, či od vás poisťovňa nebude potrebovať ďalšie doklady. Ak áno, obratom jej ich pošlite, aby sa celý proces zbytočne nepredlžoval.

Stav škodovej udalosti môžete sledovať online, a to prostredníctvom zákazníckeho portálu alebo aplikácie vašej poisťovne. Budete tak presne vedieť, aké kroky poisťovňa vo vašom prípade robí a v akom časovom intervale by ste mali dostať rozhodnutie.

Prečo uzatvoriť havarijné poistenie?

 • V prípade zavinenej nehody vami kryje vaše vozidlo a zdravie.
 • Krytie rizík havárie, živlu, krádeže a vandalizmu.
 • Možnosť vyskladať si havarijné poistenie na mieru podľa rizík
Uzavrieť havarijné poistenie online

Vyplňte správu o nehode

Toto je nesmierne dôležitý bod, ktorý jednoducho nemôžete vynechať. Je potrebné, aby ste vyplnili a podpísali tlačivo Správa o nehode. Táto povinnosť vyplýva z novely Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorá vstúpila do platnosti od 1. júna 2010. Až následne je možné nahlásiť škodu poisťovni. Správa o nehode musí byť v aute. Dokonca dnes je možné, aby ju pri bežnej prehliadke žiadali aj policajti k nahliadnutiu, či ju máte. Túto správu dostáva každý vodič obvykle pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia, ale jej kópiu si môžete stiahnuť aj na internete. Nie je kladený dôraz na to, odkiaľ tlačivo máte. Dôležité je, aby ste ho mali.

Vinník nehody musí konať ako prvý

V prvom rade je potrebné, aby vinník nahlásil poistnú udalosť svojej poisťovni, kde má uzatvorené PZP. Práve on zanesie vyplnenú aj podpísanú správu o nehode do poisťovne, odošle ju poštou alebo ju priloží ako digitálnu kópiu. Škodca nahlasuje poistnú udalosť do 15 dní, ak sa škoda stala na Slovensku.

Dopravná nehoda v zahraničí

Spôsob hlásenia škôd a riešenie dopravnej nehody v zahraničí sa od toho na Slovensku príliš nelíši. Dôležité je však dávať si pozor na to, čo podpisujete a k čomu dávate súhlas. Ako prvé skontrolujte, či sú všetci vo vozidle v poriadku. Ak sa vám nič nestalo, choďte skontrolovať druhé auto.

Rada odborníka

Keď ste všetkých skontrolovali, v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody umiestnite výstražný trojuholník.

Obaja účastníci nehody musia vyplniť medzinárodné tlačivo s názvom „Správa o nehode”, ktoré je jednotné vo všetkých krajinách Európskej únie. Tento dokument budete neskôr odovzdávať poisťovni. Pred cestou by ste ho preto mali mať vo vozidle.

Obe strany by mali poskytnúť čo najviac informácií, ktoré zjednodušia priebeh riešenia celej situácie. K najdôležitejším údajom patrí názov poisťovne a číslo poistky.

Aj v zahraničí by sa mali obe strany dohodnúť na tom, kto je vinník a kto poškodený. Ak by ste k rovnakému záveru náhodou neprišli, problém bude musieť riešiť polícia.

Škody nafoťte, nahrajte a pre poisťovňu dobre rozpíšte, aby ste jej uľahčili ich posudzovanie a následné preplácanie nákladov. Po návrate na Slovensko máte povinnosť nahlásiť škodovú udalosť poisťovni do 30 dní, nehľadiac na to, či ste, alebo nie ste vinník.

V zahraničí pomôže PZP aj havarijné poistenie

Ešte predtým, ako vycestujete do zahraničia, nemusíte uzatvárať žiadne dodatočné poistenia. Vo väčšine krajín vám platí havarijné poistenie, ktoré sa postará o škody na vašom majetku v prípade, že nehodu zaviníte vy.

Okrem toho vám za hranicami platí aj PZP, ktoré slúži na preplatenie škôd na majetku tretích osôb v situáciách, keď ste vinníkom. Ak teda máte tieto dve poistenia, cesta na dovolenku môže byť oveľa pokojnejšia.

Povinné zmluvné poistenie

Škoda bez vinníka

O takejto škode hovoríme v prípade, ak ju nezavinil niekto cudzí. To znamená, škoda vznikla v dôsledku živelnej katastrofy, stretu so zverou alebo vodičovou nepozornosťou. V takomto prípade povinné zmluvné poistenie nie je možné použiť. Ostáva teda len škodu zaplatiť z vlastného alebo využiť havarijné poistenie. Tu už nevypisujete správu o nehode, ale škodu priamo nahlasujete cez príslušné formuláre, po konzultácii s asistenčnou službou.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 12