Novinky EČV

Národná rada Slovenskej republiky tento rok schválila návrh novely zákona. Novela so sebou prináša zmeny pre EČV na Slovensku. Ak nové pravidlá vstúpia do platnosti, EČV sa budú vydávať inak ako doteraz.

Zmeny v EČV

od marca 2022 sa vodičom a vlastníkom vozidiel uľahčí veľa zbytočnej byrokracie, ktorá ich potrápila pri predaji alebo prepise vozidla. Totožné problémy riešili aj tí, ktorí sa presťahovali do iného okresu. 

Vďaka aktuálnej novele zákona bude migrácia EČV možná plošne, a to na území celého Slovenska. Je to dôležitá zmena, ktorá v okolitých krajinách platí pár rokov. Evidenčné číslo auta nemusí byť previazané s konkrétnym automobilom. Do platnosti vstúpi aj možnosť preniesť pôvodné EČV z jedného vozidla na druhé

Kvôli navrhovanému viazaniu evidenčného čísla na motorové vozidlo, teda na možnosť prenositeľnosti evidenčného čísla, skratka okresu na evidenčnom čísle úplne stratí akúkoľvek relevanciu.

Doposiaľ používané skratky okresov sa pri vytváraní nových čísel už viac nepoužijú. Platí to aj pri písmenách, ktoré sa vydávajú špecifickým motorovým vozidlám.

TIP

Po účinnosti aktuálnych zmien sa umožní dovydávať tabuľky zo skladových zásob. Tabuľky s EČV tak bude možné ponechať doma bez toho, aby museli byť pridelené inému autu, najdlhšie na obdobie jedného roka.

Vytvorenie vlastného EČV zostáva naďalej limitované

Možnosť vytvorenia si vlastného evidenčného čísla sa ponechá, no bude limitované rovnako, ako to bolo doteraz. 

Nebude možné vytvoriť si:

 • EČV v štandardnom formáte,

 • EČV, ktoré sa prideľuje diplomatickým vozidlám,

 • zvláštne, respektíve osobitné EČV. 

Návrh zákona bol doplnený aj o úpravu, v rámci ktorej je možné tabuľku s EČV použiť aj opakovane. Výnimkou sú prípady, ak bola tabuľka v minulosti odcudzená či stratená.

Zmena sa týka aj priraďovania vodiča k zvolenému okresu

Pri priraďovaní vodiča ku konkrétnemu okresu iba podľa prvých dvoch písmen EČV musíte byť obozretní, pretože to bude o čosi náročnejšie kvôli ďalšej zmene.

Aktuálne tabuľky bude štát vydávať už od marca 2022, a to v rovnakom rozložení znakov. 

Pôjde o:

 • 2 písmená,

 • 3 číslice,

 • 2 písmená, ktoré budú zoradené podľa abecedy. 

Ako príklad slúži EČV v znení AA-001AA. Znamená to, že okres sa zo značky úplne vytratí. Došlo aj k zrušeniu dvojkrokového prepisu auta. Už nebude nutné, aby starý majiteľ auto odhlásil na svojom dopravnom inšpektoráte a nový majiteľ ho prihlásil na svojom. Všetky náležitosti bude možné vyriešiť na akomkoľvek inšpektoráte spoločne s vydaním dokladov. 

Ak to bude potrebné, doklady a EČV môžu byť odoslané kuriérom.

Ako bude prebiehať prihlásenie vozidla z iného okresu?

Kým daná zmena bude platná, prihlásenie auta z iného okresu bude fungovať tak, ako sme boli zvyknutí. Pri prepísaní dôjde k zmene evidenčného čísla a tabuliek.

Platí, že pôvodný majiteľ je povinný vozidlo odhlásiť a potom ho nový majiteľ môže prihlásiť vo svojom okrese. Následne dochádza k zmene EČV, ako aj k vydaniu nových tabuliek s evidenčným číslom. Na prihlásenie má aktuálny majiteľ obdobie 30 dní, a to od termínu, kedy auto stihol odhlásiť pôvodný majiteľ. 

Pri odhlásení auta do iného okresu 

Držiteľ vozidla v pôvodnom okrese evidencie vozidla musí preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • platný doklad totožnosti,

 • technický preukaz, prípadne osvedčenie o evidencii časť II,

 • splnomocnenie, keď je držiteľ či majiteľ auta zastupovaný, 

 • ak o zmenu žiada držiteľ auta a nie je jeho vlastníkom, je nutný úradne osvedčený súhlas majiteľa či úradné rozhodnutie,

 • aktuálne potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá je spôsobená prevádzkou vozidla – ide o povinné zmluvné poistenie,

 • písomné plnomocenstvo spoločne s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba auta previedla. Môžete sa preukázať aj dokladom o tom, že ste nadobudli vlastnícke právo k autu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla.

Vedeli ste, že...

… zmeny sa dotknú aj zelených EČV? Sú určené najmä pre plug-in hybridy alebo elektromobily.

Pri prihlásení vozidla z iného okresu

Držiteľ vozidla je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • Pôvodné tabuľky s EČV.

 • Pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, prípadne technický preukaz auta spolu so zápisom odhlásenia, osvedčenie o evidencii časť II.

 • Aktuálne potvrdenie, ktoré sa týka poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkovaním vozidla.

 • Čipovú kartu s osvedčením o evidencii časť I, a to vtedy, ak bolo vydané.

 • Splnomocnenie v prípade, že držiteľ, prípadne vlastník auta vozidla je zastupovaný. Povinný je aj úradne overený podpis splnomocniteľa.

 • Ak auto nebolo prihlásené do lehoty 30 dní, tak aj odborný posudok, týkajúci sa kontroly originality, ktorý nie je starší než 15 dní, spolu s výsledkom „spôsobilé“.

 • Správny poplatok podľa výkonu vášho auta s dátumom prvej evidencie. Nutné je zaplatiť 33 € za 2 kusy štandardných plechových TEČ a pri vozidlách s jednou TEČ je to suma 16,50 €.

 • Pri presťahovaní pôvodného držiteľa sa neplatí správny poplatok za prevod držby. Zaplatíte iba poplatok v sume 33 € za 2 kusy TEČ, prípadne 16,50 € za 1 kus TEČ.

  Povinné zmluvné poistenie

Zhrnutie

V novom roku 2022 nás čaká viacero zmien v spojitosti s evidenčným číslom vozidla. EČV na Slovensku sa bude môcť prenášať z pôvodného na nového majiteľa, prvé dve písmená viac nebudú označovať okres a zavedú sa aj celoslovenské evidenčné čísla. Ide teda o praktické zmeny, ktoré ocení každý držiteľ motorového vozidla.

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Počuli ste o pripravovaných zmenách v rámci EČV, ktoré budú v platnosti budúci rok? Toto všetko sa zmení.