Automechanikk

V práci sa vám môže niekedy stať, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Presne na tieto situácie je ako stvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Okrem toho disponuje aj viacerými praktickými pripoisteniami, ktoré vám predstavíme.

Čo je poistenie hmotnej zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti je ochrana pred škodou, ktorú ako zamestnanec spôsobíte zamestnávateľovi priamo pri výkone povolania. V prípade spôsobenia škody bude poisťovňou vyplatená náhrada škody

Pred jej samotným uzatvorením sa poisťovňa zaujíma o faktory, ktoré ovplyvnia výšku poistného a poistiteľnosť osoby. Poisťovne medzi základné faktory radia typ pracovnoprávneho vzťahu, povolanie, váš vek, ale aj skutočnosť, či pri práci využívate auto

  Poistenie zodpovednosti

Pri poistení zodpovednosti za škodu ide najmä o neúmyselné škody alebo škody na majetku, zdraví či živote z nedbanlivosti, za ktoré zodpovedá zamestnanec na základe:

 • Zákonníka práce, 

 • Zákona o štátnej službe,

 • Občianskeho zákonníka.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca kryje škody vzniknuté:

 • na zverených a prepravovaných veciach,

 • chybne vykonanej služby alebo práce,

 • na zverenom majetku zamestnávateľa.

Čo nekryje poistenie zodpovednosti zamestnanca?

 • Zodpovednosť zamestnanca za hotovosť, ktorá mu bola zverená, zásoby materiálu, ceniny, tovar, v rámci ktorých má povinnosť vyúčtovania, keď ich prevzal podľa dohody o hmotnej zodpovednosti.

 • Škodu, za ktorú poistený priamo zodpovedá podnikajúcej fyzickej osobe a právnickej osobe, a tou môže byť manžel, druh alebo družka, súrodenec, príbuzný v priamom rade alebo osoby, ktoré s poisteným žijú v domácnosti.

 • Stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov alebo ďalších podobných predmetov, ktoré boli zverené zamestnancovi na písomné potvrdenie.

 • Škodu, ktorá bola spôsobená úmyselne a vznikla nesplnením povinnosti odvrátiť, prípadne zabrániť zväčšovaniu vzniknutej škody.

 • Škodu, ktorá bola spôsobená neoprávneným používaním nebezpečných látok.

 • Škodu spôsobenú po konzumácii alkoholického nápoja, prípadne omamnej či návykovej látky.

Vedeli ste, že...

... poistenie zamestnanca nie je povinné? Viacerí zamestnávatelia ho však vyžadujú. Zamestnávateľ má plné právo na preplatenie vzniknutej škody do výšky 4-násobku priemerného mesačného zárobku. Pri štátnej službe ide o 3-násobok platu.

Zamestnanec musí škodu oznámiť zamestnávateľovi

Ak zamestnanec vie o tom, že zamestnávateľovi hrozí škoda, má oznamovaciu povinnosť. Okrem toho je povinný zakročiť voči vzniku škody, ak mu v tom nič v tom nebráni. V prípade, že vystavuje riziku seba alebo iné osoby, nemusí voči hroziacej škode zakročiť.

Zamestnanec má povinnosť oznámiť hrozbu vzniku škody zamestnávateľovi. Ak by zamestnanec vedome hrozbu škody neoznámil, zamestnávateľ od neho môže požadovať príspevok na úhradu. 

Využite aj praktické pripoistenia

Ak ste zamestnanec, môžete si pripoistiť aj iné riziká.

Chybná práca alebo služba

Niekedy sa práca proste nevydarí. Či už ide o vyhotovenie chybného produktu, výrobku, ktorý nespĺňa isté parametre, alebo poskytnutie služby, ktorá nie je v potrebnej kvalite. V prípade, že chybne vykonanou prácou spôsobíte škodu, zamestnávateľ od vás môže žiadať istú náhradu. 

Za chybnú prácu alebo službu nie je považovaná manipulácia s tovarom pri jeho vykladaní a nakladaní. 

Pripoistenie prepravovaného nákladu

Praktické pripoistenie, ktoré využije zamestnanec, ktorému bolo zverené auto. Pri dopravnej nehode sa môže stať, že sa vám tovar vo vozidle poškodí, no k poškodeniu auta nedôjde

Väčšina poisťovní má vo svojom základnom krytí poistenia zodpovednosti zamestnanca aj riziko poškodenia nákladu spoločne s poškodením auta. Škody na aute rieši povinné zmluvné poistenie vinníka či havarijné poistenie poškodeného.

Pri samotnom uzatváraní musíte uviesť, že využívate firemné vozidlo. V opačnom prípade toto riziko nie je zahrnuté v základnom poistení.

Právna ochrana zamestnanca

Ak ste sa v práci dostali do právneho sporu, tento typ pripoistenia vám zabezpečí právnu ochranu. Do právneho sporu sa dostanete aj pri vymáhaní mzdy, ktorú vám váš zamestnávateľ nechce vyplatiť, aj keď na ňu máte právo.

TIP

Celkovú výšku poistnej sumy by ste si mali zvoliť na základe vašej priemernej mesačnej mzdy. Náhrada škody od poisťovne vykryje maximálny rozsah, ktorý si zamestnávateľ môže u zamestnanca uplatniť.

Dávajte si pozor na výluky z poistenia

Aj pri tomto poistení platia výnimky, pri ktorých vám poisťovňa môže krátiť, prípadne zamietnuť poistné plnenie. Týka sa to škôd, ktoré spôsobila osoba pod vplyvom alkoholu či omamných látok

Každá platná výluka, prípadne obmedzenia, sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne. Venujte im pozornosť.

  Poistenie zodpovednosti

Zhrnutie

Z perspektívy výšky náhrady vzniknutej škody je nutné objasniť, či zodpovednosť za jej vznik nesie len zamestnanec, alebo vznikla kvôli porušeniu povinností vášho zamestnávateľa. Ak by nastal takýto prípad, na úhrade škody sa musí podieľať aj zamestnávateľ v celkovom rozsahu miery zavinenia.