Robotník

Každé podnikanie so sebou prináša rôzne druhy rizík. Možné škody môže zmierniť premyslene zvolené poistenie. Poisťovne ponúkajú viaceré druhy poistenia pre živnostníkov, ktoré môžete jednoducho kombinovať podľa vašich potrieb.

Živnostník nemôže podceňovať poistenie zodpovednosti za škodu

Ak ste inštalatér, vodár či automechanik, prípadne vykonávate akúkoľvek inú živnosť, za chyby pri práci nesiete zodpovednosť len vy. Nikto nie je neomylný, no za niektoré omyly môžete pykať alebo sa môžu skončiť fatálne. Ohrozené tak bude nielen vaše podnikanie, ale aj rodinný rozpočet. Ako tomu predísť?

Mnoho živnostníkov často podcení následky potenciálneho zlyhania v práci a proti oprávneným nárokom na náhradu škody nie je vôbec krytý.

Na viaceré bežné škody pri výkone vašej podnikateľskej činnosti, ktoré môžete nechtiac spôsobiť vašim aktuálnym klientom, sa vzťahuje aj poistenie zodpovednosti za škodu určené pre živnostníkov. Škody väčšinou nevzniknú úmyselne, no ide o chyby z nepozornosti, ktoré môžu byť spôsobené únavou či nepozornosťou.

  Poistenie zodpovednosti

Pri malej živnosti neplatí, že vám vzniknú len malé škody 

Zatiaľ čo v prípade lekárov, právnikov, advokátov a pri iných profesiách zákon ukladá povinnosť chrániť sa poistením, pri mnohých živnostníkoch ide len o ich vlastnú voľbu. Pritom aj oni sú vystavení veľkej zodpovednosti za finančné škody alebo za škody spôsobené na zdraví či majetku. 

Je bežné, že živnostníci podvedome očakávajú, že škody spôsobené v rámci ich podnikateľskej činnosti budú presne také maličké a zanedbateľné ako aj ich biznis. Opak je však pravdou. V skutočnosti sa škody môžu vyšplhať na extrémne vysoké čísla.

Finančné ťažkosti si môže privodiť aj inštalatér, ktorý nie je poistený a u klienta urobí chybu v spoji počas toho, ako inštaluje potrubie. Následne môže potrubie prasknúť a vytopí susedov, kde voda môže zničiť nielen steny, ale aj nábytok či drahé domáce vybavenie. Všetci živnostníci by mali preto zvážiť nielen riziká, ale aj samotnú výšku limitu poistného krytia. 

Limit by mal byť úmerný:

  • charakteru jeho klientov, 

  • poskytovaných služieb,

  • škodám, ktoré je možné predpokladať.

Aké možnosti poistenia majú živnostníci?

V prvom rade hovoríme o poistení podnikateľov podľa činnosti, ktorú vykonávajú. Poistenie je spojené s výkonom podnikateľskej činnosti, ako aj s chybami, ktorých sa môže živnostník dopustiť. Pre určité povolania je priamo zo zákona poistenie povinné, no pri iných odvetviach ide o dobrovoľné, ale veľmi potrebné poistenie.

Druhou možnosťou je poistenie majetku alebo prerušenia prevádzky. Živnostníci, ako aj ostatní podnikatelia, si môžu poistiť nevyhnutné stroje, ako aj celkové vybavenie prevádzky, elektroniku a ostatné príslušenstvo. Aj v tomto prípade hovoríme o poistení živnostníkov na dobrovoľnej báze, ale obvykle je jeho uzatvorenie skutočne výhodné. 

Len máloktoré podnikanie je bezproblémové. Ak si neviete vybrať, najlepšie rady dostanete v poisťovni, kde vám poskytnú najlepší produkt pre vás.

Živnostníci si môžu vybrať aj poistenie zodpovednosti za škody. Patrí tu napríklad poistenie environmentálnej zodpovednosti. Podobné poistenie by malo zaujímať všetky väčšie podniky, ale aj menších živnostníkov, ktorí prichádzajú do pravidelného styku s nebezpečnými látkami. Od roku 2012 majú povinnosť uzavrieť tento druh zmluvy.

TIP

Poistenie je väčšinou dobrovoľné, no platí, že ide o to najlacnejšie možné riešenie krytia škôd v spojitosti s rizikami, ktoré hrozia pri vykonávaní podnikania. Poistenie si môžete uzatvoriť online, vďaka čomu je to rýchla a praktická možnosť.

Je možné poistiť si duševné vlastníctvo?

Okrem hmotných vecí živnostníkov zaujíma aj duševné vlastníctvo a jeho poškodenie. Poistiť si môžete iba veci, ktoré je možné oceniť. Čo sa týka celkového finančného vyčíslenia dobrého nápadu, je to celkom problematické. Poistiť sa dá len zhmotnený nápad, ktorý je považovaný za duševné vlastníctvo.

Môže ísť najmä o:

  • rôzne prototypy,

  • exponáty,

  • vzory,

  • výstavné modely.

Škodu spôsobenú pri porušení duševného vlastníctva môžete následne vymáhať cez právny spor o nemajetkovú ujmu.

Čo cena poistenia?

Cena poistenia sa odvíja od viacerých faktorov. Zohľadňuje sa činnosť, akú podnikateľ vykonáva, ako aj veľkosť firmy či tržieb. Pri zodpovednosti za škodu voči tretím stranám nie je výška poistenia úmerná výške škody.

Je vyššia pravdepodobnosť, že spôsobíte škodu za 10 000 € ako za 1 000 000 €. Preto je aj cena poistenia pri škode 10 000 € asi 100 € ročne. Pri dojednaní poistenia nie je vhodné uviesť nižšiu cenu majetku. Podnikateľ sa vtedy môže dostať do podpoistenia majetku, čo sa mu vypomstí pri vzniku škodovej udalosti.

Ak poisťovňa zistí, že cena zariadenia či vozidla je vyššia ako bola stanovená poistná suma, o to menej vám poisťovňa vyplatí pri poistnom plnení. Živnostník alebo podnikateľ následne platí zvyšok z vlastného vrecka.

  Spočítať ceny

Zhrnutie

Všetci máme povinnosť správať sa tak, aby nedošlo ku škode na zdraví, prírode alebo majetku, inak daná osoba porušuje zákon. Hoci je tento typ poistenia dobrovoľný, zvážte všetky riziká späté s vašim podnikaním. 

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Aj podnikateľ môže nechtiac spôsobiť ujmu na zdraví či majetku. Chcete, aby aj vaše podnikanie nebolo ohrozené? Zamerajte sa na toto poistenie.