Online poistenie zodpovednosti zamestnanca

Ak zamestnanec počas výkonu svojej práce spôsobí škodu, najčastejšie sa jej náhrada rieši odobratím niekoľkých platov. Zamestnávateľ má právo zobrať si až štvornásobok priemerného mesačného zárobku. Chcete sa podobnej situácii vyhnúť? Riešením je poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu.

  Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Ako funguje poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu?

Vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom je popísaný v Zákonníku práce, Občianskom zákonníku, Zákone o štátnej službe a rôznych iných právnych dokumentoch. Pri ich čítaní by ste našli všetky škody, za ktoré zamestnanec pri vykonávaní práce zodpovedá. Patria medzi ne rôzne neúmyselne spôsobené chyby a nehody. Sú to napríklad:

 • škody na zverenom majetku zamestnávateľa,

 • škody na prepravovanom tovare,

 • chybne vykonaná služba,

 • chyba pri výrobe tovaru.

Zamestnávateľ vám môže v prípade vzniknutej škody zobrať niekoľko platov. Ak ale máte uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu a chybu ste spôsobili neúmyselne, odškodné za vás zaplatí poisťovňa. Samozrejme, treba počítať s platením spoluúčasti, ale je to určite lepšie ako prísť o štvrťročné zárobky.

  Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Komu sa oplatí uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania?

V prvom rade je dobré vedieť, kto vlastne má nárok na tento poistný produkt. Zamestnanec musí byť vo vzťahu so zamestnávateľom (právnickou alebo fyzickou osobou), ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Za „vzťah“ sa v súvislosti s poistením zodpovednosti zamestnanca za škodu považuje:

 • pracovný pomer,

 • služobný pomer,

 • štátnozamestnanecký pomer,

 • rôzne typy dohody o práci (dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti...).

Koľko od vás môže žiadať zamestnávateľ?

Informácia o maximálnej výške odškodného, ktoré od vás môže zamestnávateľ žiadať, je pred uzatvorením poistenia veľmi užitočná. Podľa nej si budete môcť nastaviť poistné limity a plnenie tak, aby v prípade poistnej udalosti dokázali pokryť všetky náklady. V najhoršom prípade môže ísť až o štvornásobok mesačného platu, ale táto suma sa líši podľa typu práce.

V prípade zamestnanca v pracovnom pomere alebo vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme (administratívny pracovník, učiteľ...) je horným limitom štvornásobok priemerného mesačného zárobku. Pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru je vrchná hranica odškodného štvornásobok služobného platu.

Na trojnásobok služobného platu má zamestnávateľ nárok v prípade škody, ktorú spôsobil zamestnanec v štátnozamestnaneckom pomere, sudca alebo prokurátor. Štátni zamestnanci v služobnom pomere, napríklad policajti, môžu tiež za spôsobenie škody prísť o trojnásobok služobného platu.

Posledným prípadom, ktorý sa spomína v zákone, je človek pracujúci na dohodu. Ak teda vykonávate zárobkovú činnosť mimo pracovného pomeru, môžete následkom spôsobenia škody stratiť tretinu dohodnutej odmeny.

TIP

Niektoré firmy svojim zamestnancom platia hromadné poistenie za škody ako určitú formu benefitu. Predtým, než si uzatvoríte vlastné poistenie, opýtajte sa vedúceho, či ho už náhodou niekde nemáte.

Od čoho závisí cena poistenia?

Hlavným faktorom vplývajúcim na cenu vášho poistenia za škodu spôsobenú pri výkone práce bude charakter samotnej práce. Poisťovňa má pre každú poistnú udalosť v rôznych zamestnaniach určené riziko. Keď si vyberiete škody, ktoré si chcete poistiť, na základe stanovených hodnôt rizika vám poisťovňa vypočíta výslednú cenu.

Treba myslieť na to, že každá poisťovňa má rizikové faktory nastavené odlišne. Je preto dobré si pri výbere tohto poistenia porovnať ponuky u viacerých spoločností. Taktiež musíte počítať s tým, že niektoré poisťovne ľuďom v určitých zamestnaniach odmietajú poistiť zodpovednosť za škodu.

Výška poistného závisí ďalej aj od toho, aké poistné plnenie si nastavíte. Malo by to zodpovedať najvyššej možnej sume, ktorú si od vás zamestnávateľ v prípade spôsobenej škody môže nárokovať. Poisťovať sa na vyššie sumy nemá zmysel, lebo poisťovňa vám v každom prípade viac ako štvornásobok priemerného mesačného platu nevyplatí.

Na čo sa poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu nevzťahuje?

Nemyslite si, že poistenie zodpovednosti za škodu vás ochráni pred každou jednou škodovou udalosťou, ktorá vznikne počas vášho výkonu zamestnania. Určite sa nemôžete spoliehať na preplatenie nákladov v prípade, že ste škodu spôsobili zámerne. Ďalej nebýva krytá:

 • zodpovednosť zamestnanca za hotovosť, tovar, či materiály, ktoré boli prebraté na základe dohody o hmotnej zodpovednosti;

 • škoda, za ktorú zodpovedáte zamestnávateľovi v rodinnom alebo príbuzenskom vzťahu s vami;

 • škoda spôsobená nesplnením povinností, ktoré by viedli k jej odvráteniu, prípadne zmierneniu;

 • škoda spôsobená po požití alkoholu alebo iných omamných látok;

 • škoda spôsobená neoprávneným používaním látok či zariadení;

 • strata nástrojov, ochranných prostriedkov alebo podobných predmetov, ktoré vám boli zverené na písomné potvrdenie.

Vedeli ste, že...

…poistenie zodpovednosti za škodu vybavíte rýchlo a pohodlne aj online? Stačí vyplniť krátky formulár o zamestnaní a mzde a poistenie je do pár minút uzatvorené.

Poistenie zodpovednosti za škodu pre vodičov

Samostatnou kategóriou sú v súvislosti s poistením zodpovednosti zamestnanca za škodu profesionálni vodiči. Je jasné, že človek, ktorý sa denne v premávke pohybuje na firemnom aute, má oveľa väčšiu šancu spôsobiť škodu ako napríklad administratívny pracovník na úrade. Poisťovne k nim majú preto iný prístup.

Bohužiaľ, viaceré z nich pre vodičov z povolania vôbec neponúkajú možnosť poistiť sa. Z toho dôvodu je potrebné zvažovať viaceré ponuky v rôznych spoločnostiach. Na druhej strane, niektoré z nich poskytujú zvýhodnené ponuky pre celé skupiny vodičov. Snažia sa tak motivovať zamestnávateľov k vybaveniu poistenia pre zamestnancov s rizikovou prácou.

Zhrnutie

Ešte stále nie ste rozhodnutý, či sa poistenie zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone práce oplatí aj vám? Zamyslite sa nad tým, čo by pre vás znamenala strata príjmu v hodnote štyroch mesačných platov. Väčšina ľudí by sa pravdepodobne dostala do nepríjemnej finančnej situácie, z ktorej by sa ťažko dostávali von. Mnohí preto považujú tento poistný produkt za veľmi užitočný.

  Poistenie zodpovednosti zamestnanca