Matka s dieťaťom

Podľa štatistík poisťovní nastupuje na Slovensku zodpovednosť súvisiaca so zabezpečením blízkych okolo 30. roku života. Zvyčajne teda až v čase zakladania rodín, partnerstiev a narodenia prvého dieťaťa. Zabezpečenie blízkych v prípade smrti je jedno z najdôležitejších životných rozhodnutí a je viac než žiadúce, aby k nemu došlo včas. Otázky života a smrti sú maximálne vážne a dôležité, napriek tomu sa stále význam a dôležitosť životného poistenia ak nie podceňuje, tak určite nedoceňuje. Výber konkrétneho typu a variantu životného poistenia pre konkrétneho človeka je expertná činnosť. Životné poistenie nemusí pokrývať len následky smrti.

  Uzavrieť životné poistenie

Čo je životné poistenie

Poistenie všeobecne pomáha ľuďom zvážiť, riadiť a znižovať svoje riziká. Keďže základné riziko životného poistenia je fatálne, konečné a definitívne, kľúčové je zváženie rizika smrti s vedomím finančného zabezpečenia pozostalých, keď k smrti dôjde. Riziko smrti dokážeme predpokladať a vyhodnotiť, nemáme však žiadnu moc ho riadiť či dokonca znižovať. Napriek tomu, že ľudský život je neoceniteľný, vzniklo práve životné poistenie ako finančná kompenzácia pre príbuzných a pozostalých v prípade straty života poisteného.

Čo má vplyv na výšku poistného a jeho plnenie?

Všetci, ktorí majú záujem o životné poistenie a aj všetci životne poistení pre prípad smrti sú rozdelení do základných rizikových skupín. Tu sú kľúčové „kritériá výberu“:

 • vek a pohlavie,

 • zdravotný stav,

 • miera rizikovosti povolania,

 • zlozvyky ohrozujúce zdravie – napríklad fajčenie či alkoholizmus,

 • životný štýl,

 • rizikové voľnočasové aktivity,

 • miesto bydliska.

Každá poisťovňa má vlastnú metodiku zaraďovania do rizikových skupín a aj vlastnú kategorizáciu. Vychádzajú zo štátnych, aj vlastných dát, a štatistík poisťovní. Spoločné majú zrejme len všeobecné pravidlo: výška poistného je v priamej úmere k výške rizík. Základné parametre životnej poistky, čiže poistné, krytie rizík a výluky fajčiaceho zamestnanca magnezitky v zrelom veku budú iné, ako mladej inštruktorky jógy, vyznávajúcej zdravý životný štýl, bývajúcej pod Rozsutcom.

  Porovnať ceny životného poistenia

Poistné produkty životného poistenia

V našej krajine v roku 2021 ponúka v segmente životného poistenia aspoň jeden produkt 15 poisťovní. Z nich len jediná má v portfóliu všetkých 9 poistných produktov, nie všetky však ponúka na poistnom trhu a niektoré len spravuje. Jediný produkt, ktorý majú v ponuke všetky poisťovne, je životné poistenie pre prípad úmrtia. Aktuálne sú na slovenskom poistnom trhu k dispozícii tieto poistné produkty:

 • životné poistenie pre prípad dožitia,

 • životné poistenie pre prípad úmrtia,

 • poistenie študijných nákladov,

 • dôchodkové poistenie,

 • poistenie pohrebné,

 • združené poistenie (dožitie, úmrtie, úraz, invalidita),

 • zmiešané poistenie (dožitie, úmrtie) so stúpajúcou poistnou sumou,

 • investičné životné poistenie,

 • kapitálové životné poistenie.

Viete, že...

… aj nad poisťovníctvom ako jedným z viacerých pilierov finančného sektora a trhu v našej krajine bdie Národná banka Slovenska? Všetky subjekty pôsobiace na slovenskom poistnom trhu sú síce súkromné obchodné spoločnosti, podmienky na vykonávanie ich činnosti ale definuje legislatíva. Regulácia poisťovníctva a dohľad NBS podporujú stabilitu trhu a poskytujú ochranu poisteným a príjemcom poistného plnenia.

Kapitálové životné poistenie

Napriek tomu, že životné poistenie nie je v princípe sporiaci, ale poistný produkt, je kapitálové životné poistenie v našej krajine dlhodobo najpopulárnejší druh životného poistenia. Lákadlom je spojenie krytia rizík smrti, dožitia, v prípade pripoistení aj iných rizík s možnosťou vytvárania finančnej rezervy. Zhodnocovanie sporiacej zložky, vrátane znášania investičných rizík, je výhradne v kompetencii poisťovne.

Kapitálové životné poistenie má teda rizikovú a sporiacu zložku a variabilita ich kombinácií je v konkrétnych produktoch na poistnom trhu pomerne široká. Všeobecne platí: pri kapitálovom životnom poistení vám poisťovňa okrem krytia dohodnutých rizík garantuje aj zhodnotenie sporiacej zložky poistenia.

Investičné životné poistenie

Ide v podstate o „vyšší level“ kapitálového životného poistenia, opäť s rizikovou a sporiacou zložkou. Zhodnocovanie prostriedkov sporiacej zložky je zásadne iné ako pri kapitálovom životnom poistení. Rozhodovanie o výbere investičných možností zhodnocovania prostriedkov sporiacej zložky je v rukách poisteného, ktorý znáša aj možné investičné riziko. Zjednodušene: zhodnocovanie sporiacej zložky investičného životného poistenia môže byť pozitívne, ale aj negatívne.

Na čo si dať pozor pri životnom poistení

Napriek pomerne širokej ponuke produktov životného poistenia na slovenskom poisťovacom trhu neexistuje „univerzálna, najlepšia a dokonalá“ životná poistka. Konkrétne produkty sa dajú porovnávať z viacerých zorných uhlov a kritérií a každý odborník dokáže na každom poistnom produkte nájsť plusy aj mínusy. Kúzlo konečného výberu kvalitnej životnej poistky je v personifikácii, správnom výbere rizík a nastavení plnenia, samozrejme s ohľadom na výluky. Tu je pár aktuálnych tipov z poisťovacej praxe:

 • pri životnom poistení – rovnako ako pri každom poistnom produkte platí pravidlo: neexistujú „nepísané výhody“, platí len to, čo je v podpísanej poistnej zmluve,

 • o životnom poistení sa poraďte s nezávislým expertom, ktorý vám nemá dôvod ponúkať produkt, na ktorom najviac zarobí,

 • odborník po analýze vašej situácie a rizík presne poradí, ktoré riziká kryje aká poisťovňa a čo vôbec v zmluve nepotrebujete mať,

 • nie každá poisťovňa kryje napríklad riziká a následky onkologických ochorení, ochorení chrbtice a kĺbov, či rôznych dôvodov invalidity,

 • ak vám expert odporúča niektorý z produktov s kombinovanými rizikami, pýtajte sa na presné podmienky krytia v konkrétnych prípadoch,

 • dobrá životná poistka vôbec nemusí byť drahá, musí ale pokrývať všetky riziká, ktoré potrebujete mať zabezpečené,

 • ak je poistné životnej poistky nižšie ako 5 % vášho čistého mesačného príjmu, pokrýva zrejme len základné riziko smrti,

 • cena životnej poistky je len jeden z mnohých parametrov jej nastavenia,

 • aj životné poistenie sa dá vypovedať – písomne, zvyčajne k termínu výročia podpisu zmluvy,

 • pred podpisom zmluvy sa vždy pýtajte, za akých podmienok je možné poistku vypovedať, koľko vás to bude stáť, prípadne koľko vám poisťovňa ku konkrétnemu dátumu vyplatí,

 • ak ste si to rozmysleli, od zmluvy o životnom poistení môžete bez udania dôvodu odstúpiť do 30 dní, s výnimkou úrazového poistenia,

 • veľmi dôležité sú aj výluky z plnenia, teda konkrétne prípady, kedy vám alebo pozostalým poisťovňa dohodnutú sumu nevyplatí,

 • kvalitná životná poistka by mala kryť riziká smrti, dožitia, trvalých následkov z úrazu, invalidity a kritických chorôb.

  Životné poistenie online

Životné poistenie...

... patrí jednoznačne k najzložitejším produktom na poistnom trhu. Správne a „na mieru vyskladať“ životné poistenie je expertná a exaktná činnosť. Keďže životné poistenie by malo kryť fatálne riziká a uzatvára sa zvyčajne na dlhý čas, je nevyhnutné riešiť ho s odborníkmi. Všeobecne platí globálny bonmot súvisiaci so životným poistením: „Najväčším mínusom životného poistenia je to, že ho nemáme a najlepšie životné poistenie je to, ktoré je uzavreté“. My si k nemu dovolíme dodať: musí byť ale vybrané a nastavené správne a doslova na mieru konkrétneho človeka.