Mama a dieťa

Výška rodičovského príspevku sa pravidelne mení. Aká je jeho výška pre rok 2022 a kto všetko má na neho nárok? Pripravili sme si prehľadný zoznam zmien a zaujímavých informácií, o ktorých by mali vedieť všetci súčasní aj budúci rodičia.

Čo je rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok patrí do kategórie štátnych sociálnych dávok. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa. Dávku vypláca miestny príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška rodičovského príspevku sa pravidelne mení. V porovnaní oproti minulému roku sa suma zvýšila o niekoľko eur.

Aká je výška rodičovskému príspevku v roku 2022?

Výška rodičovského príspevku sa odvíja od sumy životného minima. Tá sa v roku 2022 zvýšila, čo znamená, že sa zvýšila aj suma príspevku pre rodičov.

Rodičovský príspevok

Oprávnená osoba nepoberajúca materské pred rodičovským príspevkom

Oprávnená osoba poberajúca materské pred rodičovským príspevkom

Základ

280 eur

383 eur

Suma pri dvojičkách

350 eur

479,75 eur

Suma pri trojičkách

420 eur

575 eur

Suma pri nedodržaní školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa

140 eur

191 eur

Výška príspevku sa následne môže meniť v závislosti od rôznych životných situácií. Napríklad:

 • keď sa oprávnená osoba stará o dve a viac súčasne narodených detí – rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé súčasne narodené dieťa (napríklad dvojičky alebo trojičky),

 • keď oprávnená osoba zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky minimálne tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace – rodičovský príspevok sa znižuje o 50 %.

Rodičovský príspevok sa vypláca raz za mesiac.

Kto má na rodičovský príspevok nárok?

Na rodičovský príspevok má v roku 2022 nárok niekoľko osôb, a to:

 • rodič dieťaťa,

 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti a nahrádza rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • manžel alebo manželka rodiča dieťaťa žijúci/a v jednej domácnosti.

V jednoduchosti povedané, oprávnenou osobou môže byť matka dieťaťa, otec dieťaťa, starí rodičia (ak bolo dieťa zverené do ich starostlivosti) alebo akákoľvek iná osoba. Aj v tomto prípade platí, že dieťa musí byť zverené do jej starostlivosti.

Oprávnená osoba má však na rodičovský príspevok nárok len vtedy, keď:

 • zabezpečuje starostlivosť o dieťa,

 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Otázkou zostáva, či majú na príspevok nárok obaja rodičia alebo viaceré oprávnené osoby starajúce sa o dieťa. Odpoveď je nie. Oprávnená osoba s nárokom na príspevok môže byť len jedna. Platí to aj vtedy, keď starostlivosť vykonávajú dvaja a viacerí ľudia.

Kedy nevzniká nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká v niekoľkých situáciách, a to:

 • ak je rodič maloletý,

 • ak sa oprávnená osoba s dieťaťom zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,

 • ak má jedna z oprávnených osôb nárok na materské alebo inú obdobnú dávku v členskom štáte a suma je vyššia ako suma rodičovského príspevku,

 • ak sa oprávnenej osobe vypláca obdobná dávka od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,

 • ak má oprávnená osoba ďalšie dieťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti niekomu inému – napríklad druhému rodičovi, náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.

Do akého veku má rodič nárok na rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok dostáva rodič, prípadne iná oprávnená osoba, len do určitého veku dieťaťa. Platí, že príspevok sa vypláca do:

 • troch rokov,

 • šiestich rokov v prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý stav,

 • do šiestich rokov v prípade, že bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

Nárok zaniká prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po tom, ako dieťa dovŕši vek troch rokov, respektíve šiestich rokov v situáciách zlého zdravotného stavu alebo zverenia do náhradnej starostlivosti.

Aký príspevok dostáva rodič, keď má viac detí?

Mnohé rodiny sa dostávajú do situácie, keď majú rodičia viac detí do troch rokov, no nejde o dvojičky či trojičky. Môže to byť napríklad jedno dieťa staré 1 rok a druhé 2,5 roka. V takýchto prípadoch štát vypláca len jeden rodičovský príspevok. Nárok má naň len jedna oprávnená osoba.

O rodičovský príspevok nezabudnite požiadať

Rodičovský príspevok nie je samozrejmosť. Ak ho chcete získať, musíte oň požiadať. Urobiť tak môžete troma spôsobmi:

 • Písomne – žiadosť odošlete alebo podáte na miestnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • Elektronicky – prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Na to, aby ste mohli žiadosť odoslať elektronicky, musíte mať kvalifikovaný elektronický podpis.

 • E-mailom – na e-mailový kontakt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V žiadosti o rodičovský príspevok vyplníte základné údaje o žiadateľovi, sociálne postavenie, údaje o dieťati a spôsoby vyplácania príspevkov. Následne je nutné pripojiť niekoľko príloh, ako sú rodný list dieťaťa, čestné vyhlásenie, vyhlásenie o bydlisku a ďalšie. Všetky sú vypísané v tlačive na strane 4, v sekcii III. s označením „Žiadateľ doloží k žiadosti doklady a potvrdenia”.

TIP

Ak ste na rodičovský príspevok zabudli, môžete oň požiadať aj spätne. Maximálne však v období šiestich mesiacov.

Vybavte si rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok vie pomôcť nejednému rodičovi. Vybavte si ho, aby ste mohli svojim deťom poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť. Vyplňte tlačivo a odošlite ho na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny čím skôr.