Zmluva o cestovnom poistení – čo musí obsahovať

Cestovné poistenie je zmluvný vzťah medzi poisťovňou a klientom. A iba ak je zmluva dobrá, tak ste dostatočne krytý a môžete byť spokojný. Ako sa hovorí v prísloví, zmluvy robia dobrých priateľov. Neraz sa totiž stáva, že klienti sú nespokojní, hlavne ak má prísť k poistnému plneniu. Problém však málokedy býva na strane poisťovne, či zmluvného vzťahu. Skôr je problémom, že klienti nevenujú dostatok pozornosti poistnej zmluve. A tak isto výlukám, ktoré sú jej súčasťou. Preto je dobré vedieť, čo by zmluva o cestovnom poistení mala obsahovať a čo si na nej určite treba prečítať.

Spočítať ceny

Zmluva je základná dohoda

Zmluvy nie sú štandardizované a v princípe každá spoločnosť si môže zmluvu o cestovnom poistení prispôsobiť alebo variovať. No základ musí byť rovnaký. Žiadna zmluva na Slovensku nemôže podliehať svojvôli a nemôže byť v neprospech žiadnej zo strán. Základný rámec každého zmluvného vzťahu tvorí § 792a Občianskeho zákonníka. Tieto pravidlá sú plne v súlade s medzinárodným štandardom poistenia a rovnako aj cestovného poistenia. Preto ak uzatvárate zmluvu s každou poisťovňou oficiálne pôsobiacou na Slovensku, máte istotu, že ich zmluvy sú v súlade so zákonom.

Základom je správny návrh

Ešte pred tým, ako uzatvoríte cestovné poistenie je návrh na uzavretie poistnej zmluvy. To je formulár alebo tlačivo, ktoré budete podávať buď pomocou agenta na tlačive poisťovne, alebo v čoraz viac preferovanej forme prostredníctvom internetu. Takýto návrh obsahuje základné údaje o vás, ale čo je ešte dôležitejšie, tak isto aj požadované poistné riziká, poistné sumy, navrhovanú výšku poistného, lehotu platenia a technické podmienky. Sem patria napríklad spoluúčasti, obmedzenia plnenia, opis rizika, rizikové pomery a podobne. Tento návrh je to najdôležitejšie, čo si vypíšete. Pretože podľa neho poisťovňa pristúpi k realizácii poistnej zmluvy. Preto si prečítajte, či máte v tomto návrhu všetko, čo chcete mať a aké sú poistné sumy. Nastavili ste si ich dostatočnú výšku? Liečebné náklady v zahraničí sa môžu vyšplhať na desaťtisíce EUR Chcete aj voliteľné pripoistenia alebo sa zaobídete bez nich?

V základe by mal takýto návrh obsahovať komplexné cestovné poistenie aj:

- ošetrenie následkom terorizmu

- storno poplatok si treba poistiť najneskôr v deň úhrady zájazdu alebo cestovného lístka 

- adrenalínové športy a všetko

-poistenie zodpovednosti a podobne. Skrátka všetko, v čom sa chcete kryť.

Všeobecné podmienky

Sú súčasťou každej zmluvy a musia byť či už v papierovej alebo elektronickej forme. To je presne tá súčasť zmluvy, kde je napísané všetko podstatné a málokto tieto podmienky číta. Lenže okrem výkladu všeobecných pojmov táto časť obsahuje aj definície čo je a čo nie je poistná udalosť, čo je predmetom poistenia a čo nie je. Spôsoby platby poistného, jeho trvanie, jeho zánik, ale hlavne aj výluky z poistenia. Toto málo ktorý klient číta a potom prichádzajú problémy. Pretože napríklad alkohol je vo výlukách všeobecne. Ak sa vám na cestách niečo stane v dôsledku požitia alkoholu, tak poistenie neplatí. Tak isto je vhodné prezrieť si výluky práve preto, že sa v rôznych poisťovniach odlišujú. Môže sa stať, že niečo v jednej poisťovni kryté je, v inej už nie. Preto pozorne čítajte práve všeobecné podmienky. Obvykle ešte súčasť tvoria aj Záverečné ustanovenia, doložky k poistnej zmluve a prílohy.

Doklad o zaplatení poistného

Súčasťou zmluvy je aj doklad o zaplatení. Pretože či uzatvoríte cestovné poistenie cez agenta, v poisťovni alebo internetom, zmluva sa stáva platnou až v momente zaplatenia. Preto je vhodné si aj tento doklad k zmluve priložiť ako jej definitívne potvrdenie. Najmä ak ste zmluvu uzatvárali aj platili cez internet pár hodín pred odchodom na dovolenku.

Spočítať ceny

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 7