Ručné podpísanie zmluvy

Poisťovníctvo je súčasť finančného trhu. Ide o majetok, zdravie, život, smrť, riziká, a to všetko vyčísliteľné v obrovských čiastkach. Má preto prísne zákonom dané pravidlá, ktoré sa týkajú nielen poskytovania poistných služieb, ale aj ich možného vypovedania. Každá poistná zmluva je vypovedateľná, a to buď zo strany poisteného, alebo poisťovne. Treba však zodpovedať otázky: o akú konkrétnu poistnú zmluvu ide, kedy, ako a za akých podmienok je možné ju vypovedať, zrušiť alebo môže zaniknúť.

Zákonné a iné limity

Poisťovníctvo je regulované a limitované viacerými zákonmi, predpismi a vyhláškami. Pre uzatváranie, platnosť, zánik, zrušenie, odstúpenie alebo vypovedanie poistnej zmluvy je kľúčový Občiansky zákonník, najmä § 358 a ďalšie. Dôležité sú aj podmienky konkrétnej poisťovne súvisiace s konkrétnym poistným produktom.

Poznáme tri zákonné spôsoby, ako sa dá ukončiť poistná zmluva:

 • odstúpenie zmluvy v zákonnej lehote po jej uzatvorení,

 • výpoveď existujúcej zmluvy,

 • zánik poistenia.

Odstúpenie zmluvy po jej uzatvorení

Od akejkoľvek poistnej zmluvy môžete bez udania dôvodu, pokút a poplatkov odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia. Ak nejde o poistenie majetku, ale osoby – okrem úrazového poistenia – môžete od zmluvy odstúpiť do 30 dní. Ak ste ale v zákonných lehotách 14 alebo 30 dní po podpise poistenie využili, nemôžete od zmluvy odstúpiť.

Uzatvorenú poistnú zmluvu môže vypovedať aj poisťovňa, a to do dvoch mesiacov po uzatvorení s 8-dennou výpovednou lehotou. Zvyčajne sa tak deje pri poistení zdravia alebo života, keď po uzatvorení zmluvy poisťovňa zistí závažné rizikové faktory, pre ktoré nemôže riziko krytia poistenia považovať za prijateľné.

Výpoveď existujúcej zmluvy

Ak nevyužijete možnosť odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote, zmluva je platná a platíte poistné. Poistné zmluvy sa zvyčajne uzatvárajú na dobu určitú a je možné ich vypovedať kedykoľvek počas plynúceho poistného obdobia, najneskôr však 6 týždňov pred jeho uplynutím. Toto neplatí, ak máte v zmluve dohodnuté iné výpovedné lehoty.

TIP

Neurobte bežnú chybu mnohých poistencov: ročné poistné obdobie sa nekončí na konci kalendárneho roka. Ak si chcete ustriehnuť 6-týždňovú lehotu na výpoveď zmluvy pred ukončením ročného poistného obdobia, musíte rátať inak: od dátumu podpisu zmluvy.

Zánik poistenia

Dôvodom zániku poistenia je jeho nezaplatenie. Poistenie zanikne v prípade, ak:

 • nezaplatíte prvé poistné do 3 mesiacov po jeho splatnosti,

 • nezaplatíte ďalšie poistné 1 mesiac po tom, ako vás poisťovňa vyzve na úhradu,

 • lehoty umožňujúce zánik poistenia z dôvodu nezaplatenia môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté aj inak,

 • rátajte s tým, že poisťovňa od vás môže žiadať úhradu časti poistného za obdobie, kým poistenie trvalo.

Podrobné informácie o možnostiach ukončenia poistky nájdete v poistnej zmluve a musíte byť o nich informovaní ešte pred jej podpisom. Každá poisťovňa je preto povinná informovať poistenca aj o spôsobe výpovede. Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla má zo zákona špecifické pravidlo pre zánik poistenia. Okrem bežných spôsobov je ho možné vypovedať po poistnej udalosti, čiže do 30 dní od oznámenia škody. V takomto prípade PZP zaniká mesiac po doručení výpovede poisťovni.

Ďalšie dôvody zrušenia poistenia

Okrem zákonných dôvodov existujú aj ďalšie dôvody, ktoré umožňujú zrušenie či výpoveď konkrétneho druhu poistenia:

 • pri poistení bývania to môže byť zmena vlastníka alebo zánik nehnuteľnosti,

 • pri kasku a PZP je to napríklad predaj vozidla, jeho zánik, odcudzenie či vyradenie z evidencie,

 • pri poistení zodpovednosti zamestnanca je dôvodom zrušenia poistnej zmluvy ukončenie pracovného pomeru,

 • úmrtie je dôvodom zániku životného aj cestovného poistenia.

Viete, že...

... poistnú zmluvu nemôžete vypovedať telefonicky alebo elektronicky napriek tomu, že ste poistku takto uzatvorili? Poisťovne akceptujú len písomné výpovede doručené poštou – odporúčame doporučene – alebo osobne na pobočku. Niektoré poisťovne dokonca vyžadujú aj overený podpis klienta, zvyčajne vtedy, ak ide o poistku s odkupnou hodnotou.

Ako napísať výpoveď poistnej zmluvy

Každá poisťovňa by mala mať na svojom webe formulár, ktorý treba vyplniť, stiahnuť, vytlačiť, podpísať a doručiť. Formulár žiadosti obsahuje:

 • dôvod výpovede,

 • identifikačné údaje poistenca,

 • údaje poisťovateľa a číslo poistnej zmluvy,

 • dátum,

 • podpis.

Ak chcete zaslať výpoveď poštou, podpis si pre istotu overte. Niektoré poisťovne vyžadujú aj kópiu vášho občianskeho preukazu.

Vypovedanie, zrušenie či ukončenie poistnej zmluvy...

... je dané zákonom a môže byť rozšírené podmienkami konkrétnej poisťovne, ktoré však nemôžu byť mimo zákonných mantinelov. Spôsobov a dôvodov zrušenia poistenia existuje viacero. Kľúčové je ale dodržať zákonné lehoty a podmienky uvedené v poistnej zmluve. Najmä pri poistných produktoch týkajúcich sa zdravia a života sa pred ich zrušením poraďte s nezávislým odborníkom, či sa vám ich zrušenie oplatí.

Články súvisiace s týmito výrazmi:

Každá poistná zmluva musí byť vypovedateľná. Odstúpiť od poistnej zmluvy, vypovedať ju alebo zrušiť je možné viacerými spôsobmi danými zákonom.