Union poisťovňa v PZP pre rok 2011 sadzby nemení

Sadzobník Union poisťovne na rok 2011 si oproti roku 2010 zachoval svoje hlavné poistné kritériá.

Sadzby povinného zmluvného poistenia pre rok 2011 Union poisťovňa výraznejšie nemení,  ceny stanovila na základe kritérií ako sú výkon vozidla, najväčšia celková hmotnosť automobilu a typu držiteľa vozidla (fyzická osoba – rozdelenie podľa veku, právnická osoba).

Zľavy poskytované pri PZP od Union poisťovne

Pre rok 2011 poskytuje Union poisťovňa nasledujúce zľavy:

  • bonus vo výške 50%
  • obchodná zľava pre klientov Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne vo výške 5 %
  • v prípade uzatvorenia PZP aj havarijného poistenia, získava klient zľavu na havarijné poistenie vo výške 10%

Garancia odmeny pre zodpovedných vodičov

Union poisťovňa ponecháva v platnosti poskytovanie odmeny pre zodpovedných vodičov. Odmena vo výške 10% z ročného poistného je klientovi vrátená v prípade, že počas trvania zmluvy nemal 10 mesiacov žiadnu poistnú udalosť.

Nárok na túto odmenu pre rok 2011 si môžu uplatniť klienti, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

  1. Poistná zmluva PZP je k rozhodnému dňu platná.
  2. Unionu nebola do rozhodného dňa doručená výpoveď poistnej zmluvy PZP.
  3. Všetky splátky poistného za 1. poistné obdobie sú k rozhodnému dňu uhradené.
  4. Motorovým vozidlom uvedeným v poistnej zmluve PZP alebo v súvislosti s jeho prevádzkou nebola do rozhodného dňa spôsobená žiadna škodová udalosť.
  5. Pred 15. 9. 2010 nebola uzavretá v Unione iná poistná zmluva PZP pre to isté motorové vozidlo s rovnakým držiteľom.

Odmena 10% sa vzťahuje len na prvé poistné obdobie povinného zmluvného poistenia.

Union poisťovňa – sadzobník PZP na rok 2011

Poznámka: Sadzobník je platný pre osobné autá od 01.11.2010 pre variantu krytia Optimum

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2