Kľúče od domácnosti

Škody, ktoré nastanú po búrke či iných nešťastiach, nemusíte hradiť len z vlastného vrecka. Ak si chcete zabezpečiť spoľahlivú ochranu, myslite na poistenie majetku. Náhradu škôd vám v takom prípade zabezpečí vaša poisťovňa.

Poistenie majetku predstavuje spoľahlivú ochranu

Prírodné živly sú veľkým rizikom pre hnuteľný a nehnuteľný majetok. Sú zodpovedné za škody vo vašej domácnosti a nehnuteľnosti. Či už ide o vyvalený plot alebo rozbité okná, prírodný živel dokáže spôsobiť nemalé škody na majetku. K veľmi častým škodám patria najmä zatečené steny.

  Poistenie majetku

Ak sa pridajú aj búrky a blesky, môžu spôsobiť požiar. Pri údere blesku je možné, že sa poškodia spotrebiče, ktoré sú zapojené do elektriny. Hoci búrky, dažde či krupobitia netrvajú dlho, za krátky čas spôsobia obrovské škody na majetku. V prípade poistenia nehnuteľnosti alebo auta je tak na mieste výber správneho poistenia.

Výška poistného je v tomto prípade zanedbateľná oproti škodám, ktoré sú hradené z ideálne zvoleného poistenia. Dobrou možnosťou je kombinácia poistenia majetku a domácnosti, pretože tým zabezpečíte komplexnú ochranu majetku. Poistenie majetku zahŕňa škody spôsobené priamo na dome či byte, alebo inej stavbe.

Samotná poistná ochrana sa vzťahuje na nehnuteľnosť v osobnom alebo firemnom vlastníctve. V rámci poistenia majetku vám budú hradené škody vzniknuté na vybavení vašej domácnosti.

Inak povedané, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu je určené na ochranu pred:

 • nečakanými udalosťami, ktoré môžu ohrozovať váš majetok,

 • škodami, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku vlastníctva nehnuteľnosti, alebo v rámci bežnej činnosti v občianskom živote, a to vo vzťahu k poškodenému.

Vedeli ste, že...

… poistenie majetku a poistenie domácnosti je lepšie mať uzatvorené v jednej poisťovni? Poisťovne majú rozdielne stanovené krytie poistných udalostí aj odlišné definície toho, čo spadá pod poistenie nehnuteľnosti, a čo patrí k poisteniu domácnosti. Môže nastať situácia, že pri prípadnej škode zistíte, že ani jedna z týchto poistiek škodu nekryje.

Čo spadá pod poistenie majetku?

Pod poistenie majetku spadá majetok vo vlastníctve poisteného alebo členov domácnosti, ktorí sú uvedení v poistnej zmluve. 

V prípade poistnej zmluvy je nevyhnutné:

 • poistenie bytu a rodinného domu,

 • poistenie domácnosti.

Poistenie majetku berie do úvahy aj ďalšie stavby vo vlastníctve poisteného, ktoré sa nachádzajú na mieste poistenia. Môže ísť o chodník, studňu, oplotenie či spevnené plochy.

Výberovo poistené môžu byť tiež:

 • ďalšie stavby,

 • garáže alebo garážové státie,

 • montážne a stavebné stroje a zariadenia,

 • stromy či rastliny,

 • elektrospotrebiče a elektronika v domácnosti,

 • zodpovednosť za prenajaté veci,

 • zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená členmi domácnosti,

 • zodpovednosť za škodu, ktorá vyplýva z vlastníctva nehnuteľnosti.

Váš majetok si môžete poistiť vo forme výberu z viacerých kombinácií rizík. Uzatvorená kombinácia rizík musí byť uvedená v poistnej zmluve.

  Poistiť domácnosť

Čo nekryje poistenie majetku

 • motorové vozidlo a iný dopravný prostriedok s evidenčným číslom,

 • zvieratá, pozemky, fóliovníky, skleníky,

 • predmety, ktoré slúžia na podnikateľské aktivity,

 • schátrané alebo opustené budovy a majetok, ktorý sa v týchto budovách nachádza,

 • náklady na následnú údržbu poistených vecí spoločne s ich náhradnými dielmi potrebnými na údržbu.

Ako by ste mali postupovať pri škode na majetku?

V prípade, že po vyčínaní prírodného živlu nájdete na vašom majetku škodu, držte sa nasledujúcich rád. Snažte sa o zabezpečenie miesta, na ktorom vznikla škoda, aby ste predišli prípadnému zväčšovaniu škôd. Môžete vytvoriť záznam či fotodokumentáciu. Následne by ste mali vašej poisťovni bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť. 

Dôležitá je kompletizácia dokumentácie k poistnej udalosti, ktorú predložíte poisťovni. Po vykonaní obhliadky a kompletizácii podkladov sa pristúpi k uzatvoreniu poistnej udalosti.

Správne zvolené poistenie majetku vás zachráni

Poistenie majetku a domácnosti má mnoho výhod. Poisťovňa vám môže uhradiť aj náklady, ktoré vynaložíte na zabezpečenie miesta, kde nastala škoda. Môžete dostať aj finančnú kompenzáciu za odpratávanie. 

Pri určitých typoch poistenia vám môže poisťovňa zariadiť náhradné bývanie, ak bude v dôsledku vzniknutej škody váš dom alebo byt neobývateľný. Podobné služby záležia na tom, aký máte rozsah poistného krytia.

TIP

Samotné poistenie často nestačí, pretože je nutné ho nielen adekvátne nastaviť, ale aj pravidelne kontrolovať a dávať si pozor na podpoistenie. Musíte si v pravidelných intervaloch overovať hodnotu vašej nehnuteľnosti a prispôsobiť tomu aj výšku poistnej sumy, inak dôjde k podpoisteniu. Poistenie majetku by ste mali kontrolovať každé 2 roky.

Poistenie majetku a cena

Cena poistenia majetku je individuálna a vplýva na ňu viacero faktorov. Prvým faktorom je plocha nehnuteľnosti. Ak je plocha väčšia, tým vyššia bude cena poistenia. 

Nemenej na túto skutočnosť vplýva aj poloha nehnuteľnosti. Každá poisťovňa má stanovené rozdielne hodnoty za m2 pre niektoré regióny. Poisťovne si taktiež určujú, ktoré oblasti sú rizikové kvôli ohrozeniu povodňami alebo zosuvmi pôdy. V týchto lokalitách bude poistenie o čosi vyššie.

  Porovnať ceny poistenia majetku

Na čo si dať pozor pri poistení majetku?

Akékoľvek nedostatky na poistnej zmluve sa ukážu po poistnej udalosti. Stáva sa, že ľudia zistia, že poistka nekryje riziká, ktoré by kryť mala. V rámci výberu poistenia majetku je podstatný rozsah poistného krytia, nie výška poistného. Veľmi dôkladne si preštudujte poistné podmienky pred samotným uzatvorením poistenia.

Nechajte si vysvetliť, od akého dátumu a za akých podmienok je vaša nehnuteľnosť krytá. V prípade poistnej udalosti tak dôjde k riadnemu plneniu zo strany poisťovne. Pozerajte sa aj na sadzby, výšku ročného poistného a poistné sumy. Do zmluvy k poisteniu majetku je dôležité zapísať zoznam vecí, ktoré chcete pripoistiť. 

Myslite aj na to, aby ste zvážili riziká, ktoré môžu reálne hroziť vášmu domu či bytu, aby ste neplatili vysoké poistné.

Zhrnutie

Pri výbere vhodného poistenia majetku myslite najmä na rozsah poistného krytia. Ak ste sa rozhodli vybrať si poistenie majetku, pouvažujte aj o poistení domácnosti, ktoré je ideálne uzatvoriť v tej istej poisťovni. Nezabudnite sa dôkladne informovať o tom, čo všetko sa dá v rámci poistenia majetku pripoistiť.

  Poistenie bývania