Ppistenie nehnuteľnosti

Poistenie majetku sa delí na dva základné druhy poistenia. Ide o poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Každý majiteľ nehnuteľnosti, čiže domu, bytu, nebytového priestoru či inej stavby, musí myslieť na komplikácie, ktoré sa s takýmto vlastníctvom spájajú.

Na čo všetko slúži poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti je primárne orientované na zabezpečenie viacerých druhov nehnuteľností proti živelným pohromám. 

  Poistiť nehnuteľnosť

Okrem živelných pohrôm je určené aj na zabezpečenie proti:

 • vandalizmu,

 • vlámaniu,

 • poškodeniu stavby.

Poistenému má garantovať, že v prípade poistnej udalosti mu budú vyplatené peniaze na odstránenie škôd na majetku.

Najčastejšie sa poistenie nehnuteľnosti uzatvára pre:

 • bytové domy a byty,

 • objekty vo výstavbe,

 • rodinné domy, vrátane plota, garáže,

 • nebytové priestory,

 • rekreačné objekty, akými sú chalupy alebo chaty.

K najčastejšie uzatváraným typom poistenia nehnuteľnosti patria poistenie domu, bytu a bytového domu.

  Poistiť nehnuteľnosť

Dôvody, prečo by ste si mali uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti patrí k dobrovoľnému typu neživotného poistenia, ktoré je aj napriek väčšiemu množstvu živelných pohrôm stále podceňované. V prípade, že chcete pre seba a svoju rodinu získať pocit istoty, toto poistenie je trefou do čierneho. Chránite váš rodinný rozpočet pred nečakanými finančnými nákladmi.

Ktoré riziká kryje poistenie nehnuteľnosti?

Zo všeobecného hľadiska je poistenie nehnuteľnosti uzatvárané, aby ochránilo majetok pred:

 • výbuchom,

 • vandalizmom,

 • záplavami,

 • úderom blesku,

 • požiarom,

 • nárazom auta,

 • víchricou,

 • pádom stromu.

Poistenie nehnuteľnosti a rozsah poistného krytia závisia od konkrétnych poisťovní a ich poistných portfólií. Všetky poisťovne môžu poskytovať viac poistných produktov, ktoré sú zamerané na isté riziká. Rovnako sa dajú dané riziká kombinovať podľa potrieb klienta.

Koľko stojí poistenie nehnuteľnosti?

Množstvo ľudí si myslí, že poistenie nehnuteľnosti nie je potrebné a ide o zbytočne vyhodené peniaze. Poistenie ale nemusí byť ani zbytočnou, ani drahou investíciou. Výška poistného závisí od rozsahu poistného krytia, druhu poistenej nehnuteľnosti a samotnej výšky poistnej čiastky.

Na cenu poistného vplýva aj spôsob, akým je poistenie uzatvorené. Ide o poistenie na novú či časovú hodnotu, alebo iné poskytované zľavy. Ak uzatvárate tento typ poistenia, myslite aj na poistenie domácnosti.

Cena poistenia nehnuteľnosti sa odvíja aj od plochy a polohy nehnuteľnosti. Čím je plocha väčšia, tým bude vyššia aj cena poistenia. 

TIP

Pri poistení domácnosti by mala byť poistná suma súčtom všetkého vybavenia, ktorým disponuje vaša domácnosť. Každé poistenie domácnosti pokrýva rozdielne riziká a v odlišnom rozsahu. Znamená to, že má rozdielnu nielen výšku poistného, ale aj poistné sumy.

Čomu sa vyhýbať pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti?

Pri poistení nehnuteľnosti si ľudia často myslia, že majú poistený celý majetok. Nie je to ale pravda. V rámci komplexného poistenia je nutné poistenie zariadenia domácnosti. Pri poistení nehnuteľnosti ide o poistenie rodinného domu, bytu, či vedľajších stavieb. Poistenie kryje napríklad strechu, podlahu, dvere, plynomery, elektromery, oplotenie, a podobne.

Poistenie domácnosti poisťuje iba zariadenia, ktoré sú v dome, byte, v pivnici alebo v chate. Sú to hnuteľné veci, akými sú nábytky či interiérové doplnky. V tomto prípade vám odporúčame uzavrieť komplexné poistenie. 

Ak nastane škoda na dome, ktorú spôsobil prírodný živel, poisťovňa vám nepreplatí hnuteľné veci, akými sú spotrebiče či nábytok. Ak však uzatvoríte komplexné poistenie, čiže poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, poisťovňa vám preplatí nielen poškodenie nehnuteľnosti, ale aj nábytku a interiérových doplnkov.

Komplexné poistenie vám zaručí maximálnu ochranu nehnuteľnosti a aj zariadenia, ktorý máte v interiéri.

  Porovnať ceny poistenia

Dajte si pozor na podpoistenie

Nehnuteľnosť naberá rokmi na hodnote. V tomto prípade myslite na prehodnocovanie sumy, na akú sú vaša nehnuteľnosť a zariadenie v domácnosti poistené. Neprekvapia vás tak situácie, keď bude poistná suma nižšia ako poistná hodnota. 

Ak nastane škodová udalosť, bude vám vyplatené odškodné len v sume, ktorá je nižšia než aktuálna hodnota nehnuteľnosti, prípadne zariadenia v domácnosti. Ide totiž o nevýhodné poistenie a opravy by ste museli financovať vy sami.

K podpoisteniu často dochádza aj pri uzatvorení zmluvy. Ak sa budete snažiť čo najviac ušetriť, je možné, že si zvolíte poistnú sumu majetku, ktorá je výrazne nižšia ako skutočná hodnota. 

Ak je nehnuteľnosť nenávratne zničená alebo poškodená, poisťovňa poskytne plnenie, ktoré bude vypočítané na báze porovnania poistnej sumy budovy v zmluve a jej reálnej hodnoty. 

Vedeli ste, že...

... existuje pojem indexácia poistenia? Ide o navyšovanie poistných súm v spojitosti s infláciou. Indexácia nie je bezplatná a v prípade rastúcich poistných súm stúpa aj poistné. Je to veľmi dôležitá súčasť poistných vzťahov. Zvýšením platby sa automaticky navýši poistné krytie a zachová skutočná hodnota odškodného, ak vznikne škodová udalosť.

Majte prehľad o tom, čo máte kryté

Občas sa stáva, že si nemusíte uvedomiť, aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistení, ktoré sa týkajú bývania. Každé z nich totiž kryje niečo iné. Musíte sa preto informovať, čo konkrétne poistenie pokrýva. 

Je len na vás, či preferujete uzatvorenie komplexného poistenia, v ktorom je zahrnuté všetko potrebné. Navyše, táto možnosť je zvyčajne aj administratívne jednoduchšia. Poistenie si môžete tiež vyskladať z toho, o čo máte záujem.

Optimálne je využitie ponuky jednej poisťovne bez kombinácie produktov z viacerých poisťovní. Môže sa stať, že v určitých oblastiach by ste mali poistné krytie duplicitné a iné riziká by neboli kryté vôbec. Poistné produkty rovnakého druhu sa v rámci jednotlivých poisťovní líšia, a to hlavne v oblasti krytia rizík či v limitoch poistného plnenia.

Zhrnutie

Najdôležitejšie pre vás bude, aby ste vedeli, čo všetko máte v poistení zahrnuté. Rovnako musíte vedieť o prípadných výlukách z poistenia. Dôležitá je aj adekvátne stanovená výška poistnej sumy vzhľadom na hodnotu majetku, ktorý chcete poistiť.

  Chcem poistiť nehnuteľnosť