Štatút súťaže o iPhone

1. Všeobecné informácie

1.1 Predmetom tohto štatútu - pravidiel spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom „Súťaž o iPhone“ (ďalej len „Súťaž“). Účelom Súťaže je propagácia produktov Vyhlasovateľa – uzatvárania poistných zmlúv prostredníctvom on-line formulára.

1.2 Organizátorom súťaže je spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o., IČO: 28480406, so sídlom Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe, pod číslom C 144679, pôsobiaca na Slovensku prostredníctvom ePojisteni.cz s.r.o., organizačná zložka Slovensko, IČO: 53 695 780, Vrútocká 48, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 8718/B, člen Skupiny Srovnejto.

(ďalej len „Vyhlasovateľ“).


1.3 Tieto Pravidlá obsahujú súťažné podmienky Súťaže, najmä vymedzenie predmetu Súťaže, lehôt Súťaže, odmien, spôsob oznámenia výhercov, čas oznámenia výhercov, ako aj ostatné súťažné podmienky. Tieto Pravidlá obsahujú aj práva a povinnosti účastníkov Súťaže.

1.4 Jediná záväzná forma pravidiel Súťaže je zverejnená na webovej stránke Vyhlasovateľa, a to na: www.superpoistenie.sk a www.porovnajto.sk (ďalej len „Internetové stránky“). Tieto Pravidlá sú určené pre všetkých záujemcov o účasť v Súťaži, a to počas celého trvania Súťaže. Súťaž bude propagovaná výlučne na webových stránkach Vyhlasovateľa.

1.5 Súťaž je výlučne propagačnou súťažou v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hazardných hrách“), a nepovažuje sa za hazardnú hru.

1.6 Výhru podľa týchto Pravidiel zabezpečí Vyhlasovateľ.

2. Súťažný model

2.1 Súťažným modelom je vyplnenie online formulára s hodnotením služieb online porovnávača prevádzkovaného spoločnosťou ePojisteni.cz s.r.o, za podmienok:

(a) vyplnenie celého formulára, ktorý bol súťažiacemu doručený do e-mailovej schránky.

(b) odoslanie vyplneného formulára prostredníctvom tlačidla "odoslať".

3. Súťažné lehoty a miesto súťaže

3.1 Súťaž sa uskutoční v dvoch termínoch:

- odo dňa 18. 08. 2022 od 00:00:00 hodiny SEČ a bude trvať do 31. 12. 2022 do 23:59:59 hodiny SEČ;

- odo dňa 1. 1. 2023 od 00:00:00 hodiny SEČ a bude trvať do 31. 3. 2023 do 23:59:59 hodiny SEČ

(ďalej len „Trvanie súťaže“).


Uzávierka súťaže bude dňa 6. 1. 2023 pre prvý termín a dňa 7. 4. 2023 pre druhý termín.

3.2 Súťaž je rozdelená pre obidva termíny na 136 a 90 dní (ďalej len „Súťažný deň“). Súťažným dňom sa rozumie každý deň, počas Trvania súťaže, od 00:00:00 hod. SEČ do 29:59:59 hod. SEČ.

3.3 Súťaž prebehne na území Slovenskej republiky.

4. Výhra a žrebovanie

4.1 Vyhlasovateľ poskytne do Súťaže nasledovné ceny:

(a) iPhone (celkom 3 kusov) v špecifikácii podľa uváženia Vyhlasovateľa súťaže.

(ďalej spoločne len „Výhra“).


4.2 Žrebovanie sa uskutoční dňa: 6. 1. 2023 pre prvý termín a dňa: 7. 4. 2023 pre druhý termín.

4.3 Žrebovanie sa uskutoční v sídle Vyhlasovateľa prostredníctvom elektronického systému (ďalej len „Miesto žrebovania“). Prítomní budú zamestnanci Vyhlasovateľa, ktorí sú poverení realizáciou dohľadu nad elektronickým žrebovaním. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu losovania, prípadne zmenu frekvencie losovania. Informáciu o každej zmene uverejní Vyhlasovateľ na webovej stránke www.superpoistenie.sk a www.porovnajto.sk.

4.5 Výsledky žrebovania budú zaslané priamo výhercom, a to v deň žrebovania, najneskôr do piatich dní odo dňa výhry v žrebovaní.

4.6 V prípade, ak bude vyžrebovaná Osoba nespĺňajúca kritériá (tak, ako je táto vymedzená v odseku 5.2 týchto Pravidiel), nárok na Výhru jej nevzniká. Vyhlasovateľ si súčasne vyhradzuje právo Výhru neodovzdať a Výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba Výhradu prevzala, je povinná ju vrátiť, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa výzvy Vyhlasovateľa.

4.8 Výherca môže odmietnuť prevzatie Výhry.

4.9 Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom z dôvodov na strane výhercu (napr. z dôvodov nesprávne uvedených kontaktných údajov) resp. výherca Výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne Výhry, prepadajú v prospech Vyhlasovateľa, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití.

4.10 Výherca nemá nárok požadovať od Vyhlasovateľa namiesto Výhry akékoľvek ďalšie plnenia, resp. inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

4.11 Výhra podľa týchto Pravidiel podlieha zdaneniu. Vyhlasovateľ je povinný vydať výhercovi potvrdenie o hodnote výhry, aby sa splnila daňová povinnosť.

5. Súťažné podmienky

5.1 Súťaže sa môže zúčastniť výlučne fyzická osoba, ktoré splní nasledovné kumulatívne stanovené podmienky Vyhlasovateľa súťaže:

(a) spôsobilosť na právne úkony;

(b) vyplnenie a odoslanie celého formulára podľa ust. 2.;

(ďalej len „Podmienky súťaže“).


5.2 Do Súťaže sa nemôže zapojiť fyzická osoba, ktorá nesplní jednu alebo viacero podmienok Súťaže uvedených v odseku 5.1 týchto Pravidiel (ďalej len „Osoba nespĺňajúca kritériá“). Osobu nespĺňajúcu kritériá má Vyhlasovateľ právo nezaradiť do žrebovania alebo postupovať podľa odseku 4.6 týchto Pravidiel.

5.3 Do súťaže sa môže fyzická osoba zapojiť výlučne jedenkrát.

5.4 V prípade, ak fyzická osoba odvolá súhlas s účasťou v Súťaži, nebude taká fyzická osoba do Súťaže zaradená.

5.5 Prihlásením sa do Súťaže fyzická osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom týchto Pravidiel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Okamihom odoslania súťažnej registrácie je súťažiaci zaradený do Súťaže (ďalej len „Súťažná registrácia“).

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Súťažiaci zaškrtnutím konkrétneho políčka v Súťažnej registrácii súhlasí so spracovávaním a uchovávaním osobných údajov podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

6.2 Osobné údaje súťažiacich budú spracované v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa (ďalej len „Osobné údaje“). Všetky Osobné údaje sa ukladajú v elektronickej podobe.

6.3 Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané za účelom realizácie verejnej spotrebiteľskej Súťaže, najmä pre potreby evidencie súťažiacich, žrebovania a vyhodnotenia Súťaže.

6.4 Osobné údaje bude spracovávať Vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľa alebo tretej strany. Súťažiaci súhlasí s prenosom Osobných údajov do Českej republiky.

6.5 Osobné údaje súťažiacich budú archivované najviac po dobu 3 rokov od skončenia Súťaže alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov môže súťažiaci prostredníctvom emailu, zaslaním emailovej správy poverencovi pre ochranu Osobných údajov: bohdan.sulak@srovnejto.cz (ďalej len „Poverenec na ochranu osobných údajov“). Odvolaním súhlasu stráca súťažiaci nárok na Výhru v Súťaži. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

6.6 Súťažiaci ma v zmysle ustanovenia § 21 až § 29 Zákona o ochrane osobných údajov najmä nasledovné práva:

(a) súťažiaci môže vyžadovať od Vyhlasovateľa potvrdenie o tom, či dochádza k spracovaniu jeho Osobných údajov;

(b) ak sú údaje spracované, potom získať prístup k Osobným údajom, prípadne obdržať kópiu Osobných údajov, ktoré Vyhlasovateľ spracováva;

(c) súťažiaci môže požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných údajov;

(d) ak Osobné údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý ich Vyhlasovateľ získal, alebo súťažiaci odvolal súhlas so spracovaním Osobných údajov, alebo ich Vyhlasovateľ spracovával nezákonne, má súťažiaci právo na ich výmaz;

(e) ak došlo k nesprávne uvedeným údajom, môže súťažiaci požiadať, aby sa do realizácie opravy, jeho Osobné údaje nespracovávali;

(f) právo namietať spracovanie Osobných údajov;

(g) právo na prenos Osobných údajov; a

(h) právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov.

6.7 Pri podozrení súťažiaceho, že sa jeho Osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže súťažiaci podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk. Na spracovanie osobných údajov našej spoločnosti dohliada Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Viac informácií o tom, s čím a ako sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, nájdete na www.uoou.cz.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Na Výhru nevzniká súťažiacemu právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) účasť v Súťaži ani Výhry nie je možné súdne vymáhať.

7.2 Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím Výhry.

7.3 Vyhlasovateľ neznáša žiadne náklady účastníkov Súťaže, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s Výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.

7.4 Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.

7.5 Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení požadovať vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene Výhry.

7.6 Vyhlasovateľ je oprávnený zo závažných dôvodov Súťaž odvolať. Odvolanie Súťaže oznámi Vyhlasovateľ rovnakým spôsobom akým bola vyhlásená Súťaž.

7.7 Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmito Pravidlami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.