I. Základné údaje

V prvom kroku vyplňte destináciu, účel cesty, počet cestujúcich osôb a všetky doplňujúce údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet poistných sadzieb.

V prípade nejasností pri vypĺňaní jednotlivých položiek, kliknite na túto ikonku: (?) za ich názvom. Po kliknutí sa otvorí nové okno prehliadača so všetkými potrebnými informáciami pre vyplnenie danej položky.

Po vyplnení všetkých položiek kliknite na: 


II. Porovnanie poistného

Po vyplnení potrebných údajov v prvom kroku a kliknutí na tlačidlo Pokračovať sa v druhom kroku zobrazí zoznam jednotlivých poisťovní v poradí určenom podľa ceny.

Umiestnením kurzora myšky, na „šípku“ hneď vedľa peňažnej hodnoty jednotlivých sadzieb, sa v ďalšom okienku zobrazia informácie o výhodách produktu. Jedná sa napríklad o výšku krytia, asistenčné služby, atď., ktoré sa v jednotlivých poisťovniach môžu líšiť.

Váš výber urobíte jednoduchým kliknutím na logo, respektíve názov poisťovne.

Od tohto kroku je spojenie šifrované a chránené bezpečnostným certifikátom kvôli bezpečnosti pri posielaní citlivých údajov. Po stlačení tlačidla Pokračovať sa v závislosti od Vami používaného prehliadača zobrazí okno s touto informáciou, preto bez obáv kliknite na súhlasné tlačidlo v tomto okne.

Pre uzatvorenie zmluvy u Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. budete po kliknutí na logo, respektíve názov poisťovne presmerovaní na osobitný formulár otvorený v novom okne, kde zrealizujete všetky ostatné kroky.

III. Údaje pre poisťovňu

V treťom kroku je potrebné zadať údaje pre úspešné spracovanie návrhu pre uzatvorenie poistnej zmluvy.

V jednotlivých záložkách je potrebné vyplniť údaje o poistníkovi a poistenej osobe/osobách. V prípade ak je poistník zhodný s poistenou osobou, stačí kliknúť na políčko:

  • poistník je zároveň poistenou osobou

Po zaškrtnutí tohto políčka sa automaticky vyplnia aj údaje v sekcii poistená osoba.

V záložke Prehlásenie je potrebné prečítať si jednotlivé body prehlásenia, ktoré sa týkajú uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom nášho portálu. V prípade súhlasu so všetkými bodmi prehlásenia, vyjadríte svoj súhlas zaškrtnutím políčka: „Poistník zaškrtnutím políčka súhlasí so znením všetkých bodov tohto prehlásenia“

Po vyplnení všetkých potrebných údajov a odsúhlasení prehlásenia kliknite na „Pokračovať >>“ Pri tomto úkone sa môže stať, že Vás systém vráti na chýbajúci, respektíve chybne vyplnený údaj. V takom prípade ho vyplňte správne a znovu kliknite na „Pokračovať >>“

IV. Spôsob platby

V tomto kroku si z ponuky vyberte Vami preferovaný spôsob platby. Odporúčame Vám využiť platobné rozhrania jednotlivých bánk, ktoré boli integrované v úzkej spolupráci so zúčastnenými bankami, sú maximálne bezpečné a šetria Vám čas strávený v banke, respektíve na pošte. Možnosť realizácie online platby budete mať v poslednom kroku Dokončenie.

Ak preferujete klasický spôsob platby poštovou poukážkou, alebo bankovým príkazom, máte takisto možnosť zvoliť si jeden z týchto spôsobov. Údaje potrebné pre platbu nájdete v poslednom kroku dokončenie. Tieto údaje budú takisto uložené na Vašom užívateľskom konte, ktoré sa pre pre zvýšenie Vášho pohodlia vytvorí automaticky pri uzatváraní návrhu zmluvy.

Po uskutočnení výberu kliknite na „Pokračovať >>“

Pre Union a.s.: Poistenie začína nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia a končí 24.hodinou dňa označeného ako koniec poistenia. Poistenie začína okamihom zaplatenia poistného (uzavretie poistnej zmluvy), ak deň označený ako začiatok poistenia je zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy (zaplatenie poistného). Za deň zaplatenia poistného sa považuje deň, kedy bolo poistné odpísané z účtu poisteného v prospech účtu Union poisťovne, a.s. Poistenie je možné uzavrieť najviac na 365 dní a nie je ho možné uzavrieť so spätnou platnosťou.

V. Súhrnné informácie

V predposlednom kroku sa Vám zobrazia súhrnné informácie v podobe Návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, v ktorom nájdete aj limity poistného krytia. Dôkladne skontrolujte jednotlivé zadané údaje. Ak je niektorý z údajov nesprávny, môžete ho znovu vyplniť. Na daný krok sa vrátite kliknutím na ikony, ktoré sú v hornej časti obrazovky (palmy), respektíve postupným klikaním na spätné tlačidlo s príslušným názvom kroku, na ktorý sa vraciate. Tieto tlačidlá sú umiestnené vždy vedľa tlačidla Pokračovať v dolnej časti stránky.

V prípade správnosti údajov a Vášho rozhodnutia uzavrieť návrh poistnej zmluvy kliknite na: „Uzavrieť poistenie >>“

V momente kliknutia bol zaznamenaný čas a dátum uzavretia návrhu poistnej zmluvy. Vaše vozidlo je poistené od doby, ktorú ste uviedli ako začiatok poistenia, čo je samozrejme podmienené platbou do začiatku poistenia.

Príklad 1:
Dnes, 1. septembra, ste uzavreli návrh poistnej zmluvy so začiatkom poistného obdobia 2. september. Doba na zaplatenie poistného trvá 2. septembra.

Príklad 2:
Dnes, 1. septembra, ste uzavreli návrh poistnej zmluvy so začiatkom poistného obdobia 27. september. Doba na zaplatenie poistného trvá 27. septembra.

V prípade nezaplatenia poistného do začiatku poistenia, respektíve jeho prvej splátky zmluva nevznikne, a vy ste neboli v danom období poistení. Preto Vám odporúčame uskutočniť platbu čo najskôr, aby ste tak predišli zbytočným komplikáciám.

Uzavretím návrhu poistnej zmluvy systém automaticky vygeneruje prihlasovacie meno a heslo pre Vaše osobné konto na stránke www.superpoistenie.sk. Tieto údaje Vám budú automaticky zaslané na Váš email spolu s údajmi potrebnými pre platbu. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy, a údaje potrebné pre platbu nájdete tiež na svojom aktívnom konte. Ak ste si zvolili online platbu a ešte ju nezrealizovali v poslednom kroku „Dokončenie“, na Vašom konte máte možnosť tento spôsob platby zrealizovať kliknutím na aktívne tlačidlo platby. V prípade, že nemáte email, platobné údaje si môžete opísať/vytlačiť v kroku „Dokončenie“.

VI. Dokončenie

V poslednom kroku ste informovaný o úspešnom uzavretí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a jeho zaslaní do príslušnej poisťovne na spracovanie. Ak ste si vybrali platbu online, máte možnosť zaplatiť kliknutím na ikonku Vami zvolenej banky. Ak ste si vybrali možnosť platby prostredníctvom príkazu na úhradu, respektíve bankovou poukážkou, údaje pre ich vyplnenie si môžete stiahnuť a vytlačiť z menu, ktoré nájdete v dolnej časti zobrazenej stránky. V tomto menu si môžete stiahnuť a vytlačiť:

  • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy

  • Všeobecné poistné podmienky

  • Informácia pred uzavretím zmluvy na diaľku

  • Zmluvné dojednania

  • Platobné údaje

Možnosť stiahnuť a vytlačiť si vyššie vymenované dokumenty máte tiež v Klientskom systéme.