Choroby a úrazy sa ľuďom nevyhýbajú ani počas zahraničnej dovolenky či služobnej cesty. Rozhodne to nie je nič príjemné. Istou útechou vám môže byť skutočnosť, že v blízkom zahraničí ste poistení v rámci verejného zdravotného poistenia, prípadne ste si (veľmi múdro) stihli uzavrieť aj komerčné cestovné poistenie. Stala sa vám poistná udalosť? Ako postupovať? Je potrebné platiť za ošetrenie priamo lekárovi alebo to za vás vybaví poisťovňa?

Výkony z verejného zdravotného poistenia: Európsky preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) je bezplatný preukaz, na základe ktorého máte prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotných zariadeniach, ak sa dočasne nachádzate v jednom z 27 členských štátov Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku, a to za tých istých podmienok a za rovnakú cenu ako osoby poistené v danej krajine.


Znamená to, že na základe EPZP máte nárok na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií ako domáci poistenci. Ak je takáto starostlivosť pre domácich pacientov bezplatná, bezplatne ju získate aj vy. Ak sa však na ošetrenie domácich pacientov vzťahuje spoluúčasť, ani vy sa jej nevyhnete.


Vo väčšine krajín EÚ sa pritom za poskytnutie zdravotnej starostlivosti pripláca. Za všetky vyberáme len niekoľko príkladov:


  • vo Francúzsku pacient dopláca 30 % z ceny výkonu,

  • v Grécku je spoluúčasť 25 % z ceny liekov,

  • v Taliansku si pacient hradí lieky v plnej výške a podobne.


Poistná udalosť: ako postupovať pri uplatnení európskeho preukazu?


Ak vám počas pobytu v niektorom z týchto štátov bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, tento preukaz (prípadne platný náhradný doklad) predložíte ošetrujúcemu lekárovi. Podmienkou je, aby išlo o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného systému danej krajiny, nie o súkromnú ambulanciu.


Štandardný postup pri preplatení nákladov je taký, že náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vyfakturuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vašej domácej poisťovni. V niektorých prípadoch sa však môže stať, že bude od vás vyžadovať platbu na mieste. Napríklad ak lekárovi nepredložíte európsky preukaz  poistenca alebo sa necháte ošetriť u súkromného lekára. Platbu v hotovosti môže od vás lekár požadovať aj za spoluúčasť, ktorú platia aj poistenci v danej krajine. Ak sa tak stane, pri platbe v hotovosti si od poskytovateľa starostlivosti vyžiadajte potrebné doklady:


  • doklad o zaplatení - štandardné doklady o hotovostnej alebo bezhotovostnej platbe,

  • záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,

  • doklad s rozpisom poskytnutých výkonov.

 


Starostlivo si ich uschovajte a za účelom preplatenia ich predložte svojej domácej poisťovni. Po vykonaní kontroly vám poisťovňa preplatí náklady vo výške nákladov ako na Slovensku alebo vo výške, v akej sa štandardne poskytuje v krajine poskytnutia starostlivosti. Z poistenia na základe európskeho preukazu poistenca vám však nebudú preplatené:


  • náklady za spoluúčasť,

  • náklady na prevoz na Slovensko a repatriáciu,

  • náklady pri ošetrení u súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 


Z tohto dôvodu je dôležité mať po cestách po Európe, ale i po svete mať uzatvorené aj komerčné cestovné poistenie.


Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovné poistenie

Lekárske ošetrenie, hospitalizácia alebo operácia v zahraničí vás môže vyjsť na stovky tisíc EUR. Kvalitné cestovné poistenie vás plne ochráni pred rizikami a pomôže vám s úhradou nákladov. Okrem krytia liečebných níkladov si môžete poistiť i omeškanie letu či stratu batožiny.


Komerčné cestovné poistenie

V porovnaní s európskym preukazom zdravotného poistenia poskytuje komerčné cestovné poistenie hneď niekoľko benefitov. Môžete sa nechať ošetriť aj v súkromnom zdravotnom zariadení a v prípade liečby ochorenia alebo ošetrenia po úraze v zahraničí hradí za vás poisťovňa všetky náklady na ošetrenie.


To znamená, že tieto náklady zahŕňajú aj náklady na prepravu do nemocnice, samotné ošetrenie, hospitalizáciu, lieky a prepravu pacienta na Slovensko (v prípade úmrtia aj prevoz telesných pozostatkov). To všetko vrátane prípadnej spoluúčasti, až do výšky poistnej sumy stanovenej v rámci cestovného poistenia.

Ako si uplatniť preplatenie nákladov z cestovného poistenia?

Ak v prípade ochorenia v zahraničí podstupujete ambulantné vyšetrenie, môžete sa rozhodnúť, či náklady za ošetrenie uhradíte z vlastného alebo budete kontaktovať asistenčnú službu.


V prvom prípade zaplatíte náklady na ošetrenie priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a v poisťovni, kde máte uzatvorené cestovné poistenie, si ich po návrate necháte preplatiť. Budete k tomu, samozrejme, potrebovať príslušné doklady o zaplatení a lekárske správy.


Druhou možnosťou je kontaktovanie asistenčnej služby vašej poisťovne. Asistenčná služba vám podrobne poradí, ako postupovať. Odporučí vám tiež vhodné zdravotné zariadenie, ktoré je k vám najbližšie, a zároveň najvhodnejšie vzhľadom na typ vášho problému. Výhodou tohto spôsobu môže byť priama úhrada nákladov za ošetrenie. Pri poskytovaní starostlivosti sa preukážte kartou, ktorá bola vydaná k vašej poistnej zmluve.


Túto alternatívu vám rozhodne odporúčame v prípade úrazu a pri hospitalizácii je dokonca povinná. Asistenčná služba ešte pred hospitalizáciou vyberie vhodné zariadenie, komunikuje s miestnym lekárom a stará sa o monitoring liečby a zdravotného stavu. V tomto prípade poisťovňa uhradí náklady za hospitalizáciu priamo zdravotnému zariadeniu, v ktorom ste hospitalizovaný.