Ako postupovať v zahraničí

Ako mám postupovať v prípade, keď ma ošetrí lekár a predpíše lieky na zvyčajnú chorobu? Mám platiť v hotovosti za lekára aj za lieky alebo to rovno prepláca poisťovňa?

Prvá pomoc – asistenčná služba

Ak poistenému v Union poisťovni vznikne poistná udalosť, je potrebné, aby sa obrátil na asistenčnú službu EuroCross Assistance (00420 2 9633 9644), ktorá je klientom k dispozícii non stop. Pracovníci asistenčnej služby, ktorí s klientom komunikujú v slovenčine alebo v češtine, mu poskytnú všetky potrebné informácie. Stačí raz zatelefonovať, pracovníci budú poisteného spätne kontaktovať. Dôležité je mať so sebou vždy poistnú zmluvu, resp. číslo poistnej zmluvy kvôli preukázaniu sa u lekára a kontaktom na asistenčnú službu.

Pri oznamovaní vzniku udalosti je potrebné uviesť

  • meno a priezvisko,
  • číslo poistnej zmluvy, prípadne číslo poistnej karty,
  • dobu platnosti poistenia,
  • adresu a tel. číslo miesta, na ktorom sa klient nachádza a kde je možné ho zastihnúť.

Následne je potrebné stručne opísať situáciu – vznik poistnej udalosti. Ak klient potrebuje pomoc veľmi naliehavo a tiež pri bežných ochoreniach a zdravotných problémoch, je vhodné vyhľadať najskôr pomoc lekára a preukázať sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartou. Po uhradení poplatkov za ošetrenie v hotovosti, je nutné, aby si klient od lekára vyžiadal originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke. Po návrate do SR mu poisťovňa Union účty preplatí.

Ak bol klient hospitalizovaný, je potrebné kontaktovať asistenčnú spoločnosť bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín. Potrebný lekársky prevoz je možné realizovať len so súhlasom asistenčnej spoločnosti alebo Union poisťovne. Ak úraz zavinila konkrétna osoba (napr. v prípade dopravnej nehody), je potrebné Union poisťovni predložiť aj policajnú správu.

Poistná udalosť – liečba choroby alebo úrazu v zahraničí

V prípade liečby ochorenia alebo ošetrenia po úraze v zahraničí, Union poisťovňa hradí za poisteného náklady na ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prepravu do nemocnice, prepravu pacienta do vlasti, v prípade úmrtia prevoz telesných pozostatkov. To všetko až do výšky poistnej sumy. V prípade jednorazového drobného ošetrenia poisteného, napríklad pri predpísaní liekov, je možné, že ošetrujúci lekár bude od pacienta vyžadovať úhradu poplatku v hotovosti, čo môže predstavovať sumu 50 – 100 EUR. Po návrate poisteného do vlasti a predložení lekárskej správy s uvedením diagnózy a dokladov o zaplatení poplatku Union poisťovňa náklady preplatí.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Pokiaľ lekárovi v inom členskom štáte predložíte Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo Náhradný certifikát k EPZP, máte nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako domáci poistenci. To znamená, že ak existuje za zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak, ako poistenec tej-ktorej krajiny EÚ.

Miestny systém zdravotného poistenia za vás zaplatí ošetrenie do tej výšky, akú by zaplatil za svojho poistenca. Je potrebné počítať s tým, že vo väčšine krajín EÚ sa za starostlivosť pripláca, napr.

  • vo Francúzsku je to 30 % z ceny výkonu,
  • v Grécku 25 % z ceny liekov,
  • prípadne pacient musí hradiť lieky v plnej výške, platí to napríklad v Taliansku

Tieto náklady zdravotná poisťovňa nepreplatí, aj keď máte Európsky preukaz zdravotného poistenia. V niektorých krajinách, napr. vo Francúzsku musíte zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a s týmto účtom zájsť na miestnu zdravotnú poisťovňu, ktorá vám preplatí výdavky v zmysle pravidiel francúzskeho práva. Lieky dostanete v lekárňach na recept, ktorý vám vystaví lekár. Pri vyzdvihovaní lieku je potrebné sa preukázať Európskym preukazom zdravotného poistenia alebo Náhradným certifikátom.

Prípadný prevoz späť na územie Slovenskej republiky nie je kryté a musíte si ho sami zaplatiť. Zdravotnú starostlivosť musíte čerpať v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Informácie o nich vedia poskytnúť miestne zdravotné poisťovne alebo príslušné úrady. V zdravotníckych zariadeniach, ktoré nie sú napojené na verejný systém, budete musieť zaplatiť spravidla celú starostlivosť.

Nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť máte na území členských štátov EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku.

Ak ešte nemáte Európsky preukaz zdravotného poistenia, o jeho bezplatné vydanie môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke svojej zdravotnej poisťovne, ktorá je povinná preukaz vydať najneskôr do 30 dní od podania písomnej žiadosti. Ak cestujete skôr, než uplynie uvedená lehota, na základe požiadania dostanete Náhradný certifikát k EPZP, ktorý dočasne nahrádza EPZP. Platnosť náhradného certifikátu je v súčasnej dobe maximálne 3 mesiace, dĺžku platnosti si môže zdravotná poisťovňa určiť sama.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 2