Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) má občan SR nárok na úhradu potrebnej zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ. To zároveň znamená, ak existuje za zdravotnú starostlivosť členských štátoch EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí v hotovosti tak, ako poistenec tej-ktorej krajiny EÚ.

Kým na základe EPZP sa poskytuje ošetrenie len u lekára vo verejnej resp. štátnej sieti, komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára.

Komerčné poistenie pokrýva všetky náklady pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice a tiež repatriácie na Slovensko. V prípade zdravotného poistenia sú ošetrenie a lieky hradené len v tom rozsahu, v akom sú hradené občanom daného štátu, čo často znamená vysoké spoluúčasti, napr. v Taliansku si pacient hradí lieky v plnej výške, tieto náklady zdravotná poisťovňa nepreplatí.

Repatriácia pacienta ani repatriácia telesných pozostatkov nie je zo zdravotného poistenia krytá vôbec.