Pokuta

Za čo dostanete najvyššiu pokutu?

23. 6. 2023 | Aktualizované: 3. 10. 2023
|
Dĺžka čítania: 8 min.

Priestupkov, ktorých sa na cestách môžete dopustiť, je naozaj veľa. Policajti vás môžu zastaviť z rôznych dôvodov. Najjednoduchším spôsobom, ako sa vyhnúť pokutám, je dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ak nechcete platiť pokuty, ktoré môžu dosiahnuť výšku až 1000 eur a viac. Aké sumy vám môžu účtovať za prekročenie rýchlosti alebo jazdu na červenú? S akými sumami musíte počítať pri porušení pravidiel?

Čo je sadzobník pokút?

Aby boli pokuty na celom území Slovenskej republiky rovnaké, polícia postupuje podľa sadzobníka pokút. Sadzobník pokút je prílohou nariadenia ministra vnútra. To znamená, že ak sa vodič dopustí priestupku, sankcia ho neminie. Výšku pokuty policajt určuje podľa sadzieb uvedených v sadzobníku. Aktuálna verzia je dostupná aj pre verejnost’ na stránke polície.

Chráňte sa vďaka havarijnému poisteniu

I tí najzdatnejší vodiči sa niekedy môžu dostať do určitých problémov. Uzavrite si havarijné poistenie skôr, než nastanú akékoľvek ťažkosti. Havarijné poistenie sa vám určite bude hodiť.


Pokuty zo zákona

V sadzobníku pokút sú vypísané pokuty pre blokové konanie a tie, ktoré prejedná dopravný inšpektorát (DI). 

Ak vás zastaví policajná hliadka za priestupok a prejedná ho v blokovom konaní, výšku pokuty môže policajt zvýšiť alebo znížiť. Všetko závisí od závažnosti priestupku. Ak pokutu za priestupok nie ste schopní na mieste zaplatiť, policajt vám vydá blok na pokutu s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote zaplatenia ako aj o následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatím bloku priestupok potvrdzujete.

Pokutu v blokovom konaní je možné uložiť ak: 

 • je priestupok neomylne zistený,

 • je páchateľ ochotný ju zaplatiť.


Pozor

Vo všeobecnosti vám policajt môže vydať blokovú pokutu aj na mieste. Ak ju nie ste ochotný zaplatiť, táto vec automaticky prechádza na prejednanie príslušnému orgánu v správnom konaní (DI).

Ktoré pokuty vás vyjdú draho?

Priestupkov za pokutu je veľa. My sme pre vás zo sadzobníka pokút vybrali tie, pri ktorých budete musieť siahnuť hlboko do vašej peňaženky.  


Pozor

Všeobecne platí, že policajt vám môže vydať blokovú pokutu na mieste. Ak však nie ste ochotný ju zaplatiť, vec sa automaticky prenáša na prejednanie príslušnému orgánu v správnom konaní (DI).


Pokuta za prekročenie rýchlosti

Jedným z najčastejších priestupkov, ktorého sa vodiči dopúšťajú, je prekročenie povolenej rýchlosti. Prekročenie rýchlosti sa rozlišuje medzi obcou a mimo obce. Policajt však môže v oboch prípadoch riešiť priestupok aj napomenutím.

Vodič je povinný dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá je zvyčajne 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obce a 130 km/h na diaľniciach. Maximálna povolená rýchlosť vozidiel v školských a peších zónach je 20 km/h. To by ste však ako vodiči mali vedieť. Ak je na ceste umiestnená dopravná značka s inou maximálnou povolenou rýchlosťou v danom úseku, je potrebné ju dodržiavať až do najbližšej križovatky. 

Ak ako vodič motorového vozidla prekročíte rýchlosť stanovenú dopravnou značkou, v správnom konaní vám môže byť' udelená pokuta:

 • v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1 – do 100 eur

 • v obci o 21 až 50 km h-1 alebo mimo obce o 31 až 60 km h-1 – od 150 do 600 eur

 • v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1 – od 500 do 1000 eur a zákaz činnosti do troch rokov


Vedeli ste, že..

... pokuta vám môže byť udelená až do dvoch rokov od spáchania priestupku? Ak vás policajná hliadka nezastavila ihneď po prekročení rýchlosti, neznamená to, že sa vyhnete pokute.

Jazda na červenú

Preletieť cez križovatku na červenú sa neoplatí. Signál s oranžovým svetlom na semafore znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo. Jazda na červenú je vážne porušenie pravidiel cestnej premávky a podľa sadzobníka pokút vám hrozí pokuta od 60 až do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. Ľahostajná jazda na červenú okrem toho často vedie k zraneniam chodcov.

Zákaz predchádzania

Vašou povinnosťou, ako držiteľa vozidla, je zabezpečiť dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, a to platí aj pri predchádzaní. Zákaz predchádzania vyplýva z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a pri nerešpektovaní vám hrozí pokuta 100 €. Ak k tomu obmedzíte alebo ohrozíte iného účastníka cestnej premávky môže to byt' ďalších 150 €. 

Pokuta za parkovanie na chodníkoch

Od 1. 10. 2023 vstupuje do účinnosti upravená novela zákona č. 8/2009 Z. z, ktorá zavádza celoplošný zákaz parkovania vozidiel na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest. Za porušenie zákona sa vodičovi ukladá pokuta v blokovom konaní na mieste do výšky 50 eur, v správnom konaní do 100 eur.

Nezaplatené PZP

PZP je povinné zo zákona. V praxi to znamená, že ho musí mať uzatvorené každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestných komunikáciách. Táto povinnosť vychádza zo zákona č. 381/2001 Z. z., podľa ktorého musí držiteľ motorového vozidla uzavrieť poistenie najneskôr v deň prvého použitia vozidla.


Ak by ste neuzavreli PZP alebo by ste ho nestihli zaplatiť, čaká vás niekoľko nepríjemností. Prvou je pokuta, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky 3 320 eur. Pri stanovení výšky pokuty sa berie do úvahy závažnosť porušenia povinnosti a dĺžka trvania protiprávneho stavu.


Polícia vám môže uložiť pokutu až do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti. Zaplatenie pokuty je povinné. V prípade, že by ste tak neurobili, úrad je oprávnený využiť aj služby exekútora. Poplatky za exekúciu by ste museli znášať vy, čo by znamenalo, že výška pokuty by bola oveľa vyššia.

Dôležité je taktiež poznamenať, že uloženie a zaplatenie pokuty vás nezbavuje povinnosti uzavrieť PZP pre vozidlo, ktorého sa priestupok týka. Práve naopak, hneď po uložení pokuty by ste mali zaplatiť PZP, aby ste sa nevystavovali riziku ďalšej sankcie.

Nie je to však len pokuta, ktorá sa spája s nezaplatením PZP. Okrem toho vám hrozí, že ak spôsobíte dopravnú nehodu s vozidlom, ktoré nemá poistenie, budete musieť platiť zo svojho za škody na zdraví a majetku tretích osôb.

V praxi to znamená, že pokutu zaplatí Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá následne túto sumu od vás bude vymáhať.

Povinné zmluvné poistenie neberte zbytočne na ľahkú váhu. Ak ste si kúpili nové auto alebo vám vaša predchádzajúca zmluva nevyhovuje, jednoducho porovnajte aktuálne ponuky slovenských poisťovní. Na základe porovnania si potom vyberte tú, ktorá poskytuje vysoké limity krytia ponúka aj dodatočné služby, ako napríklad zaujímavé pripoistenia.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

 • Zelená karta ihneď

 • Úspora až 50 %


Iné priestupky

Aj na nasledujúce prehrešky v cestnej premávke si dávajte pozor: 

 • Na Slovensku je jazda pod vplyvom alkoholu zakázaná. Pri nafúkaní do 1 promile vodičovi hrozí pokuta od 150 do 800 € a zákaz činnosti až do 3 rokov. Ak nafúkate viac ako 1 promile, hrozí vám väzenie. 

 • Za neplatnú STK vám policajti môžu pri kontrole udeliť pokutu až do výšky 165 eur . 

 • Aj telefonovanie za volantom vás môže v správnom konaní stáť až 200 eur.


To však zďaleka nie je všetko. V sadzobníku pokút je zoznam prehreškov a priestupkov, ktorých sa na cestách môžete dopustiť. Ako spoľahlivý vodič motorového vozidla by ste si ich mali dôkladne preštudovať.

TIP

Jazda na cestách môže byť' niekedy nepredvídateľná. Nie vždy musíte byt' vinníkom práve vy, v takom prípade sa oplatí porozmýšľať o havarijnom poistení.

Aktuálne sadzby za pokuty

PriestupokMaximálna výška pokuty

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ pre vodičov motorových vozidiel

50 eur

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ pre vodičov nemotorových vozidiel

20 eur

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“ s hranicou 12 ton

1 000 eur

Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“, ktorú porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton

1 000 eur

Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania

100 eur

Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky

150 eur

Nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný príslušníkom Policajného zboru alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“ v prípade ohrozenia iného účastníka cestnej premávky

150 eur

Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky

150 eur

Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar)

150 eur

Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke

40 eur

Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom o cestnej premávke alebo osobitným predpisom

20 eur

Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov

40 eur

Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov

150 eur

Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov

150 eur

Držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla

150 eur

Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky

40 eur

Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy

50 eur

Štandardná pokuta za STK

330 eur

Pokuta za diaľničnú známku

od 100 eur do 500 eur

Preprava nákladu – prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti


 • do 10 % – 50 eur

 • nad 10 % do 15 % – 90 eur 

 • nad 15 % do 20 % – 170 eur

 • nad 20 % do 25 % – 280 eur

 • nad 25 % do 30 % – 390 eur

 • nad 30 % do 35 % – 500 eur

 • o viac ako 35 % – 650 eur

Ďalšie priestupky a sadzby za ne si môžete prezrieť priamo v aktuálnom sadzobníku pokút, ktorý nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Na záver

Mnoho šoférov akejkoľvek vekovej kategórie veľakrát ani netuší, na akú sumu sa výška pokuty môže vyšplhať. Iste, každý z nás sa niekedy niekam ponáhľa, a ak ide o život, pokuty sú pravdepodobne to posledné na čo vtedy myslíme.

Najčastejšími pokutami na slovenských cestách sú pokuty za prekročenie rýchlosti, jazdu na červenú, jazdu pod vplyvom alkoholu, predchádzanie či prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla a iné. Za pokuty môžete zaplatiť až do 1000 eur, prípadne vám môže byť zakázaná činnosť až do troch rokov. 

Povinné zmluvné poistenie

stars
sk

Na cestách vás nemusí čakať len mastná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, ale aj možné nebezpečenstvo úrazu, zrážky a inej nehody. Jazdite opatrne a dodržujte pravidlá cestnej premávky.

Autor - Martina Pisarcikova
Martina PisarčíkováViac článkov autora

Ako sa vám tento článok páčil?

Zdieľať článok

Súvisiace články

 • 24. novembra 2023|Martina Pisarčíková
  PZP: Ako funguje pripoistenie v prípade zrážky so zverou?

  Stret so zverou je nepríjemná udalosť, ktorej sa v mnohých prípadoch nedá vyhnúť. Riziko sa zvyšuje najmä s príchodom zimných mesiacov, ale to neznamená, že srnka alebo zajac nemôžu skočiť do cesty aj počas jari alebo leta. Slovenské poisťovne poskytujú vodičom pripoistenie na zrážku so zverou, ktoré prináša viaceré výhody. Aké sú to výhody a koľko takáto služba stojí?

 • biele auto na ceste
  16. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako zmeniť poisťovňu PZP?

  Uzavretie PZP je síce povinné, ale v prípade, že vám nevyhovuje cena poistného alebo nie ste spokojný s riešením škodovej udalosti poisťovňou, na zmenu poisťovne máte, samozrejme, právo. Tento krok však nemôžete urobiť kedykoľvek. Pri prechode do inej poisťovne musíte dodržať určité pravidlá a predovšetkým termíny. Aké? To vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

 • ridicI
  05. novembra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Na dovolenku služobným autom: Na čo si dať pozor?

  Možnosť využívať služobné auto na súkromné účely patrí dnes rozhodne medzi najobľúbenejšie benefity poskytovaných zamestnancom. Ak vám ju zamestnávateľ ponúkol, rátajte s tým, že s touto výhodou sa spája aj prebratie čiastočnej zodpovednosti za firemné vozidlo. Dá sa táto zodpovednosť nejakým spôsobom poistiť? A akým spôsobom môžete riešiť menej bežné situácie, ako sú napríklad dovolenky?

 • žena jazdiaca na čiernej elektrokolobežke
  30. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  PZP pre elektrokolobežky: Povinné poistenie (pravdepodobne) už od januára 2024

  E-kolobežky a e-bicykle zažívajú ozajstný boom. Ich počet na cestách neustále rastie. Stále častejšie sa preto hovorí o potrebe PZP pre tieto prostriedky. Aj na Slovensku sa pripravuje novela zákona o PZP, podľa ktorého sa bude povinné zákonné poistenie vzťahovať na elektrokolobežky a segwaye spĺňajúce určité parametre. Zákon by mal začať platiť od 1. januára 2024.

 • zimne-pneumatiky
  27. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Povinné zimné pneumatiky od 15. novembra do 31. marca

  Povinnosť prezuť vozidlo na zimné pneumatiky v Slovenskej republike ukladá zákon a trvá od 15. novembra do 31. marca. Platí to najmä v prípade, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.

 • Plácnutie rukou ako znak dohody pri kúpe auta z druhej ruky
  25. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Ako kúpiť ojazdené auto? Postup krok za krokom

  Nový automobil stráca v prvom roku až tretinu svojej hodnoty. Z finančného hľadiska môže byť preto výhodnejšie kúpiť si ojazdené auto. Aj staršie autá totiž dokážu poskytnúť dostatočne kvalitný úžitok, musíte si však vybrať správne. Na čo by ste si mali dávať pozor, ak kupujete auto z druhej ruky?

 • cestovni-pojisteni-usa
  21. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Cestovanie do USA: Čo vybaviť pred cestou?

  Severná Amerika, predovšetkým Spojené štáty americké, je snom mnohých cestovateľov. Táto krajina je plná nádherných miest, ktoré sa rozhodne oplatí navštíviť. Keď zoženiete lacnú letenku, čo v dnešnej dobe nie je problém, cestovateľský sen sa rýchlo môže stať skutočnosťou. Viete však, na čo by ste pred cestou určite nemali zabudnúť?

 • Žena trhá papier - zmluvu
  19. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Výpoveď poistnej zmluvy: Ako na to?

  Stalo sa vám, že ste uzatvorili poistenie, a po čase ste zistili, že nie je výhodné? Neplaťte za niečo, čo vám nevyhovuje. V nasledujúcich riadkoch sme pre vás pripravili návod, ako napísať výpoveď poistnej zmluvy. Prezradíme vám aj zákonné dôvody, ktoré vás oprávňujú tento krok urobiť a podrobnejšie sa zastavíme pri výpovedi PZP.

 • padajúci dážď a turistka
  15. októbra 2023|Lívia Ovcarčíková
  Vyhnite sa obdobiu dažďov: Kedy a kam necestovať?

  Dovolenka v exotike je lákavá. Zatiaľ čo u nás vládne upršaná jeseň či zasnežená zima, v exotických krajinách si môžeme užiť horúce slnečné lúče. Aj v prevažne slnečných krajinách sa však striedajú obdobia sucha a dažďov. India, Thajsko, Bali, Zanzibar a iné, viete, v ktorých mesiacoch by ste do týchto krajín nemali cestovať?

 • zaparkovaná auta
  08. októbra 2023|Martina Pisarčíková
  Ako meniť havarijnú poistku v závislosti od veku vozidla

  Havarijné poistenie síce nie je zo zákona povinné, no majiteľom nových vozidiel dokáže v mnohom pomôcť. Kryje škody na ich zdraví a majetku, čím efektívne chráni ich peňaženky. Podľa mnohých odborníkov sa oplatí aspoň do veku 10 rokov, no v niektorých prípadoch ho môžete mať aj dlhšie. Ako meniť havarijné poistenie v závislosti od veku vozidla a na čo všetko pri tom myslieť?