Havarijné poistenie je dôležiťou súčasťou výbavy každého jedného vozidla. V prípade zavinenej nehody vami kryje vaše vozidlo a zdravie. Hoci nie je povinné zo zákona, väčšina ľudí naň nedá dopustiť. Veľa výhod a benefitov z neho robia pomocníka v ťažkých časoch. Ak ste sa rozhodli pre havarijné poistenie, je niekoľko dôležitých informácii, ktoré by ste predtým mali vedieť.

Predaj vozidla

V tomto prípade máte nárok na vrátenie alikvótnej čiastky poistného, avšak pri vyplatenej škode patrí poisťovni celé poistné do konca poistného obdobia.

Voľba spoluúčasti

Spoluúčasť bude zmluvne dohodnutá suma s poisťovňou, ktorou sa poistený podieľa na prípadných škodách, ktoré mu vznikli. Spoluúčasť môže byť vyjadrená:

  • percentuálne - je vyjadrená vopred dohodnutým percentom zo škody (napr. 5 %),

  • fixnou hodnotou - je vyjadrená vopred dohodnutou presnou sumou (napr. 199 eur bez ohľadu na škodu),

  • kombinovane - je vyjadrená percentuálnou aj fixnou hodnotou (napr. spoluúčasť 10 %, minimálne 99 eur), uplatňuje sa vyššia suma.

Existuje aj nulová spoluúčasť, pri ktorej poisťovňa kryje plnú sumu poškodenia. Na vzniknutej škode sa nepodieľate. Takéto poistenie býva najdrahšie zo všetkých typov. Avšak platí, že čím máte dohodnutú vyššiu spoluúčasť, tým je cena poistného nižšia.

Doba bezškodového priebehu

Pri poistnej udalosti je dobré vedieť, že poisťovne nerozlišujú kto šoféroval vozidlo. Táto doba sa vzťahuje na dané vozidlo a uvedené rodné číslo v poistnej zmluve. Preto aj keď ste nehodu nespôsobili vy, bezškodový priebeh sa skracuje vám.

Krádež

Ak vám zlodeji ukradli notebook či mobilnú navigáciu, poisťovňa vám nepreplatí ani jediný cent. Iba v prípade ak by bola navigácia pevne zabudovaná vo vozidle. Notebook vám preplatí vtedy, ak si by ste si k havarijnému poisteniu pripoistili batožinu.

Čiastočné vs. komplexné havarijné poistenie 

  • Komplexné – ponúka úplné krytie škôd spôsobených nehodami v premávke i mimo nej.

  • Čiastočné – kryje vybrané riziká – prípad krádeže vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, poškodenie alebo zničenie vozidla živlom, prípadne ak dôjde k havárii v dôsledku stretu so zvieraťom.


Najlepšie ponuky poistenia na jednom mieste

Porovnáme vám najlepšie ponuky havarijného poistenia na trhu. Vyberte si poistenie presne podľa vašich predstáv.