Ktoré doklady v aute musíte mať?

Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je každý vodič povinný mať pri sebe určité doklady a dokumenty, ktoré má od neho polícia pri cestnej kontrole právo vyžadovať. Ktoré doklady to sú?

 • Vodičský preukaz

  Niet čo dodať. Základný doklad, bez ktorého ani nepomýšľajte sadať si za volant. Nikdy, nikde.

 • Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla

  Medzi povinné doklady v aute patrí aj osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla. Osvedčenia o evidencii poznáme 2, respektíve jedno rozdelené do dvoch častí. Časť I je známa malá plastová kartička, časť II je papierový hárok vo formáte A4. Pri kontrole musíte mať pri sebe časť I. Časť II v aute dokonca nesmie byť. A po tom, ako vystúpite z vozidla, nesmiete v ňom nechať ani časť I.

 • Doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

  Povinné zmluvné poistenie je, ako už z názvu vyplýva, prikázané zo zákona. Preto dokument preukazujúci uzatvorenie tohto poistenia patrí medzi povinné doklady v aute. Na území Slovenskej republiky sa preukážete tzv. bielou kartou, v prípade vycestovania do zahraničia vám poslúži zelená karta, na ktorej sú zaznačené krajiny, v ktorých PZP platí.

 • Doklad o vykonaní technickej kontroly

  K povinným dokladom v aute radíme aj doklad o vykonaní technickej kontroly. Technickou kontrolou sa zisťuje stav vozidla a jeho spôsobilosť na bezpečnú jazdu na cestných komunikáciách. Vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole každý jeden až štyri roky.

 • Doklad o vykonaní emisnej kontroly

  V rámci emisnej kontroly sa posudzuje stav motora a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch. Meraním sa zisťuje, či sú dodržané emisné limity motora. Výsledky tohto merania a to, či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, musíte vedieť pri kontrole preukázať.


Podľa potreby môžu medzi povinné doklady v aute patriť aj iné potvrdenia. Sú to najmä:

 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha
 • Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom
 • Iné špecifické doklady ustanovené osobitným predpisom

Keďže tieto doklady patria k tým, ktoré podľa zákona musíme vedieť preukázať, nemali by sme ich zabudnúť doma. Respektíve ich vôbec nemať vybavené, ich absencia sa totiž pokutuje podľa príslušných zákonov.Spočítať
ceny
Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 4