Príklad 1:
Dnes, 1. septembra, ste uzavreli návrh poistnej zmluvy so začiatkom poistného obdobia 1. september. Doba na zaplatenie poistného trvá 15 dní, teda v tomto prípade do 15. septembra.


Príklad 2:
Dnes, 1. septembra, ste uzavreli návrh poistnej zmluvy so začiatkom poistného obdobia 27. september. Doba na zaplatenie poistného trvá rovnako ako v prvom prípade do 15. septembra. Teda od dátumu uzavretia návrhu poistnej zmluvy, nie od začiatku poistného obdobia.

Nezaplatenie poistného v určenej lehote

V prípade nezaplatenia poistného do 15 dní, respektíve jeho prvej splátky zmluva nevznikne a vy ste neboli v danom období krytí povinným zmluvným poistením. Preto Vám odporúčame uskutočniť platbu čo najskôr, aby ste tak predišli zbytočným komplikáciám. Zo zákona totiž vyplýva, že vozidlo musí byť kryté povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od prvého do posledného dňa, kedy je zapísané v evidencii motorových vozidiel.


S ohľadom na to, že je to zákonná povinnosť, Slovenská kancelária poisťovateľov v spolupráci s Políciou túto skutočnosť odhalí spätne aj niekoľko rokov. Následne Obvodný úrad pokutuje neplatičov až do výšky 3320 EUR.

Výnimky pre platbu poistného

Allianz-Slovenská poisťovňa, Groupama, Kooperativa, AXA

V prípade uzavretia návrhu poistnej zmluvy v Allianz – Slovenská Poisťovňa, a.s., Groupama poisťovňa, a.s. alebo KOOPERATIVA Posťovňa, a.s. a AXA pojišťovna, a.s. je nutné zaplatiť poistné vždy do začiatku poistného obdobia.


Príklad 1 (Allianz, Groupama, Kooperativa, AXA):
Dnes, 1. septembra, ste uzavreli návrh poistnej zmluvy zo začiatkom poistného obdobia 1. september. Platba musí byť uskutočnená v ten istý deň, teda v tomto prípade 1. septembra. V prípade vzniku poistnej udalosti je rozhodujúca aj hodina, v ktorú bola platba vykonaná, preto si doklad o platbe starostlivo uschovajte.


Príklad 2 (Allianz, Groupama, Kooperativa, AXA):
Dnes, 1. septembra, ste uzavreli návrh poistnej zmluvy zo začiatkom poistného obdobia 27. september. Doba na zaplatenie poistného trvá do 26. septembra, teda v tomto prípade musíte uhradiť poistné do 26 dní. Poistné musí byť uhradené skôr, ako je začiatok poistného obdobia.


Príklad 3 (Allianz, Groupama, Kooperativa, AXA):
Dnes, 1. septembra, ste uzavreli návrh poistnej zmluvy zo začiatkom poistného obdobia 5. október. Doba na zaplatenie poistného trvá do 30. septembra, teda v tomto prípade musíte uhradiť poistné do 30 dní. Poistné musí byť uhradené skôr, ako je začiatok poistného obdobia.