Nezaplatené poistné – zákonná poistka

Neplatiť za PZP nie je riešenie

Nezaplatené poistné

Určite sa neodporúča ukončiť poistnú zmluvu týkajúcu sa zákonnej poistky nezaplatením poistného. Z takéhoto ukončenia PZP sa dostávate do úplne zbytočného rizika. V prípade, ak by ste spôsobili poistnú udalosť a boli by ste v omeškaní s platením poistného, poisťovni vzniká právo regresu voči takémuto klientovi až do výšky vyplateného poistného plnenia.
Ak zmluva zanikne z dôvodu neplatenia poistného, ste povinný si uzavrieť PZP zmluvu do konca poistného obdobia u toho istého poisťovateľa. Pokiaľ by ste aj uzavreli zákonnú poistku v inej poisťovni, táto je zo zákona neplatná. Samozrejme, pôvodná poisťovňa vám už nemusí poskytnúť žiadne zľavy, ani bonusy.

Čo robiť, ak som nezaplatil poistné za povinné zmluvné poistenie?

Každé motorové vozidlo musí byť kryté povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Táto povinnosť platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. Neuhradené poistné odporúčame zaplatiť čo najrýchlejšie, aby ste tak predišli zbytočným nepríjemnostiam. Ak dôjde k poistnej udalosti v období, v ktorom poistený mešká so splátkou, poisťovňa môže na základe nezaplateného poistného vymáhať čiastočné alebo aj úplné preplatenie škody.

Vymáhanie škody, sankcie

Ak poistenie nebolo uzavreté, alebo zaniklo z dôvodu, že nezaplateného poistného, držiteľ (príp. majiteľ) vozidla sa pokute nevyhne. Keďže sa jedná o zákonnú povinnosť, Slovenská kancelária poisťovateľov v spolupráci s Políciou túto skutočnosť odhalí spätne aj niekoľko rokov. Správne orgány môžu následne pokutovať neplatičov až do výšky 3319.40 EUR.
V prípade nezaplatenia splátky poistného do jedného mesiaca odo dňa splatnosti, poistná zmluva zvyčajne zaniká.

Skontrolujte si platnosť zmluvy

Platnosť svojej poistnej zmluvy si môžete skontrolovať kliknutím na nasledujúci odkaz: skontrolovať platnosť zmluvy. Do kolónky Poistenie ku dňu zadajte dnešný dátum.

Hodnotenie článku:  
Počet hlasov: 15