Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vandalizmus

Úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci inou osobou ako je poistník a poistený, osoba im blízka alebo osoba žijúca s poistníkom a poisteným v spoločnej domácnosti.