Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škodová udalosť

Udalosť pri ktorej vznikne škoda. V prípade, že je poškodená vec, právo, povinnosť alebo zodpovednosť predmetom poistenia a spôsob vzniku škody zodpovedá poistenému riziku, ide o poistnú udalosť.