Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škoda na ušlom zisku

Finančná strata spôsobená neuskutočnením obchodného stretnutia alebo uzatvorenia obchodu v dôsledku škodovej udalosti alebo poistnej udalosti.