Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Premlčacia lehota

Časové obdobie, počas ktorého si oprávnená osoba – poisťovňa, banka, poistený, poškodený alebo iná osoba – môže uplatniť svoje nároky voči povinnému – poistníkovi, dlžníkovi, poisťovni, banke alebo inej osobe. Ak si uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie.