Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Právny predpis

Právny predpis je zákon, vyhláška alebo nariadenie príslušného orgánu. Týmto orgánom môže byť vláda, ministerstvo či štátny úrad.

Čo je právny predpis?

Právny predpis, často označovaný aj všeobecne záväzný právny predpis, je právny akt obsahujúci minimálne jednu právnu normu. V jednoduchosti povedané, ide o zákon alebo vyhlášku.


Právne predpisy sa na Slovensku uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákony sú verejné a voľne dostupné. Všetky si ich môžete pozrieť buď vo forme kníh, alebo prostredníctvom viacerých webstránok na internete.


Pri právnych predpisoch je dôležité odlišovať niekoľko iných vecí, ako napríklad normatívne zmluvy alebo individuálne právne akty, ktoré sú výsledkom aplikácie jednotlivých zákonov na konkrétne osoby. Zaväzujú len adresátov. Sú to napríklad rozsudok alebo správne rozhodnutie.


Okrem toho je nutné odlíšiť ešte interné normatívne akty. Do tejto kategórie patria napríklad smernice, štatúty, organizačné poriadky či pracovné poriadky.

Typy právnych predpisov

Právny predpis nie je len jeden. Existuje viacero typov. Delia sa na:


  • Ústava Slovenskej republiky,

  • ústavný zákon,

  • nariadenie vlády,

  • vyhlášky orgánov štátnej správy a NBS,

  • opatrenia orgánov štátnej správy a NBS,

  • všeobecne záväzné nariadenie obce alebo samosprávneho kraja.


V minulosti sem patrili aj výnos orgánu štátnej správy alebo NBS. Tento predpis fungoval do roku 2015 a dnes je súčasťou predpisu opatrenia. V období od roku 1990 do roku 2003 fungovala aj všeobecne záväzná vyhláška okresného alebo krajského úradu.

Tvorba právneho predpisu

Hlavným cieľom tvorby právnych predpisov je podľa zákona č. 400/2015 Z.z. „pripraviť za účasti verejnosti taký právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku Slovenskej republiky zlučiteľného s právom Európskej únie a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.”


Právne predpisy musia byť terminologicky správne a všeobecne zrozumiteľné. Využívajú sa na to ustálené právne pojmy, aby predpisom rozumela aj široká verejnosť. V prípade, že by sa použil nejaký neznámy právny pojem, musí byť vysvetlený presnou definíciou.

Platnosť a účinnosť právnych predpisov

Platnosť právnych predpisov je určená zákonom. Presnejšie ide o zákon č. 400/2015 Z. z. Podľa neho platí, že:


  • všeobecné záväzné predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia,

  • všeobecné záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení, ak nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia. V prípade, ak je odôvodnený naliehavý záujem o skoršie nadobudnutie účinnosti, môže byť účinnosť nadobudnutá skôr.


Platnosť a účinnosť musí byť zverejnená tak, aby sa o tejto skutočnosti dozvedeli úplne všetci, ktorí sú predpisom ovplyvnení.