Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Právnická osoba

Právnická osoba je umelo vytvorený subjekt, ktorý má priradené IČO. Zvyčajne ide o organizáciu. Právnickou osobou sa môže stať aj fyzická osoba.

Čo je právnická osoba?

Právnická osoba predstavuje subjekt, prípadne organizáciu osôb a majetku. Vytvára sa umelo. Znamená to, že nevzniká nijakým prirodzeným procesom. Môže ísť o podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.


K podnikateľským subjektom patria:


 • spoločnosť s ručením obmedzeným,

 • akciová spoločnosť,

 • komanditná spoločnosť,

 • verejná-obchodná spoločnosť.


K nepodnikateľským subjektom patria:


 • obec,

 • nadácia.


Právnická osoba má pridelené identifikačné číslo organizácie, ktoré je známe pod skratkou IČO .


IČO je 8-miestny číselný kód a slúži na identifikáciu právnických osôb. Môžu ho mať aj fyzické osoby, a to vtedy, keď sú podnikateľmi, napríklad živnostníkmi. Podľa identifikačného čísla sa dajú veľmi jednoducho nájsť informácie o inej spoločnosti. IČO je tiež dôležité na fakturovanie.


Po založení má právnická osoba spôsobilosť na práva, povinnosti a na právne úkony. Ináč povedané, môže vo vlastnom mene nadobúdať, meniť alebo rušiť oprávnenia. Môže tiež na seba brať povinnosť a zakladať alebo rušiť právne vzťahy.


Na to, aby ste mohli osobu založiť, je potrebné zapísať ju do príslušného registra. Môže ísť napríklad o obchodný register. Právnická osoba je zapísaná aj na Štatistickom úrade SR, ktorý prideľuje identifikačné číslo organizácie.


Podľa občianskeho zákonníka sú právnickými osobami:


 • združenia fyzických alebo právnických osôb – obchodné spoločnosti, občianske združenia,

 • účelové združenia majetku – nadácie,

 • jednotky územnej samosprávy – obce,

 • iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon – banky.

Fyzická vs. právnická osoba

V práve existujú dva typy osôb, a to fyzická a právnická. Fyzickou osobou  je každý človek.


Hlavným rozdielom je to, že proces vzniku fyzickej osoby je prirodzený. Tento štatút získate po narodení. Právnická osoba je na tom úplne inak. Na to, aby mohla existovať, musíte ju založiť. Vytvára sa podpísaním zmluvy a zapísaním do jedného z registrov.


Obe osoby majú aj niektoré spoločné vlastnosti. Je to napríklad fakt, že obe môžu podnikať na území Slovenskej republiky. Na to, aby však mohla fyzická osoba vykonávať podnikateľskú činnosť, musí byť SZČO, čiže samostatne zárobkovo činná osoba.

Formy podnikania právnickej osoby

Právnická osoba môže podnikať viacerými formami, a to:


 • obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, akciová spoločnosť,

 • družstvo,

 • nadnárodná spoločnosť – napríklad Európske zoskupenie hospodárskych záujmov alebo Európska spoločnosť.