Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistný vzťah

Keď uzatvoríte poistenie v poisťovni, medzi vami a inštitúciou sa vytvorí poistný vzťah. Jeho predmetom je poistný produkt, ktorý ste si vybrali.

Čo je poistný vzťah?

Poistný vzťah vzniká podpísaním  poistnej zmluvy. Zaniká vtedy, keď zanikne poistenie, čiže, keď ho zrušíte alebo mu vyprší platnosť a neobnovíte ho. Základom poistného vzťahu je  poistný produkt, ktorý si vyberáte sami, na základe toho, čo potrebujete.


Ponuka poisťovní je široká. Obsahuje množstvo produktov, ktoré sa delia na dva typy, a to životné a neživotné. Keď si jednu alebo viacero možností zvolíte, poisťovňa vytvorí poistnú zmluvu. Jej podpísaním vytvoríte vzťah medzi vami a danou inštitúciou.


Poistný vzťah má ekonomický charakter. Je obojstranný a vytvára sa medzi dvoma subjektmi. Jedným ste vy, ako klient, a druhým je poisťovňa, ako poskytovateľ. Cieľom tohto vzťahu je ochrana záujmov klientov.


Na základe poistného vzťahu sa vytvára  poistná rezerva. Je dôležitá na to, aby vám mohla poisťovňa vyplatiť poistné plnenie, keď dôjde ku škode.

Účastníci poistného vzťahu

Poistenie vzniká na základe dvoch vecí. Prvou je poistná zmluva. Stretnete sa s ňou najčastejšie. Vždy, keď si budete vybavovať nové poistenie, budete ju podpisovať. Druhou možnosťou je vznik na základe zákona.


Poistná zmluva sa uzatvára medzi poisťovateľom a poisteným. Poisťovateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Musí však vykonávať poisťovaciu činnosť. Pri uzatváraní poistenia sa zvyčajne stretnete s právnickou osobou.


Hlavnou úlohou poisťovateľa je hospodáriť tak, aby vám mohol poskytovať svoje služby po celý čas poisťovacieho obdobia.Povinnosťou poistenca je zas platiť  poistné . Jeho výška sa odvíja od toho, aký typ poistenia ste si vybrali, prípadne, aké doplnkové služby a pripoistenia máte.


Po uzatvorení poistenia máte v prípade škodovej udalosti nárok na poistné plnenie. V takomto prípade musí poisťovňa preplatiť určitú časť škôd. V mnohých prípadoch, ak nemáte spoluúčasť, prepláca všetky škody.

Ostatné osoby v poistnom vzťahu

Okrem vás a poisťovne sú v poistnom vzťahu aj iné subjekty. Napríklad, pri poistení zodpovednosti za škodu je prítomný poškodený, ktorému musí poisťovňa poskytnúť poistné plnenie. Iným prípadom je životné poistenie, kde si poistenec vyberá osobu, ktorej bude vyplatená suma po jeho smrti.


V niektorých situáciách môžete v rámci svojho poistenia pripoistiť aj iné osoby, napríklad deti či manžela.

Tri princípy poistného vzťahu

Poistný vzťah je založený na troch princípoch:


  • princíp solidárnosti – poistenec prispieva poistným do rezerv poisťovne. Zároveň však musí akceptovať, že poistné je vyplatené len vtedy, keď sa stane poistná udalosť,

  • princíp podmienenej návratnosti – poistné sa vyplatí len vtedy, keď je poistná udalosť dopredu dohodnutá v poistnej zmluve,

  • princíp neekvivalentnosti – poistné plnenie nie je závislé na tom, koľko za poistenie platíte.