Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Poistenie osôb

Druh životného poistenia, ktoré poskytuje poistné krytie fyzickej osobe – poistenému v prípade poškodenia zdravia z dôvodu choroby, úrazu alebo v prípade dožitia. V prípade smrti poisteného dostanepoistné plnenie oprávnená osoba.