Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba sa najčastejšie využíva pri poistení. Ide o osobu, ktorú si vyberie sám poistenec. Tomuto človeku vzniká nárok na poistné plnenie, a to napríklad vtedy, keď poistenec už nežije.

Čo je oprávnená osoba?

S oprávnenou osobou sa najčastejšie stretnete pri vybavovaní poistenia. Je to určitá poistka v prípade, že by sa vám niečo stalo. Poistné plnenie, na ktoré máte nárok, sa v takom prípade vyplatí inej osobe, ktorú si zvolíte sami, podľa svojho vlastného uváženia.


Oprávnenou osobou môže byť  fyzická  i  právnická osoba. Vyberáte si ju pri uzatváraní poistenia alebo neskôr, keď sa rozhodnete, kto ňou bude. Väčšina si zvolí zvyčajne rodinných príslušníkov alebo partnerov. Nemusíte však tak urobiť aj vy. To, koho si zvolíte, je čisto na vás.


Výhodou je, že oprávnenú osobu môžete meniť, a to až dovtedy, kým nevznikne poistná udalosť. V takomto čase sa už peniaze vyplácajú a poisťovňa musí presne vedieť, komu ich poslať.


Na to, aby ste určili či zmenili oprávnenú osobu, stačí písomné oznámenie, ktoré pošlite na adresu poisťovne alebo ho doručte sami na jednu z pobočiek.


Oprávnenú osobu môžete uviesť pri  životnom  alebo  úrazovom poistení. Pri tomto type poistenia je krytá aj smrť. Znamená to, že keď poistenec zomrie, oprávnená osoba získava nárok na poistné plnenie.


Pri iných typoch poistenia nevzniká nárok na  poistné plnenie  pre oprávnenú osobu. Je to z dôvodu, že niektoré poistenia, ako napríklad neživotné, nekryjú smrť.

Čo ak nemáte oprávnenú osobu?

V prípade, že by ste si oprávnenú osobu nevybrali, poistné plnenie nezaniká. Vyplatené bude osobe alebo osobám podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Spravidla ide o najbližších, ako partner, deti a ďalší členovia rodiny.


Postupuje sa veľmi podobne ako pri dedení. Prechádza sa piatimi stupňami:

1. manžel alebo manželka zosnulého,

2. ak poistenec manžela alebo manželku nemá, poistné plnenie dostanú deti poistenca,

3. ak poistenec nemá ani deti, poistné plnenie získajú rodičia,

4. ak poistenec už nemá rodičov, peniaze získajú osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Platí tu však, že poistenie musí byť platné minimálne rok pred smrťou poistenca,

5. ak poistenec nemal ani jednu z vyššie spomenutých osôb, prechádza sa na zákonných dedičov.

Výška poistného plnenia pre oprávnenú osobu

Výška poistného plnenia je rôzna. Odvíja sa od toho, aké vysoké krytie poistenec mal, koľko rokov bol poistený či to, kde bol poistený. Každá poisťovňa má svoje vlastné podmienky.


Keď príde k vyplácaniu plnenia, poisťovňa vypočíta, akú peňažnú čiastku oprávnená osoba dostane. Následne ju kontaktuje a dohodne sa na prevode peňazí.


Oprávnená osoba je vo väčšine prípadov len jedna. Poistné plnenie sa rozdeľuje medzi viacerých ľudí len vtedy, ak sa postupuje podľa zákonníka, čiže vtedy, keď oprávnenú osobu nemáte.