Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Intervencia

Intervencia je príkaz na vykonanie intervenčnej činnosti u poisteného. Spravidla sa využíva vtedy, keď zlyhajú všetky iné spôsoby kontaktovania poistenca.

Čo je intervencia?

Samotné slovo intervencia znamená zakročenie alebo zásah. Niekedy sa využíva aj v prípade sprostredkovanej účasti inej osoby. Intervencia môže byť rôzna a dá sa využiť vo viacerých oblastiach života. Zvyčajne sa s ňou stretnete pri poistení.


Intervencia v rámci poistenia znamená príkaz na  intervenčnú činnosť  u poisteného. Celý tento proces zahŕňa kontrolu poistných zmlúv, kontrolu funkčnosti zabezpečenia poistných vecí a kontrolu úhrady poistného.


Poisťovne využívajú intervenciu vtedy, keď zlyhávajú iné spôsoby kontaktovania poistenca, napríklad po písomnom upomínaní. Ide o posledné štádiá, ako kontaktovať poistenca z dôvodu zaplatenia poistného .


Intervencia je písomným príkazom. Zasielaná býva poštou. Môže ísť o:


  • inkasnú intervenciu – inkaso poistného alebo inej platby, ktorú musí poistenec uhradiť,

  • neinkasnú intervenciu – slúži na zistenie údajov, napríklad adresy. Môže ísť tiež o získanie údajov o predmete poistenia, poistnom krytí alebo riziku.

Intervencia poistnej zmluvy

V prípade životného poistenia sa stretnete s intervenciou poistnej zmluvy. Pri uzatváraní zmluvy sa bude poisťovňa zaujímať o váš zdravotný stav. Na základe neho sa rozhodne, či vám poistenie poskytne alebo nie. Pre objektívne posúdenie zdravotného stavu je nutné doložiť ďalšie dôležité dokumenty.


Inštitúcia vystaví intervenciu, kde sú uvedené všetky detaily a požiadavky. Na to, aby ste ich vyriešili, máte určitý čas, spravidla niekoľko mesiacov. Ak by ste intervenciu nevyriešili do stanoveného dátumu, poistenie zaniká.


Na druhej strane, ak intervenciu stihnete vyriešiť, existujú dve možnosti. Buď vám poisťovňa poistenie poskytne, alebo ho vám po zvážení vášho stavu neposkytne. Všetko záleží na zdravotných výsledkoch a informáciách, ktoré poisťovni poskytnete.

Sociálna intervencia

Okrem intervencie spojenej s poistným existuje aj tzv. sociálna intervencia. Predstavuje zámerné zasahovanie do spôsobov konania jednotlivcov či skupín. Niekedy môže ísť aj o zasahovanie do konania inštitúcií.


V takýchto prípadoch je dôležité držať sa niekoľkých podmienok, napríklad:


  • rešpektovať právo jednotlivca,

  • dodržiavať ochranu sociálnej, psychickej a fyzickej integrity klienta,

  • intervencia musí byť realizovaná transparentne – znamená to, že klient jej musí rozumieť,

  • usilovať sa o dodržanie princípu dobrovoľnosti,

  • poskytnúť klientovi priestor na prevzatie vlastnej zodpovednosti.


Mnohé z týchto podmienok uplatňujú aj samotné poisťovne. Snažia sa o princíp dobrovoľnosti a poskytujú klientovi ďalšiu možnosť, ako zaplatiť poistné.