Od 1.1.2012 budú platiť podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení pre všetkých poistených nové limity poistného krytia.

Limity krytia:

  • 1 000 000 EUR pre škodu, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov


  • 5 000 000 EUR pre škodu na zdraví či pri usmrtení, pre škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok na nemocenské poistenie a dávok na dôchodkové


Do tejto výšky budú poisťovne hradiť za poisteného škody ktoré spôsobí svojim motorovým vozidlom. Týka sa to predovšetkým poistených, ktorí cestujú do zahraničia, kedže na Slovensku nie je veľa prípadov takýchto vysokých škôd. Preto aj poisťovne ceny poistenia napriek zvýšeným limitom krytia meniť neplánujú.