AXA nebude vodičom, ktorí nespôsobili žiadnu poistnú udalosť, zvyšovať poistné na ďalší rok.


Bezškodoví klienti tak zaplatia poistné v rovnakej výške ako minulý rok a navyše získajú:


Rozšírené asistenčné služby:

  • Odtiahnutie v prípade nehody v tuzemsku bez limitu, to znamená, že vozidlo odtiahneme, kde si klient praje v rámci SR bezplatne.

  • Odtiahnutie v prípade poruchy v tuzemsku do 70 €

  • Oprava vozidla na mieste v prípade poruchy v tuzemsku do 70 €

  • Odstránenie limitu pri poruche – na vek vozidla a Km od bydliska, to znamená, že aj staršie vozidlá odtiahneme alebo opravíme na mieste

  • Objednanie na STK, do pneuservisov na prezutie a objednanie pneumatík


Od 1. 1. 2012 dochádza k zmene limitov poistného plnenia v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Škody na zdraví budú hradené až do výšky 5 mil. €. Tento nový limit sa vzťahuje na všetkých poškodených z jednej poistnej udalosti.


Zákonný limit poistného plnenia v prípade škôd na majetku sa taktiež zvyšuje a to na sumu 1,0 mil. €, avšak AXA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu poskytuje svojim klientom limit poistného plnenia až vo výške 2,5 mil. €.


Nové limity poistného plnenia sa vzťahujú na všetkých klientov, a to bez ohľadu na informácie uvedené v poistnej zmluve, t.j. aj na doteraz uzatvorené poistné zmluvy.