Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok domény www.superpoistenie.sk je spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. so sídlom Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ 28480406, zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe, sp. Zn.: C144679 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k jednotlivým internetovým stránkam domény www.superpoistenie.sk (ďalej len „Stránky“), k ich obsahu, k spôsobu vizuálneho zobrazenia Stránok, k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich logickému, grafickému spôsobu usporiadania, sú majetkom spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o.

Komplexný obsah Stránok (ďalej len „Obsah“) vrátane textu, web dizajnu, grafického rozloženia a štruktúry Stránok (layout), technických náčrtov, vyobrazenia a usporiadania súborov, odporúčenia užívateľom Stránok a zákazníkom spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o., obsahu a štruktúry servisných emailov, ktoré sú klientom zasielané systémom spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o., sú chránené autorským právom.

Obsah Stránok je možné používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely– tým sa mieni predovšetkým to, že Stránky ani Obsah nie je možné používať na zjednávanie poistenia iným subjektom podnikajúcim podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Použitie Obsahu v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnu cestu nevynímajúc.

Obsah a akúkoľvek časť Stránok nie je možné uchovávať, modifikovať alebo šíriť bez výslovného a písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Všetky logá použité na Stránkach sú registrované príslušnými subjektmi. Akákoľvek časť Stránok alebo časť Obsahu (vrátane zdrojového kódu použitého v prezentačnej vrstve Stránok, t.j. zdrojový kód Stránok vo formáte HTML), nesmie byť skopírovaná elektronickým, mechanickým a ani žiadnym iným spôsobom za účelom sprístupnenia takejto časti Stránok alebo Obsahu verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa príslušných autorských práv.

Prehlásenie klienta – obchodné podmienky

Návštevou Stránok www.superpoistenie.sk zákazník potvrdzuje, že si je úplne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v pravidlách používania Stránok a obchodných podmienkach spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o. a že podľa nich bude postupovať a nimi sa riadiť.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za užívanie Stránok klientom spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o.

Všetky informácie a Obsah na Stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s užitím či zneužitím informácií zverejnených na Stránkach. Spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť ePojisteni.cz s.r.o. upozorňuje, že informácie na Stránkach môžu byť z časti preberané od tretích strán, môžu preto obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Právo zmeny Stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Stránky a Obsah upravovať či meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky

Kliknutím na logá alebo www adresy jednotlivých partnerských poisťovní a iných finančných inštitúcií, poprípade iné odkazy, uvedené na stránkach www.superpoistenie.sk, je možné opustiť Stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú Stránky Prevádzkovateľa, nie sú Stránkami Prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či informácie v nich uvedené.

Tlač

Klient spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o. má po dojednaní ktoréhokoľvek produktu cez stránku www.superpoistenie.sk k dispozícii tlač všetkých potrebných dokumentov. Stránky majú vlastný tlačový štýl. Je tak možné ich bez akýchkoľvek úprav priamo vytlačiť.

Pozrite si aj Obchodné podmienky spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o.