Porovnajte havarijné poistenie online,
sadzby vrátane bonusov a zliav »

HAVARIJNÉ poistenie

 • porovnanie havarijného poistenia
 • ceny vrátane bonusov a zliav
 • uzatvorenie zmluvy online
 • havarijné poistenie kryje riziká
  havária, živel, krádež, vandalizmus
 • bez nutnosti podpisu
 • vždy aktuálne ceny
 • poistenie vzniká zaplatením
  a vstupnou obhliadkou
ušetrite na
havarijnej poistke
Vášho auta

Ako zmeniť poisťovňu pre havarijné poistenie

Poisťovňu môžte zmeniť vypovedaním poistnej zmluvy písomnou formou. Výpoveď poistnej zmluvy je nutné doručiť do poisťovne…

Ako vypočítať poistné a uzavrieť zmluvu pre havarijné poistenie

Pre úspešné uzatvorenie zmluvy potrebujete: Osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz), doklad totožnosti. Postup…

Postup pri dopravnej nehode

V prípade dopravnej nehody je potrebné spolu s ďalšími úšastníkmi spísať záznam o dopravnej nehode, tzv. správa o nehode, a pokiaľ bol pri dopravnej nehode…

Havarijné poistenie

Čo je potrebné vedieť pri výbere pre havarijné poistenie, nazývaného aj kasko poistením. Výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. V online porovnaní havarijného poistenia sú zahrnuté všetky akcie, zľavy a bonusy poisťovní, na ktoré má poistník uvedený v kalkulačke aktuálne nárok.

Riziká kryté havarijným poistením

Havarijné poistenie je poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami: – poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom; – poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu); – krádež vozidla alebo jeho častí; – vandalizmus, lúpežné prepadnutie

Územná platnosť kasko poistenia

Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri ponukách havarijného poistenia vypočítaných na našom portáli, je možné zvoliť územnú platnosť poistenia geografické územie Európy alebo len na územie Slovenskej republiky. Odporúčame však zvoliť si územnú platnosť poistenia na geografické územie Európy.

Spoluúčasť v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. Pre motorové vozidlá do 3,5 t si na našej stránke môžete vybrať z nasledovných spoluúčastí:

 • 5% min. 66 EUR
 • 5% min. 150/165 EUR
 • fixne 250 EUR
 • 10% min. 330 EUR
 • bez spoluúčasti

Platí zásada, že nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, no zároveň je havarijné poistenie s nižšou spoluúčasťou drahšie.

Ako určiť novú cenu poistenia – poistnú sumu

Podkladom pre výpočet havarijného poistenia je nová cena vozidla, ktorá sa stanoví nasledovne.

 • naša aplikácia pre online kasko určí na základe oceňovacieho programu Eurotax novú cenu vozidla na základe zvoleného modelu vozidla a jeho výbavy,
 • u nového vozidla (ešte nezaradeného do prevádzky), zakúpeného v predajniach SR, ako aj u vozidiel do 3 rokov veku je možné určiť poistnú sumu na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu (nie cena z autobazáru). Pre účely poistenia sa pod novou cenou vozidla rozumie cena z faktúry bez zliav, ktoré uplatnil predajca vozidiel.

Platenie poistného za havarijné poistenie

Pri havarijnej poistke môžete poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od poisťovne bez navýšenia ceny alebo s prirážkou za področnú splátku.

Aktuality

Čo treba vedieť pri uzatváraní havarijného poistenia?

Ak ste sa rozhodli pre havarijné poistenie, je niekoľko dôležitých informácii, ktoré by ste predtým mali vedieť. Predaj vozidla – v tomto prípade máte nárok na vrátenie alikvótnej čiastky poistného…

Výhody havarijnej poistky

Oplatí sa investovať do havarijnej poistky auta? Majitelia automobilov najčastejšie uzatvárajú havarijné poistenie auta pri kúpe nového vozidla. Vedie ich k tomu buď povinnosť zo strany financujúceho partnera…

Ocenenie auta

Ako na ocenenie vášho vozidla? Ak niekto kupuje nové auto, dá sa vôbec odhadnúť jeho zostatková hodnota po niekoľkých rokoch používania? Kedy je výhodné nové auto po nejakom čase predať a vystihnúť ten správny moment…

Využitie asistenčných služieb pri nehode

Čo sme oprávnení žiadať ohľadom asistenčných služieb? Čo môžme vo svojej poisťovni využiť v prípade nehody? Na čo by sme nemali zabudnúť a čo treba poisťovni nahlásiť…

Superpoistenie.sk zabezpečuje prevádzku PZP kalkulačky aj týmto zmluvným partnerom: